Ombudens inlägg enligt session

Följande Föregående Visa alla Dölj


Hide details for Höstsessionen 2016Höstsessionen 2016
Hide details for den 8 november 2016 kl. 10.00den 8 november 2016 kl. 10.00
Hide details for Sessionen öppnasSessionen öppnas
Mäkinen Kari
Hide details for Meddelande om val av protokolljusterareMeddelande om val av protokolljusterare
Orsila Markku
Hide details for tisdagen den 8 november 2016 kl. 10.30tisdagen den 8 november 2016 kl. 10.30
Hide details for Ändring av sättet att välja kontraktsprost  (Biskopsmötets framställning 1/2016)Ändring av sättet att välja kontraktsprost (Biskopsmötets framställning 1/2016)
Kemppainen Jari
Tanska Juha
Luoma Tapio
Salo Kalervo
Palmunen Lauri
Hide details for Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om rätt för medlemmar av andra kristna kyrkor atKomplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om rätt för medlemmar av andra kristna kyrkor att delta i nattvarden (Biskopsmötets framställning 2/2016)
Vikström Björn
Åstrand Bo-Göran
Himanka Mikko A.
Auvinen Ville
Juntunen Sammeli
Koskenniemi Erkki
Hide details for Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om predikomöjlighet för präster från andra kristKomplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om predikomöjlighet för präster från andra kristna kyrkor (Biskopsmötets framställning 3/2016)
Vikström Björn
Hide details for Kyrkans centralfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019 (Kyrkostyrelsens framställKyrkans centralfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019 (Kyrkostyrelsens framställning 5/2016)
Keskitalo Jukka
Rantanen Leena
Sariola Heikki
Perälä Matti
Repo Matti
Häkkinen Seppo
Rantala Tapani
Steffansson Rolf
Jääskeläinen Jouko
Niiranen Pekka
Korolainen Katri
Keskitalo Jukka
Juntunen Sammeli
Antturi Arto
Vikström Björn
Pihlaja Pirjo
Vikström Björn
Auvinen Ville
Puhalainen Erkki
Turtiainen Jouni
Hiilamo Kirsi
Simojoki Pekka
Rinne Riku
Huokuna Pekka
Saine Harri
Pelkonen Heikki
Kosonen Pekka
Simojoki Pekka
Hide details for Kyrkans pensionsfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019 (Kyrkostyrelsens framstälKyrkans pensionsfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2016)
Rantanen Leena
Hide details for Remissyttrande om utkast till proposition om lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evanRemissyttrande om utkast till proposition om lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 8/2016)
Jääskeläinen Jouko
Hide details for Kyrkans fyraårsberättelse 2012-2015 (Kyrkostyrelsens framställning 7/2016)Kyrkans fyraårsberättelse 2012-2015 (Kyrkostyrelsens framställning 7/2016)
Keskitalo Jukka
Perälä Matti
Juntunen Sammeli
Antturi Arto
Weuro Jaakko
Auvinen Ville
Hide details for Kyrkans framtidskommittés betänkandeKyrkans framtidskommittés betänkande
Savela Antti
Häkkinen Seppo
Koskelo Aimo
Niemelä Pauli
Himanka Mikko A.
Ojala Sami
Antturi Arto
Jääskeläinen Jouko
Hide details for onsdagen den 9 november 2016 kl. 9.00onsdagen den 9 november 2016 kl. 9.00
Hide details for Ändring av bestämmelserna om sättet att välja ärkebiskop i kyrkolagen och valordningen för kyrkan, lagutskotteÄndring av bestämmelserna om sättet att välja ärkebiskop i kyrkolagen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 2/2016 om kyrkostyrelsens framställning 1/2016 - Fösta behandlingen
Savela Antti
Repo Matti
Palmunen Lauri
Kruus Tuija
Kaisanlahti Janne
Korolainen Katri
Hide details for Möjlighet för konfirmander att tillsammans med sin konfirmandgrupp delta i nattvarden även vid annan nattvardsMöjlighet för konfirmander att tillsammans med sin konfirmandgrupp delta i nattvarden även vid annan nattvardsgång än i församlingens gemensamma gudstjänst (Stiftsfullmäktigeframställning 4/2016)
Häkkinen Seppo
Hide details for Slopande av besvärsförbud vid tillsättande av församlingspastorstjänster  (Stiftsfullmäktigeframställning 5/20Slopande av besvärsförbud vid tillsättande av församlingspastorstjänster (Stiftsfullmäktigeframställning 5/2016)
Häkkinen Seppo
Hide details for Kyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätterKyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätter
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Väistö Eevi
Parpala Marianna
Jalava Markku
Kaisanlahti Janne
Auvinen Ville
Pelkonen Heikki
Weuro Jaakko
Kemppainen Jari
Niiranen Pekka
Hide details for onsdagen den 9 november 2016 kl. 15.00onsdagen den 9 november 2016 kl. 15.00
Hide details for FrågetimmeFrågetimme
Reinikainen Tiina
Keskitalo Jukka
Orsila Markku
Keskitalo Jukka
Linnoinen Päivi
Keskitalo Jukka
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Keskitalo Jukka
Perälä Matti
Piekkala Vuokko
Pelkonen Heikki
Piekkala Vuokko
Korhonen Johanna
Kääriäinen Kimmo
Räsänen Niilo
Korhonen Johanna
Perälä Matti
Pihlaja Pirjo
Weuro Jaakko
Piekkala Vuokko
Kaisanlahti Janne
Pesonen Tuomo
Korolainen Katri
Komulainen Jyri
Himanka Mikko A.
Keskitalo Jukka
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Huokuna Pekka
Mäkinen Kari
Aula Maria Kaisa
Keskitalo Jukka
Rajala Pertti
Steffansson Rolf
Kääriäinen Kimmo
Simojoki Pekka
Kääriäinen Kimmo
Hide details for Biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen (Biskopsmötets brev 1/2016)Biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen (Biskopsmötets brev 1/2016)
Juridisk utredning av följderna av ändringen i äktenskapslagen (Kyrkostyrelsens brev 4/2016)
Diskussionsmodell med tillhörande material till stöd för samtal mellan personer med olika uppfattning om äktenskapet (Kyrkostyrelsens brev 5/2016)
Mäkinen Kari
Pihlaja Pirjo
Huokuna Pekka
Perälä Matti
Hiilamo Kirsi
Paalanne Helena
Salo Kalervo
Tuori Risto
Hallamaa Jaana
Räsänen Niilo
Taskila Matti
Hahtola Eeva-Riitta
Okkonen Tuula
Rantala Tapani
Ylä-Autio Ilmari
Ylä-Autio Ilmari
Jääskeläinen Jouko
Himanka Mikko A.
Ruusukallio Ulla
Tuori Risto
Askola Irja
Pöyhönen Ilkka
Salomäki Matti
Kruus Tuija
Koskenniemi Erkki
Weuro Jaakko
Auvinen Ville
Jolkkonen Jari
Harvala Jukka
Linnoinen Päivi
Niiranen Pekka
Korhonen Johanna
Hautala Jukka
Palmu Pasi
Orsila Markku
Saine Harri
Toiviainen Marjaana
Antturi Arto
Tanska Juha
Juntunen Sammeli
Kaisanlahti Janne
Steffansson Rolf
Ketonen Matti
Silfverhuth Olli-Pekka
Nummela Leif
Niemelä Pauli
Vikström Björn
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Kosonen Pekka
Lipponen Varpu
Simojoki Pekka
Puhalainen Erkki
Karppinen Hannele
Karttunen Elina
Rasimus Risto
Halonen Reino
Orsila Markku
Korhonen Johanna
Saine Harri
Orsila Markku
Niiranen Pekka
Orsila Markku
Hide details for torsdagen den 10 november 2016 kl. 9.00torsdagen den 10 november 2016 kl. 9.00
Hide details for Kyrkans centralfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019, ekonomiutskottets betänkaKyrkans centralfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019, ekonomiutskottets betänkande 4/2016 om kyrkostyrelsens framställning 5/2016 och budgetinitiativ 1/2016 och 2/2016
Tähtinen Tapio
Perälä Matti
Häkkinen Seppo
Tähtinen Tapio
Weuro Jaakko
Tähtinen Tapio
Simojoki Pekka
Rinne Riku
Kääriäinen Kimmo
Simojoki Pekka
Salmi Samuel
Rinne Riku
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Hide details for Kyrkans pensionsfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019, ekonomiutskottets betänkKyrkans pensionsfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019, ekonomiutskottets betänkande 5/2016 om kyrkostyrelsens framställning 6/2016
Tähtinen Tapio
Hide details for Kyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätterKyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätter
Turtiainen Jouni
Palmunen Lauri
Harvala Jukka
Reinikainen Tiina
Karttunen Elina
Räsänen Niilo
Taskila Matti
Sorvari Heikki
Ylinen Jouko
Mäkinen Aulikki
Luoma Tapio
Ansaharju Aulis
Vikström Björn
Särkiö Pekka
Lipponen Varpu
Hide details for torsdagen den 10 november 2016 kl. 14.30torsdagen den 10 november 2016 kl. 14.30
Hide details for Ändring av sättet att välja kontraktsprost, lagutskottets betänkande 3/2016 om biskopsmötets framställning 1/2Ändring av sättet att välja kontraktsprost, lagutskottets betänkande 3/2016 om biskopsmötets framställning 1/2016 - Första behandlingen
Savela Antti
Hide details for Medlemskapets bevarande till valperiodens utgång för en person som innehar förtroendeuppdrag i församlingen, aMedlemskapets bevarande till valperiodens utgång för en person som innehar förtroendeuppdrag i församlingen, allmänna utskottets betänkande 2/2016 om stiftsfullmäktigeframställning 1/2016
Korhonen Johanna
Weuro Jaakko
Kaisanlahti Janne
Palmunen Lauri
Korolainen Katri
Kemppainen Jari
Tuori Risto
Weuro Jaakko
Koskenniemi Erkki
Weuro Jaakko
Korolainen Katri
Hide details for Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap, allmänna utskottets betänkande 3/2016 om ombudUtredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap, allmänna utskottets betänkande 3/2016 om ombudsinitiativ 3/2016
Korhonen Johanna
Määttänen Annika
Hiilamo Kirsi
Ylä-Autio Ilmari
Tuori Risto
Korhonen Johanna
Kaskinen Anna-Mari
Vikström Björn
Niiranen Pekka
Leppiniemi Jarmo
Mäkinen Kari
Korhonen Johanna
Hiilamo Kirsi
Kemppainen Jari
Orsila Markku
Auvinen Ville
Westerlund Åsa
Jolkkonen Jari
Korhonen Johanna
Turtiainen Jouni
Korhonen Johanna
Linnoinen Päivi
Rantala Tapani
Ylinen Jouko
Weuro Jaakko
Puhalainen Erkki
Ansaharju Aulis
Ketonen Matti
Pöyhönen Ilkka
Jääskeläinen Jouko
Karttunen Elina
Niemelä Pauli
Saine Harri
Orsila Markku
Hiilamo Kirsi
Westerlund Åsa
Hide details for torsdagen den 10 november 2016 kl. 18.10torsdagen den 10 november 2016 kl. 18.10
Hide details for Utveckling av förfaringssätten vid församlingsval och Ändring av tidpunkten för församlingsval och elektroniskUtveckling av förfaringssätten vid församlingsval och Ändring av tidpunkten för församlingsval och elektronisk förteckning över röstberättigade, allmänna utskottets betänkande 4/2016 om ombudsinitiativ 1/2016 och stiftsfullmäktigeframställning 3/2016
Korhonen Johanna
Juntunen Sammeli
Pelkonen Heikki
Hide details for Remissyttrande om utkast till proposition om lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evanRemissyttrande om utkast till proposition om lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan, ekonomiutskottets betänkande 6/2016 om kyrkostyrelsens framställning 8/2016
Tähtinen Tapio
Leppänen Johannes
Jääskeläinen Jouko
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Tähtinen Tapio
Hide details for Kyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätterKyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätter
Kaskinen Anna-Mari
Lumijärvi Johanna
Ketonen Matti
Koskenniemi Erkki
Gammals Bror
Westerlund Åsa
Aakula Kari
Hahtola Eeva-Riitta
Okkonen Tuula
Auvinen Ville
Åstrand Bo-Göran
Korolainen Katri
Puhalainen Erkki
Hautala Jukka
Hide details for Kyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätterKyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätter
Sariola Heikki
Simojoki Pekka
Steffansson Rolf
Juntunen Sammeli
Mäkinen Aulikki
Hide details for fredagen den 11 november 2016 kl. 9.15fredagen den 11 november 2016 kl. 9.15
Hide details for Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om rätt för medlemmar av andra kristna kyrkor atKomplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om rätt för medlemmar av andra kristna kyrkor att delta i nattvarden, konstitutionsutskottets betänkande 1/2016 om biskopsmötets framställning 2/2016 - Första behandlingen
Repo Matti
Hide details for Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om rätt för medlemmar av andra kristna kyrkor atKomplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om rätt för medlemmar av andra kristna kyrkor att delta i nattvarden, konstitutionsutskottets betänkande 1/2016 om biskopsmötets framställning 2/2016 - Första behandlingen
Häkkinen Seppo
Ruusukallio Ulla
Jolkkonen Jari
Hide details for Slopande av besvärsförbud vid tillsättande av församlingspastorstjänster, förvaltningsutskottets betänkande 2/Slopande av besvärsförbud vid tillsättande av församlingspastorstjänster, förvaltningsutskottets betänkande 2/2016 om stiftsfullmäktigeframställning 5/2016
Luoma Tapio
Hide details for Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan, allmänna utskottets betänkande 5/201Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan, allmänna utskottets betänkande 5/2016 om ombudsinitiativ 2/2016
Korhonen Johanna
Auvinen Ville
Korhonen Johanna
Steffansson Rolf
Lehmuskallio Paula
Jääskeläinen Jouko
Juntunen Sammeli
Himanka Mikko A.
Hide details for fredagen den 11 november 2016 kl 10.10fredagen den 11 november 2016 kl 10.10
Hide details for Ändring av bestämmelserna om sättet att välja ärkebiskop i kyrkolagen och valordningen för kyrkan, lagutskotteÄndring av bestämmelserna om sättet att välja ärkebiskop i kyrkolagen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 2/2016 om kyrkostyrelsens framställning 1/2016 - Andra behandlingen
Kuikka Seija
Hide details for Ändring av sättet att välja kontraktsprost, lagutskottets betänkande 3/2016 om biskopsmötets framställning 1/2Ändring av sättet att välja kontraktsprost, lagutskottets betänkande 3/2016 om biskopsmötets framställning 1/2016 - Andra behandlingen
Leppänen Johannes
Hide details for Sessionen avslutasSessionen avslutas
Mäkinen Kari
Hide details for Vårsessionen 2016Vårsessionen 2016
Hide details for måndagen den 9 maj 2016 kl. 11:45måndagen den 9 maj 2016 kl. 11:45
Hide details for Sessionen öppnasSessionen öppnas
Mäkinen Kari
Hide details for Kyrkomötets sekretariat under mandatperioden 2016-2020 (Kyrkostyrelsens brev 1/2016)Kyrkomötets sekretariat under mandatperioden 2016-2020 (Kyrkostyrelsens brev 1/2016)
Huokuna Pekka
Hide details for måndagen den 9 maj 2016 kl. 13:30måndagen den 9 maj 2016 kl. 13:30
Hide details for Val av första vice ordförande för perioden 1.5.2016 - 30.4.2020Val av första vice ordförande för perioden 1.5.2016 - 30.4.2020
Silfverhuth Olli-Pekka
Niemelä Pauli
Kaskinen Anna-Mari
Mäntymaa Mirjami
Rantala Tapani
Kaisanlahti Janne
Jalava Markku
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Pöyhönen Ilkka
Westerlund Åsa
Tähtinen Tapio
Koskenniemi Erkki
Rantala Tapani
Kuikka Seija
Hide details for Val av andra vice ordförande för perioden 1.5.2016 - 30.4.2020Val av andra vice ordförande för perioden 1.5.2016 - 30.4.2020
Tähtinen Tapio
Rantala Tapani
Puhalainen Erkki
Leppänen Johannes
Rajala Pertti
Hide details for Val av elektorer och ersättare för dem för perioden 1.5.2016 - 30.4.2020Val av elektorer och ersättare för dem för perioden 1.5.2016 - 30.4.2020
Tuori Risto
Hide details for måndagen den 9 maj 2016 kl. 18:00måndagen den 9 maj 2016 kl. 18:00
Hide details for Fastställande av antalet medlemmar i de permanenta utskotten (Presidiets förslag 1/2016)Fastställande av antalet medlemmar i de permanenta utskotten (Presidiets förslag 1/2016)
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Vikström Björn
Leppänen Johannes
Peura Simo
Vikström Björn
Juntunen Sammeli
Jolkkonen Jari
Kuikka Seija
Peura Simo
Hide details for tisdagen den 10 maj 2016 kl. 9:00tisdagen den 10 maj 2016 kl. 9:00
Hide details for Utskottens medlemmar och sammankallare (Elektorernas meddelande 2/2016)Utskottens medlemmar och sammankallare (Elektorernas meddelande 2/2016)
Peura Simo
Räsänen Niilo
Peura Simo
Hide details for tisdagen den 10 maj 2016 kl. 9:45tisdagen den 10 maj 2016 kl. 9:45
Hide details for Meddelanden om ordförande och vice ordförande för utskotten samt medlem av förstärkta talmanskonferensenMeddelanden om ordförande och vice ordförande för utskotten samt medlem av förstärkta talmanskonferensen
Kaskinen Anna-Mari
Ketonen Matti
Savela Antti
Luoma Tapio
Westerlund Åsa
Orsila Markku
Korhonen Johanna
Kosonen Pekka
Ojala Sami
Repo Matti
Orsila Markku
Ojala Sami
Hide details for Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsbKyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2015 (Verksamhetsberättelse 1/2016)
Keskitalo Jukka
Rantanen Leena
Jääskeläinen Jouko
Niiranen Pekka
Kääriäinen Kimmo
Juntunen Sammeli
Steffansson Rolf
Karttunen Elina
Rantanen Leena
Himanka Mikko A.
Keskitalo Jukka
Toiviainen Marjaana
Paalanne Helena
Perälä Matti
Antturi Arto
Kemppainen Jari
Palmunen Lauri
Kosonen Pekka
Hide details for onsdagen den 11 maj 2016 kl. 9:00onsdagen den 11 maj 2016 kl. 9:00
Hide details for Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsbKyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2015 (Verksamhetsberättelse 1/2016) - Remissdebatten fortsätter
Jolkkonen Jari
Auvinen Ville
Weuro Jaakko
Himanka Mikko A.
Pelkonen Heikki
Ketonen Matti
Määttänen Annika
Keskitalo Jukka
Hide details for Kyrkans arbetsmarknadsverks verksamhetsberättelse 2015 (Verksamhetsberättelse 2/2016)Kyrkans arbetsmarknadsverks verksamhetsberättelse 2015 (Verksamhetsberättelse 2/2016)
Piekkala Vuokko
Ojala Sami
Piekkala Vuokko
Kosonen Pekka
Hide details for Ändring av bestämmelserna om sättet att välja ärkebiskop i kyrkolagen och valordningen för kyrkan (KyrkostyrelÄndring av bestämmelserna om sättet att välja ärkebiskop i kyrkolagen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 1/2016)
Pihlaja Pirjo
Palmunen Lauri
Kaisanlahti Janne
Tuori Risto
Koskenniemi Erkki
Auvinen Ville
Kalliala Kaarlo
Sariola Heikki
Hagman Patrik
Tanska Juha
Hide details for Ändring av kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtalÄndring av kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (Kyrkostyrelsens framställning 4/2016)
Piekkala Vuokko
Hide details for Uppskjutande av tidpunkten för församlingsvalet (Stiftsfullmäktigeframställning 2/2016)Uppskjutande av tidpunkten för församlingsvalet (Stiftsfullmäktigeframställning 2/2016)
Vikström Björn
Häkkinen Seppo
Hide details for onsdagen den 11 maj 2016 kl. 15:30onsdagen den 11 maj 2016 kl. 15:30
Hide details for Biskoparnas och domkapitlens initiativrätt i fråga om utredningar för grundande, ändring och upplösande av kyrBiskoparnas och domkapitlens initiativrätt i fråga om utredningar för grundande, ändring och upplösande av kyrkliga samfälligheter (Meddelande till kyrkomötet 1/2016)
Pihlaja Pirjo
Vikström Björn
Weuro Jaakko
Hide details for Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds ekonomiska situation (Meddelande till kyrkomötet 2/2016)Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds ekonomiska situation (Meddelande till kyrkomötet 2/2016)
Rantanen Leena
Steffansson Rolf
Karttunen Elina
Rantanen Leena
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Rantanen Leena
Paalanne Helena
Niiranen Pekka
Rantanen Leena
Hide details for Kyrkornas världsråds dokument Kyrkan: på väg mot en gemensam vision (Meddelande till kyrkomötet 3/2016)Kyrkornas världsråds dokument Kyrkan: på väg mot en gemensam vision (Meddelande till kyrkomötet 3/2016)
Kääriäinen Kimmo
Hide details for FrågetimmeFrågetimme
Mäkinen Kari
Vikström Björn
Keskitalo Jukka
Niiranen Pekka
Vikström Björn
Mäkinen Kari
Keskitalo Jukka
Hallamaa Jaana
Pihlaja Pirjo
Rajala Pertti
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Rantala Tapani
Huokuna Pekka
Ylä-Autio Ilmari
Palmunen Lauri
Piekkala Vuokko
Hide details for torsdagen den 12 maj 2016 kl. 9:00torsdagen den 12 maj 2016 kl. 9:00
Hide details for Ändring av tidpunkten för församlingsval och elektronisk förteckning över röstberättigade (StiftsfullmäktigefrÄndring av tidpunkten för församlingsval och elektronisk förteckning över röstberättigade (Stiftsfullmäktigeframställning 3/2016)
Salomäki Matti
Hagman Patrik
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Kemppainen Jari
Kaisanlahti Janne
Jalava Markku
Weuro Jaakko
Juntunen Sammeli
Perälä Matti
Pelkonen Heikki
Vikström Björn
Lipponen Varpu
Hide details for Utveckling av förfaringssätten vid församlingsval (Ombudsinitiativ 1/2016)Utveckling av förfaringssätten vid församlingsval (Ombudsinitiativ 1/2016)
Salo Kalervo
Hide details for Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan (Ombudsinitiativ 2/2016)Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan (Ombudsinitiativ 2/2016)
Auvinen Ville
Toiviainen Marjaana
Hautala Jukka
Auvinen Ville
Salo Kalervo
Vikström Björn
Auvinen Ville
Harvala Jukka
Kemppainen Jari
Perälä Matti
Juntunen Sammeli
Jolkkonen Jari
Särkiö Pekka
Steffansson Rolf
Puhalainen Erkki
Hallamaa Jaana
Peura Simo
Palmu Pasi
Räsänen Niilo
Lumijärvi Johanna
Harvala Jukka
Kosonen Pekka
Auvinen Ville
Salomäki Matti
Hide details for Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (Edustaja-aloite 3/2016)Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (Edustaja-aloite 3/2016)
Tuori Risto
Vikström Björn
Hiilamo Kirsi
Tuori Risto
Paalanne Helena
Jolkkonen Jari
Niemelä Pauli
Ruusukallio Ulla
Räsänen Niilo
Juntunen Sammeli
Hahtola Eeva-Riitta
Vikström Björn
Toiviainen Marjaana
Salmi Samuel
Mäkinen Aulikki
Westerlund Åsa
Rantala Tapani
Hiilamo Kirsi
Karttunen Elina
Hide details for torsdagen den 12 maj 2016 kl. 14:30torsdagen den 12 maj 2016 kl. 14:30
Hide details for Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (Ombudsinitiativ 3/2016)Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (Ombudsinitiativ 3/2016)
Lipponen Varpu
Himanka Mikko A.
Niiranen Pekka
Hahtola Eeva-Riitta
Silfverhuth Olli-Pekka
Mäkinen Kari
Harvala Jukka
Kruus Tuija
Peura Simo
Kemppainen Jari
Juntunen Sammeli
Kaskinen Anna-Mari
Räsänen Niilo
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Hautala Marjatta
Koskenniemi Erkki
Jolkkonen Jari
Jääskeläinen Jouko
Tuori Risto
Vikström Björn
Ketonen Matti
Peura Simo
Vikström Björn
Tuori Risto
Pöyhönen Ilkka
Korolainen Katri
Rantala Tapani
Savela Antti
Steffansson Rolf
Rajala Pertti
Niemelä Pauli
Ansaharju Aulis
Halonen Reino
Weuro Jaakko
Kaisanlahti Janne
Ojala Sami
Puhalainen Erkki
Nummela Leif
Antturi Arto
Ojala Sami
Mäkinen Kari
Westerlund Åsa
Hide details for Tidpunkterna för kyrkomötets höstsession 2016 och vårsession 2017 (Talmanskonferensens förslag 1/2016)Tidpunkterna för kyrkomötets höstsession 2016 och vårsession 2017 (Talmanskonferensens förslag 1/2016)
Korolainen Katri
Hide details for Ändring av reglementet för Kyrkostyrelsen, förvaltningsutskottets betänkande 1/2016 om Kyrkostyrelsens framstäÄndring av reglementet för Kyrkostyrelsen, förvaltningsutskottets betänkande 1/2016 om Kyrkostyrelsens framställning 2/2016
Luoma Tapio
Hide details for Ändring av kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtalÄndring av kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal, lagutskottets betänkande 1/2016 om Kyrkostyrelsens framställning 4/2016 - Första behandlingen
Savela Antti
Hide details for Val av revisionssammanslutning för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond under den period som motsvararVal av revisionssammanslutning för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond under den period som motsvarar kyrkomötets mandatperiod 2016-2019, ekonomiutskottets betänkande 1/2016 om Kyrkostyrelsens brev 3/2016
Tähtinen Tapio
Okkonen Tuula
Hide details for Kyrkans arbetsmarknadsverks verksamhetsberättelse 2015, ekonomiutskottets betänkande 2/2016Kyrkans arbetsmarknadsverks verksamhetsberättelse 2015, ekonomiutskottets betänkande 2/2016
Tähtinen Tapio
Häkkinen Seppo
Hide details for Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsbKyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2015, ekonomiutskottets betänkande 3/2016
Tähtinen Tapio
Häkkinen Seppo
Luoma Tapio
Rantala Tapani
Sariola Heikki
Weuro Jaakko
Jääskeläinen Jouko
Saine Harri
Palmunen Lauri
Hide details for Principerna för arvoden och ersättningar för inkomstbortfall under kyrkomötets mandatperiod 2016-2020, kansliuPrinciperna för arvoden och ersättningar för inkomstbortfall under kyrkomötets mandatperiod 2016-2020, kansliutskottets betänkande 1/2016, kansliutskottets betänkande 2/2016
Orsila Markku
Hide details for Arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på  kyrkomötet  år 2016, kansliutskottetsArvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2016, kansliutskottets betänkande 2/2016
Orsila Markku
Hide details for Meddelande om val av protokolljusterareMeddelande om val av protokolljusterare
Orsila Markku
Hide details for Fredagen den 13 maj 2016 kl. 9:15Fredagen den 13 maj 2016 kl. 9:15
Hide details for Val av medlemmar i Kyrkostyrelsen, elektorernas förslag 2/2016Val av medlemmar i Kyrkostyrelsen, elektorernas förslag 2/2016
Peura Simo
Hide details for Ändring av tidpunkten för församlingsval och elektronisk förteckning över röstberättigade, allmänna utskottetsÄndring av tidpunkten för församlingsval och elektronisk förteckning över röstberättigade, allmänna utskottets betänkande 1/2016 om stiftsfullmäktigeframställningar 2/2016 och 3/2016
Korhonen Johanna
Orsila Markku
Hide details for Sessionen avslutasSessionen avslutas
Mäkinen Kari
Hide details for Höstsessionen 2015Höstsessionen 2015
Hide details for Tisdagen den 3 november 2015 kl. 10.00Tisdagen den 3 november 2015 kl. 10.00
Hide details for Sessionen öppnasSessionen öppnas
Mäkinen Kari
Hide details for Meddelande om val av protokolljusterareMeddelande om val av protokolljusterare
Sipola Antti
Hide details for Tisdagen den 3 november 2015 kl. 10.15Tisdagen den 3 november 2015 kl. 10.15
Hide details for Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2018 Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2018 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2015)
Keskitalo Jukka
Rantanen Leena
Silfverhuth Olli-Pekka
Häkkinen Seppo
Weuro Jaakko
Keskitalo Jukka
Pihlava Tauno
Kujala Erkki
Juntunen Sammeli
Simola Pertti
Aula Maria Kaisa
Kopperi Kari
Korolainen Katri
Kemppainen Jari
Rossi Antero
Weuro Jaakko
Niiranen Pekka
Askola Irja
Simola Pertti
Linnoinen Päivi
Puhalainen Erkki
Ketonen Matti
Sahi Timo
Hiilamo Kirsi
Kopperi Kari
Häkkinen Seppo
Siukonen Antti
Vikström Björn
Sipola Antti
Hide details for Ändring av stadgarna för kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter  (Kyrkostyrelsens framställÄndring av stadgarna för kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter (Kyrkostyrelsens framställning 7/2015)
Kääriäinen Kimmo
Hide details for Ändring av bestämmelserna om förande av matrikel och om ledighet som beviljas för kommunala förtroendeuppdrag Ändring av bestämmelserna om förande av matrikel och om ledighet som beviljas för kommunala förtroendeuppdrag samt komplettering av kyrkolagen med bestämmelser om utlämnande av uppgifter och sysselsättningsledighet (Kyrkostyrelsens framställning 9/2015)
Piekkala Vuokko
Hide details for Förändring av kyrkolagen gällande den fysiska närvaron på församlingsrådets sammanträden (StiftsfullmäktigefraFörändring av kyrkolagen gällande den fysiska närvaron på församlingsrådets sammanträden (Stiftsfullmäktigeframställning 1/2015)
Kankkonen Stig
Pihlaja Pirjo
Kankkonen Stig
Niiranen Pekka
Ojala Sami
Hide details for Domkapitlets initiativrätt vid grundandet av kyrkliga samfälligheter samt ekonomiska kriterier för att förplikDomkapitlets initiativrätt vid grundandet av kyrkliga samfälligheter samt ekonomiska kriterier för att förplikta församlingar till församlingssammanslagning eller att ansluta sig till en kyrklig samfällighet (Ombudsinitiativ 4/2015)
Lindbäck Peter
Lindbäck Peter
Vikström Björn
Kaisanlahti Janne
Hide details for Lättare beslutssystem i kyrkliga samfälligheter (Ombudsinitiativ 5/2015)Lättare beslutssystem i kyrkliga samfälligheter (Ombudsinitiativ 5/2015)
Niemelä Pauli
Hide details for Tisdagen den 3 november 2015 kl. 19.10Tisdagen den 3 november 2015 kl. 19.10
Hide details for Godkännande av tillläggshäftet till psalmboken, handboksutskottets betänkande 1/2015 om kyrkostyrelsens framstGodkännande av tillläggshäftet till psalmboken, handboksutskottets betänkande 1/2015 om kyrkostyrelsens framställning 13/2014 - Första behandlingen
Vesti Aino
Ylä-Autio Ilmari
Teräslahti Liisa
Pitkänen Eivor
Kaisanlahti Janne
Vesti Aino
Sipola Antti
Koskenniemi Erkki
Nummela Leif
Orsila Markku
Vikström Björn
Hide details for Onsdagen den 4 november 2015 kl. 9.00Onsdagen den 4 november 2015 kl. 9.00
Hide details for Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken, handbokutskottets betänkande 1/2015 om kyrkostyrelsens framstälGodkännande av tilläggshäftet till psalmboken, handbokutskottets betänkande 1/2015 om kyrkostyrelsens framställning 13/2014
Nummela Leif
Kaisanlahti Janne
Huomo Matti
Huomo Matti
Vikström Björn
Pitkänen Eivor
Stenlund Göran
Huomo Matti
Vikström Björn
Alasalmi Aila
Pitkänen Eivor
Åstrand Bo-Göran
Palmu Pasi
Stenlund Göran
Kankkonen Stig
Hallamaa Jaana
Vikström Björn
Kaisanlahti Janne
Sipola Antti
Jolkkonen Jari
Salmi Samuel
Vesti Aino
Peura Simo
Teräslahti Liisa
Palmu Pasi
Juntunen Sammeli
Linnoinen Päivi
Koskenniemi Erkki
Pitkänen Eivor
Vikström Björn
Åstrand Bo-Göran
Huomo Matti
Lindbäck Peter
Stenlund Göran
Westerlund Åsa
Nummela Leif
Huomo Matti
Weuro Jaakko
Vesti Aino
Stenlund Göran
Hide details for Onsdagen den 4 november 2015 kl. 16.00Onsdagen den 4 november 2015 kl. 16.00
Hide details for FrågetimmeFrågetimme
Savela Antti
Askola Irja
Niiranen Pekka
Askola Irja
Keskitalo Jukka
Weuro Jaakko
Kemppainen Jari
Rantanen Leena
Pihlaja Pirjo
Weuro Jaakko
Pihlaja Pirjo
Kääriäinen Kimmo
Korhonen Johanna
Kääriäinen Kimmo
Korhonen Johanna
Kääriäinen Kimmo
Kopperi Kari
Kopperi Kari
Hide details for Onsdagen den 4 november 2015 kl. 18.00 Onsdagen den 4 november 2015 kl. 18.00
Hide details for Utlåtande om dokument The Church: Towards a Common Vision av kommissionen Faith and Order inom Kyrkornas världUtlåtande om dokument The Church: Towards a Common Vision av kommissionen Faith and Order inom Kyrkornas världsråd, konstitutionsutskottets betänkande 1/2015 om biskopsmötets framställning 1/2014
Peura Simo
Reinikainen Pekka
Peura Simo
Reinikainen Pekka
Ansaharju Aulis
Reinikainen Pekka
Ansaharju Aulis
Jolkkonen Jari
Kääriäinen Kimmo
Repo Matti
Niiranen Pekka
Hide details for Ändring av stadgarna för kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter, lagutskottets betänkande 6Ändring av stadgarna för kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter, lagutskottets betänkande 6/2015 om kyrkostyrelsens framställning 7/2015
Savela Antti
Hide details for Revidering av arbetsordningen för kyrkomötet, lagutskottets betänkande 7/2015 om kyrkostyrelsens framställningRevidering av arbetsordningen för kyrkomötet, lagutskottets betänkande 7/2015 om kyrkostyrelsens framställning 8/2015
Savela Antti
Hide details for Ändring av bestämmelserna om förande av matrikel och om ledighet som beviljas för kommunala förtroendeuppdrag Ändring av bestämmelserna om förande av matrikel och om ledighet som beviljas för kommunala förtroendeuppdrag samt komplettering av kyrkolagen med bestämmelser om utlämnande av uppgifter och sysselsättningsledighet, lagutskottets betänkande 8/2015 om kyrkostyrelsens framställning 9/2015 - Första behandlingen
Savela Antti
Hide details for Torsdagen den 5 november kl. 9.00Torsdagen den 5 november kl. 9.00
Hide details for Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2018,Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2018, ekonomiutskottets betänkande 4/2015 om kyrkostyrelsens framställning 6/2015 och om budgetinitiativ 1/2015
Simola Pertti
Seppälä Tapio
Juntunen Sammeli
Viitala Ritva
Kujala Erkki
Rantanen Leena
Niiranen Pekka
Hide details for Torsdagen den 5 november 2015 kl. 10.30Torsdagen den 5 november 2015 kl. 10.30
Hide details for Den nya äktenskapslagen, allmänna utskottets betänkande 3/2015 om ombudsinitiativ 2/2015Den nya äktenskapslagen, allmänna utskottets betänkande 3/2015 om ombudsinitiativ 2/2015
Jolkkonen Jari
Räsänen Niilo
Niemelä Pauli
Vikström Björn
Häkkinen Seppo
Askola Irja
Kujala Erkki
Vikström Björn
Salo Kalervo
Kankkonen Stig
Hallamaa Jaana
Sipola Antti
Orsila Markku
Korolainen Katri
Niiranen Pekka
Kuikka Seija
Korhonen Johanna
Koskenniemi Erkki
Seppälä Tapio
Puhalainen Erkki
Ketonen Matti
Luoma Tapio
Nummela Leif
Luoma Tapio
Räsänen Niilo
Kaisanlahti Janne
Jolkkonen Jari
Ansaharju Aulis
Jalava Markku
Weuro Jaakko
Siukonen Antti
Pitkänen Eivor
Pöyhönen Ilkka
Alasalmi Aila
Seppälä Tapio
Jolkkonen Jari
Salo Kalervo
Jalava Markku
Jolkkonen Jari
Askola Irja
Kuikka Seija
Pitkänen Eivor
Askola Irja
Kuikka Seija
Jalava Markku
Simola Pertti
Hide details for Torsdagen den 5 november 2015 kl. 15.00Torsdagen den 5 november 2015 kl. 15.00
Hide details for Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet, lagutskottets betänkandeKomplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet, lagutskottets betänkande 5/2015 om kyrkostyrelsens framställning 1/2015
Savela Antti
Hallamaa Jaana
Ojala Sami
Nurmi Mika
Peura Simo
Kuikka Seija
Ylä-Autio Ilmari
Mäkinen Aulikki
Viitala Ritva
Tähtinen Tapio
Hiilamo Kirsi
Jolkkonen Jari
Repo Matti
Kujala Erkki
Kaisanlahti Janne
Juntunen Sammeli
Huomo Matti
Orsila Markku
Vuorikari Merja
Savela Antti
Ojala Sami
Huomo Matti
Hide details for Fredagen den 6 november 2015 kl. 9.15Fredagen den 6 november 2015 kl. 9.15
Hide details for Ändring av självrättelse av röstlängden för församlingsval, allmänna utskottets betänkande 4/2015 om stiftsfulÄndring av självrättelse av röstlängden för församlingsval, allmänna utskottets betänkande 4/2015 om stiftsfullmäktigeframställning 4/2015
Jolkkonen Jari
Weuro Jaakko
Kaisanlahti Janne
Korhonen Johanna
Hide details for Frivillig anslutning till KIPA för kostnadseffektiva församlingar och samfälligheter och Revidering av tidtabeFrivillig anslutning till KIPA för kostnadseffektiva församlingar och samfälligheter och Revidering av tidtabellen för anslutningen till Kyrkans servicecentral, ekonomiutskottets betänkande 5/2015 om ombudsinitiativ 1/2015 och om stiftsfullmäktigeframställning 3/2015
Simola Pertti
Westerlund Åsa
Westerlund Åsa
Stenlund Göran
Vikström Björn
Kankkonen Stig
Hide details for Ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen, ekonomiutskottets betänkande 6/2015 om stiftsfullmäktigeframställning 2/2Ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen, ekonomiutskottets betänkande 6/2015 om stiftsfullmäktigeframställning 2/2015
Simola Pertti
Hide details for Nytt understödssystem för församlingarna, ekonomiutskottets betänkande 7/2015 om ombudsinitiativ 7/2015  Nytt understödssystem för församlingarna, ekonomiutskottets betänkande 7/2015 om ombudsinitiativ 7/2015
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo
Simola Pertti
Ojala Sami
Korhonen Johanna
Hide details for Domkapitlets initiativrätt vid grundandet av kyrkliga samfälligheter samt ekonomiska kriterier för att förplikDomkapitlets initiativrätt vid grundandet av kyrkliga samfälligheter samt ekonomiska kriterier för att förplikta församlingar till församlingssammanslagning eller att ansluta sig till en kyrklig samfällighet, förvaltningsutskottets betänkande 2/2015 om ombudsinitiativ 4/2015
Luoma Tapio
Weuro Jaakko
Weuro Jaakko
Weuro Jaakko
Pihlaja Pirjo
Aakko Antero
Vikström Björn
Jolkkonen Jari
Salo Kalervo
Kemppainen Jari
Hide details for Lättare beslutssystem i kyrkliga samfälligheter, förvaltningsutskottets betänkande 3/2015 om ombudsinitiativ 5Lättare beslutssystem i kyrkliga samfälligheter, förvaltningsutskottets betänkande 3/2015 om ombudsinitiativ 5/2015
Luoma Tapio
Luoma Tapio
Viitala Ritva
Westerlund Åsa
Niemelä Pauli
Hide details for Att bereda framställningen om kyrkans strukturer på lokal nivå utifrån de obligatoriska kantors- och diakontjäAtt bereda framställningen om kyrkans strukturer på lokal nivå utifrån de obligatoriska kantors- och diakontjänsterna, förvaltningsutskottets betänkande 4/2015 om ombudsinitiativ 6/2015
Luoma Tapio
Hide details for Sessionen avslutasSessionen avslutas
Mäkinen Kari
Rönkä Kaisa
Sahi Timo
Mäkinen Kari
Hide details for Vårsessionen 2015Vårsessionen 2015
Hide details for vid kyrkomötets plenum måndagen den 5 maj 2015 kl. 10.00vid kyrkomötets plenum måndagen den 5 maj 2015 kl. 10.00
Hide details for Sessionen öppnasSessionen öppnas
Mäkinen Kari
Viilma Urmas
Mäkinen Kari
Hide details for Sessionen öppnasSessionen öppnas
Sipola Antti
Hide details for vid kyrkomötets plenum tisdagen den 5 maj 2015 kl. 10.15vid kyrkomötets plenum tisdagen den 5 maj 2015 kl. 10.15
Hide details for Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken (Kyrkostyrelsens framställning 13/2014)Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken (Kyrkostyrelsens framställning 13/2014)
Huokuna Pekka
Ylä-Autio Ilmari
Kaisanlahti Janne
Korhonen Johanna
Westerlund Åsa
Häkkinen Seppo
Särkiö Pekka
Koskenniemi Erkki
Orsila Markku
Juntunen Sammeli
Nummela Leif
Huomo Matti
Hide details for Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsbKyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2014 (Verksamhetsberättelse 1/2015)
Keskitalo Jukka
Rantanen Leena
Häkkinen Seppo
Niiranen Pekka
Keskitalo Jukka
Korhonen Johanna
Pihlava Tauno
Juntunen Sammeli
Malinen Oiva
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo
Hallamaa Jaana
Niiranen Pekka
Hide details for Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2014 (Kyrkostyrelsens framställning 5/2015)Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2014 (Kyrkostyrelsens framställning 5/2015)
Kääriäinen Kimmo
Häkkinen Seppo
Hiilamo Kirsi
Hiilamo Heikki
Kääriäinen Kimmo
Hide details for Ändring av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om revision (Kyrkostyrelsens framställning 2/2015)Ändring av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om revision (Kyrkostyrelsens framställning 2/2015)
Pihlaja Pirjo
Hide details for Fördelningen av statens ersättning till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna samt avgifter till kyrFördelningen av statens ersättning till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna samt avgifter till kyrkans centralfond från och med 2016 (Kyrkostyrelsens framställning 3/2015)
Rantanen Leena
Hide details for Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet (Kyrkostyrelsens framstälKomplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet (Kyrkostyrelsens framställning 1/2015)
Huokuna Pekka
Åstrand Bo-Göran
Perttula Marjaana
Alasalmi Aila
Salo Kalervo
Kalliala Kaarlo
Hide details for Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet (Kyrkostyrelsens framstälKomplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet (Kyrkostyrelsens framställning 1/2015)
Niiranen Pekka
Hide details for Onsdagen den 6 maj 2015 kl. 9.00Onsdagen den 6 maj 2015 kl. 9.00
Hide details for Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens fraÄndring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen
Savela Antti
Luoma Tapio
Salmi Samuel
Seppälä Tapio
Jolkkonen Jari
Niemelä Pauli
Kujala Erkki
Kaisanlahti Janne
Rossi Antero
Guttorm Veikko
Aakko Antero
Mäkinen Aulikki
Pitkänen Eivor
Väistö Eevi
Kankkonen Stig
Kemppainen Jari
Jalava Markku
Ylä-Autio Ilmari
Kuikka Seija
Häkkinen Seppo
Reinikainen Tiina
Ketonen Matti
Vikström Björn
Sahi Timo
Hide details for Onsdagen den 6 maj 2015 kl. 16.00Onsdagen den 6 maj 2015 kl. 16.00
Hide details for Kyrkans centralfonds ekonomiska situation (Meddelande 1/2015)Kyrkans centralfonds ekonomiska situation (Meddelande 1/2015)
Rantanen Leena
Häkkinen Seppo
Hide details for FrågetimmeFrågetimme
Pihlaja Pirjo
Huokuna Pekka
Huokuna Pekka
Jolkkonen Jari
Hide details for Onsdagen den 6 maj 2015 kl. 18.00Onsdagen den 6 maj 2015 kl. 18.00
Hide details for Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens fraÄndring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
Tähtinen Tapio
Lindbäck Peter
Alasalmi Aila
Kankkonen Stig
Lindbäck Peter
Alasalmi Aila
Särkiö Pekka
Puhalainen Erkki
Hiilamo Kirsi
Malinen Oiva
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo
Hiilamo Heikki
Orsila Markku
Väistö Eevi
Följande Föregående Visa alla Dölj