Beslut

Följande Föregående Visa alla Dölj


Rubrik
Hide details for 20162016
Hide details for Höstsessionen 2016Höstsessionen 2016
Hide details for onsdagen den 9 november 2016 kl. 9.00onsdagen den 9 november 2016 kl. 9.00
Placering i utskott, elektorernas meddelande 3/2016
Möjlighet för konfirmander att tillsammans med sin konfirmandgrupp delta i nattvarden även vid annan nattvardsgång än i församlingens gemensamma gudstjänst (Stiftsfullmäktigeframställning 4/2016)
Slopande av besvärsförbud vid tillsättande av församlingspastorstjänster (Stiftsfullmäktigeframställning 5/2016)
Bordläggningar
Hide details for torsdagen den 10 november 2016 kl. 9.00torsdagen den 10 november 2016 kl. 9.00
Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet 2016-2020, elektorernas förslag 3/2016
Kyrkans centralfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019, ekonomiutskottets betänkande 4/2016 om kyrkostyrelsens framställning 5/2016 och budgetinitiativ 1/2016 och 2/2016
Kyrkans pensionsfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019, ekonomiutskottets betänkande 5/2016 om kyrkostyrelsens framställning 6/2016
Bordläggningar
Hide details for fredagen den 11 november 2016 kl. 9.15fredagen den 11 november 2016 kl. 9.15
Slopande av besvärsförbud vid tillsättande av församlingspastorstjänster, förvaltningsutskottets betänkande 2/2016 om stiftsfullmäktigeframställning 5/2016
Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan, allmänna utskottets betänkande 5/2016 om ombudsinitiativ 2/2016
Bordläggningar
Hide details for den 8 november 2016 kl. 10.00den 8 november 2016 kl. 10.00
Sessionen öppnas
Granskning av fullmakter
Meddelande om val av protokolljusterare
Bordläggningar
Hide details for fredagen den 11 november 2016 kl 10.10fredagen den 11 november 2016 kl 10.10
Ändring av bestämmelserna om sättet att välja ärkebiskop i kyrkolagen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 2/2016 om kyrkostyrelsens framställning 1/2016 - Andra behandlingen
Ändring av sättet att välja kontraktsprost, lagutskottets betänkande 3/2016 om biskopsmötets framställning 1/2016 - Andra behandlingen
Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om rätt för medlemmar av andra kristna kyrkor att delta i nattvarden, konstitutionsutskottets betänkande 1/2016 om biskopsmötets framställning 2/2016 - Andra behandlingen
Hide details for tisdagen den 8 november 2016 kl. 10.30tisdagen den 8 november 2016 kl. 10.30
Ändring av sättet att välja kontraktsprost (Biskopsmötets framställning 1/2016)
Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om rätt för medlemmar av andra kristna kyrkor att delta i nattvarden (Biskopsmötets framställning 2/2016)
Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om predikomöjlighet för präster från andra kristna kyrkor (Biskopsmötets framställning 3/2016)
Kyrkans centralfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019 (Kyrkostyrelsens framställning 5/2016)
Kyrkans pensionsfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2016)
Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet under perioden 2016-2020 (Kyrkostyrelsens framställning 9/2016)
Remissyttrande om utkast till proposition om lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 8/2016)
Kyrkans fyraårsberättelse 2012-2015 (Kyrkostyrelsens framställning 7/2016)
Bordläggningar
Hide details for torsdagen den 10 november 2016 kl. 14.30torsdagen den 10 november 2016 kl. 14.30
Medlemskapets bevarande till valperiodens utgång för en person som innehar förtroendeuppdrag i församlingen, allmänna utskottets betänkande 2/2016 om stiftsfullmäktigeframställning 1/2016
Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap, allmänna utskottets betänkande 3/2016 om ombudsinitiativ 3/2016
Bordläggningar
Hide details for onsdagen den 9 november 2016 kl. 15.00onsdagen den 9 november 2016 kl. 15.00
Frågetimme
Biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen (Biskopsmötets brev 1/2016)
Juridisk utredning av följderna av ändringen i äktenskapslagen (Kyrkostyrelsens brev 4/2016)
Diskussionsmodell med tillhörande material till stöd för samtal mellan personer med olika uppfattning om äktenskapet (Kyrkostyrelsens brev 5/2016)
Bordläggningar
Hide details for torsdagen den 10 november 2016 kl. 18.10torsdagen den 10 november 2016 kl. 18.10
Utveckling av förfaringssätten vid församlingsval och Ändring av tidpunkten för församlingsval och elektronisk förteckning över röstberättigade, allmänna utskottets betänkande 4/2016 om ombudsinitiativ 1/2016 och stiftsfullmäktigeframställning 3/2016
Remissyttrande om utkast till proposition om lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan, ekonomiutskottets betänkande 6/2016 om kyrkostyrelsens framställning 8/2016
Kyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätter
Bordläggning
Hide details for Vårsessionen 2016Vårsessionen 2016
Hide details for Måndagen den 9 maj 2016 kl. 11:45Måndagen den 9 maj 2016 kl. 11:45
Sessionen öppnas
Interimistiska protokolljusterare
Kyrkomötets sekretariat under mandatperioden 2016-2020 (Kyrkostyrelsens brev 1/2016)
Hide details for Måndagen den 9 maj 2016 kl. 13:30Måndagen den 9 maj 2016 kl. 13:30
Meddelande om granskningen av fullmakter
Arbetsordning för kyrkomötet
Fördelning av elektorsplatserna under mandatperioden 2016-2020 (Kyrkostyrelsens brev 2/2016)
Val av första vice ordförande för perioden 1.5.2016 - 30.4.2020
Val av andra vice ordförande för perioden 1.5.2016 - 30.4.2020
Val av elektorer och ersättare för dem för perioden 1.5.2016 - 30.4.2020
Bordläggningar
Hide details for Måndagen den 9 maj 2016 kl. 18:00Måndagen den 9 maj 2016 kl. 18:00
Fastställande av antalet medlemmar i de permanenta utskotten (Presidiets förslag 1/2016)
Bordläggningar
Hide details for Tisdagen den 10 maj 2016 kl. 9:00Tisdagen den 10 maj 2016 kl. 9:00
Ordförande och vice ordförande för elektorerna (Elektorernas förslag 1/2016)
Utskottens medlemmar och sammankallare (Elektorernas meddelande 2/2016)
Bordläggningar
Hide details for Tisdagen den 10 maj 2016 kl. 9:45Tisdagen den 10 maj 2016 kl. 9:45
Meddelanden om ordförande och vice ordförande för utskotten samt medlem av förstärkta talmanskonferensen
Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet under perioden 2016-2020 (Kyrkostyrelsens framställning 3/2016)
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 9:00Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 9:00
Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet 2016-2020, elektorernas förslag 1/2016
Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2015 (Verksamhetsberättelse 1/2016) - Remissdebatten fortsätter
Kyrkans arbetsmarknadsverks verksamhetsberättelse 2015 (Verksamhetsberättelse 2/2016)
Val av medlemmar i Kyrkostyrelsen (Stiftsfullmäktigeförslag 1/2016)
Val av revisionssammanslutning för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond under den period som motsvarar kyrkomötets mandatperiod 2016-2019 (Kyrkostyrelsens brev 3/2016)
Ändring av bestämmelserna om sättet att välja ärkebiskop i kyrkolagen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 1/2016)
Ändring av reglementet för Kyrkostyrelsen (Kyrkostyrelsens framställning 2/2016)
Ändring av kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (Kyrkostyrelsens framställning 4/2016)
Medlemskapets bevarande till valperiodens utgång för en person som innehar förtroendeuppdrag i församlingen (Stiftsfullmäktigeframställning 1/2016)
Uppskjutande av tidpunkten för församlingsvalet (Stiftsfullmäktigeframställning 2/2016)
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 15:30Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 15:30
Biskoparnas och domkapitlens initiativrätt i fråga om utredningar för grundande, ändring och upplösande av kyrkliga samfälligheter (Meddelande till kyrkomötet 1/2016)
Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds ekonomiska situation (Meddelande till kyrkomötet 2/2016)
Kyrkornas världsråds dokument Kyrkan: på väg mot en gemensam vision (Meddelande till kyrkomötet 3/2016)
Frågetimme
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 12 maj 2016 kl. 9:00Torsdagen den 12 maj 2016 kl. 9:00
Ändring av tidpunkten för församlingsval och elektronisk förteckning över röstberättigade (Stiftsfullmäktigeframställning 3/2016)
Utveckling av förfaringssätten vid församlingsval (Ombudsinitiativ 1/2016)
Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan (Ombudsinitiativ 2/2016)
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 12 maj 2016 kl. 14:30Torsdagen den 12 maj 2016 kl. 14:30
Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (Ombudsinitiativ 3/2016)
Tidpunkterna för kyrkomötets höstsession 2016 och vårsession 2017 (Talmanskonferensens förslag 1/2016)
Ändring av reglementet för Kyrkostyrelsen, förvaltningsutskottets betänkande 1/2016 om Kyrkostyrelsens framställning 2/2016
Val av revisionssammanslutning för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond under den period som motsvarar kyrkomötets mandatperiod 2016-2019, ekonomiutskottets betänkande 1/2016 om Kyrkostyrelsens brev 3/2016
Kyrkans arbetsmarknadsverks verksamhetsberättelse 2015, ekonomiutskottets betänkande 2/2016
Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2015, ekonomiutskottets betänkande 3/2016
Principerna för arvoden och ersättningar för inkomstbortfall under kyrkomötets mandatperiod 2016-2020, kansliutskottets betänkande 1/2016, kansliutskottets betänkande 2/2016
Arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2016, kansliutskottets betänkande 2/2016
Meddelande om val av protokolljusterare
Bordläggningar
Hide details for Fredagen den 13 maj 2016 kl. 9:15Fredagen den 13 maj 2016 kl. 9:15
Val av medlemmar i Kyrkostyrelsen, elektorernas förslag 2/2016
Ändring av kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal, lagutskottets betänkande 1/2016 om Kyrkostyrelsens framställning 4/2016 - Andra behandlingen
Ändring av tidpunkten för församlingsval och elektronisk förteckning över röstberättigade, allmänna utskottets betänkande 1/2016 om stiftsfullmäktigeframställningar 2/2016 och 3/2016
Hide details for 20152015
Hide details for Höstsessionen 2015Höstsessionen 2015
Hide details for Tisdagen den 3 november 2015 kl. 10.00Tisdagen den 3 november 2015 kl. 10.00
Sessionen öppnas
Granskning av fullmakter
Meddelande om val av protokolljusterare
Bordläggningar
Hide details for Tisdagen den 3 november 2015 kl. 10.15Tisdagen den 3 november 2015 kl. 10.15
Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2018 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2015)
Meddelande om placering i utskott, elektorernas meddelande 2/2015
Ändring av stadgarna för kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter (Kyrkostyrelsens framställning 7/2015)
Ändring av arbetsordningen för kyrkomötet (Kyrkostyrelsens framställning 8/2015)
Ändring av bestämmelserna om förande av matrikel och om ledighet som beviljas för kommunala förtroendeuppdrag samt komplettering av kyrkolagen med bestämmelser om utlämnande av uppgifter och sysselsättningsledighet (Kyrkostyrelsens framställning 9/2015)
Förändring av kyrkolagen gällande den fysiska närvaron på församlingsrådets sammanträden (Stiftsfullmäktigeframställning 1/2015)
Ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen (Stiftsfullmäktigeframställning 2/2015)
Revidering av tidtabellen för anslutningen till Kyrkans servicecentral (Stiftsfullmäktigeframställning 3/2015)
Ändring av självrättelse av röstlängden för församlingsval (Stiftsfullmäktigeframställning 4/2015)
Domkapitlets initiativrätt vid grundandet av kyrkliga samfälligheter samt ekonomiska kriterier för att förplikta församlingar till församlingssammanslagning eller att ansluta sig till en kyrklig samfällighet (Ombudsinitiativ 4/2015)
Lättare beslutssystem i kyrkliga samfälligheter (Ombudsinitiativ 5/2015)
Att bereda framställningen om kyrkans strukturer på lokal nivå utifrån de obligatoriska kantors- och diakontjänsterna (Ombudsinitiativ 6/2015)
Nytt understödssystem för församlingarna (Ombudsinitiativ 7/2015)
Bordläggningar
Hide details for Tisdagen den 3 november 2015 kl. 19.10Tisdagen den 3 november 2015 kl. 19.10
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 4 november 2015 kl. 18.00 Onsdagen den 4 november 2015 kl. 18.00
Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken, handbokutskottets betänkande 1/2015 om kyrkostyrelsens framställning 13/2014 - Andra behandlingen
Utlåtande om dokument The Church: Towards a Common Vision av kommissionen Faith and Order inom Kyrkornas världsråd, konstitutionsutskottets betänkande 1/2015 om biskopsmötets framställning 1/2014
Ändring av stadgarna för kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter, lagutskottets betänkande 6/2015 om kyrkostyrelsens framställning 7/2015
Revidering av arbetsordningen för kyrkomötet, lagutskottets betänkande 7/2015 om kyrkostyrelsens framställning 8/2015
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 4 november 2015 kl. 9.00Onsdagen den 4 november 2015 kl. 9.00
Hide details for Onsdagen den 4 november 2015 kl. 16.00Onsdagen den 4 november 2015 kl. 16.00
Frågetimme
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 5 november kl. 9.00Torsdagen den 5 november kl. 9.00
Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2018, ekonomiutskottets betänkande 4/2015 om kyrkostyrelsens framställning 6/2015 och om budgetinitiativ 1/2015
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 5 november 2015 kl. 10.30Torsdagen den 5 november 2015 kl. 10.30
Den nya äktenskapslagen, allmänna utskottets betänkande 3/2015 om ombudsinitiativ 2/2015
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 5 november 2015 kl. 15.00Torsdagen den 5 november 2015 kl. 15.00
Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet, lagutskottets betänkande 5/2015 om kyrkostyrelsens framställning 1/2015
Bordläggningar
Hide details for Fredagen den 6 november 2015 kl. 9.15Fredagen den 6 november 2015 kl. 9.15
Ändring av bestämmelserna om förande av matrikel och om ledighet som beviljas för kommunala förtroendeuppdrag samt komplettering av kyrkolagen med bestämmelser om utlämnande av uppgifter och sysselsättningsledighet, lagutskottets betänkande 8/2015 om kyrkostyrelsens framställning 9/2015 - Andra behandlingen
Ändring av självrättelse av röstlängden för församlingsval, allmänna utskottets betänkande 4/2015 om stiftsfullmäktigeframställning 4/2015
Uppskjutande av tidpunkten då kyrkomötets vårsession 2016 inleds (Talmanskonferensens förslag 3/2015)
Frivillig anslutning till KIPA för kostnadseffektiva församlingar och samfälligheter och Revidering av tidtabellen för anslutningen till Kyrkans servicecentral, ekonomiutskottets betänkande 5/2015 om ombudsinitiativ 1/2015 och om stiftsfullmäktigeframställning 3/2015
Ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen, ekonomiutskottets betänkande 6/2015 om stiftsfullmäktigeframställning 2/2015
Nytt understödssystem för församlingarna, ekonomiutskottets betänkande 7/2015 om ombudsinitiativ 7/2015
Domkapitlets initiativrätt vid grundandet av kyrkliga samfälligheter samt ekonomiska kriterier för att förplikta församlingar till församlingssammanslagning eller att ansluta sig till en kyrklig samfällighet, förvaltningsutskottets betänkande 2/2015 om ombudsinitiativ 4/2015
Lättare beslutssystem i kyrkliga samfälligheter, förvaltningsutskottets betänkande 3/2015 om ombudsinitiativ 5/2015
Att bereda framställningen om kyrkans strukturer på lokal nivå utifrån de obligatoriska kantors- och diakontjänsterna, förvaltningsutskottets betänkande 4/2015 om ombudsinitiativ 6/2015
Hide details for Vårsessionen 2015Vårsessionen 2015
Hide details for Onsdagen den 6 maj 2015 kl. 9.00Onsdagen den 6 maj 2015 kl. 9.00
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 6 maj 2015 kl. 16.00Onsdagen den 6 maj 2015 kl. 16.00
Kyrkans centralfonds ekonomiska situation (Meddelande 1/2015)
Frågetimme
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 6 maj 2015 kl. 18.00Onsdagen den 6 maj 2015 kl. 18.00
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 9.00Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 9.00
Kyrkan i ett mångkulturellt samhälle - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, framtidsutskottets betänkande 1/2015 om kyrkostyrelsens framställning 7/2014
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 7 maj kl. 14.00Torsdagen den 7 maj kl. 14.00
Slopande av matrikelföring, allmänna utskottets betänkande 1/2015 om stiftsfullmäktigeframställning 2/2014
Ny databas för predikningar, allmänna utskottets betänkande 2/2015 om stiftsfullmäktigeframställning 3/2014
Revidering av kyrkans organisation och inskränkning av kyrkans centralförvaltning, framtidsutskottets betänkande 2/2015 om ombudsinitiativ 5/2014
Sammanträdesort för kyrkomötet (Talmanskonferensens förslag 1/2015)
Arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2015, kansliutskottets betänkande 1/2015
Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2014, ekonomiutskottets betänkande 1/2015
Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse 2014, ekonomiutskottets betänkande 2/2015
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 18.00Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 18.00
Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Andra behandlingen
Justering av kyrkolagens bestämmelser om kyrkobokföring, förvaltningsförfarande, ändringssökande och beredskapsplanering, lagutskottets betänkande 2/2015 om kyrkostyrelsens framställning 10/2014 - Andra behandlingen
Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet (Kyrkostyrelsens framställning 1/2015) - Remissdebatten fortsätter
Bordläggning
Hide details for Fredagen den 8 maj 2015 kl. 9.15Fredagen den 8 maj 2015 kl. 9.15
Fördelningen av statens ersättning till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna samt avgifter till kyrkans centralfond från och med 2016, ekonomiutskottets betänkande 3/2015 om kyrkostyrelsens framställning 3/2015
Lag om finansieringen av pensionsskyddet för de anställda inom evangelisk-lutherska kyrkan, lagutskottets betänkande 3/2015 om kyrkostyrelsens framställning 4/2015
Bordläggningar
Hide details for Fredagen den 8 maj 2015 kl. 10.00Fredagen den 8 maj 2015 kl. 10.00
Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2014, konstitutionsutskottets betänkande 2/2015 om kyrkostyrelsens framställning 5/2015
Frivillig anslutning till KIPA för kostnadseffektiva församlingar och samfälligheter (Ombudsinitiativ 1/2015)
Den nya äktenskapslagen (Ombudsinitiativ 2/2015)
Kyries plats i mässan (Ombudsinitiativ 3/2015)
Bordläggningar
Hide details for Fredagen den 8 maj 2015 kl. 13.45Fredagen den 8 maj 2015 kl. 13.45
Bordläggningar
Hide details for Fredagen den 8 maj 2015 kl. 14.15Fredagen den 8 maj 2015 kl. 14.15
Uppskjutande av tidpunkten då kyrkomötets höstsession 2015 inleds (Talmanskonferensens förslag 2/2015)
Ändring av behörighetskraven för prästasessorer förvaltningsutskottets betänkande 1/2015 om biskopsmötets framställning 2/2014 - Andra behandlingen
Ändring av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om revision, lagutskottets betänkande 4/2015 om kyrkostyrelsens framställning 2/2015 - Andra behandlingen
Hide details for vid kyrkomötets plenum måndagen den 5 maj 2015 kl. 10.00vid kyrkomötets plenum måndagen den 5 maj 2015 kl. 10.00
Sessionen öppnas
Sessionen öppnas
Sessionen öppnas
Sessionen öppnas
Hide details for vid kyrkomötets plenum tisdagen den 5 maj 2015 kl. 10.15vid kyrkomötets plenum tisdagen den 5 maj 2015 kl. 10.15
Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken (Kyrkostyrelsens framställning 13/2014)
Meddelande om placering i utskott, elektorernas meddelande 1/2015
Ändring av behörighetskraven för prästasessorer (Biskopsmötets framställning 2/2014)
Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2014 (Verksamhetsberättelse 1/2015)
Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2014 (Kyrkostyrelsens framställning 5/2015)
Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse 2014 (Verksamhetsberättelse 2/2015)
Ändring av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om revision (Kyrkostyrelsens framställning 2/2015)
Fördelningen av statens ersättning till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna samt avgifter till kyrkans centralfond från och med 2016 (Kyrkostyrelsens framställning 3/2015)
Lag om finansieringen av pensionsskyddet för de anställda inom evangelisk-lutherska kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 4/2015)
Bordläggningar
Hide details for 20142014
Hide details for Höstsessionen 2014Höstsessionen 2014
Hide details for Måndagen den 3 november 2014 kl. 10.45Måndagen den 3 november 2014 kl. 10.45
Meddelande om placering i utskott
Meddelande om placering i utskott
Meddelande om placering i utskott
Meddelande om placering i utskott
Hide details for Måndagen den 3 november 2014 kl. 13.00Måndagen den 3 november 2014 kl. 13.00
Meddelande om placering i utskott, elektorernas meddelande 2/2014
Kyrkans centralfonds budget för 2015 och verksamhets- och ekonomiplan för 2015-2017 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2014)
Ändringar i kyrkolagen och kyrkoordningen gällande statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för vissa samhälleliga uppgifter (Kyrkostyrelsens framställning 9/2014)
Utlåtande om utkast till regeringens förslag till lag om ändring av skattelagen, lagen om skatteredovisning samt 30 och 31 § i lagen om Skatteförvaltningen (Kyrkostyrelsens framställning 11/2014)
Ändring av 24 § i kyrkostyrelsens reglemente (Kyrkostyrelsens framställning 12/2014)
Justering av kyrkolagens bestämmelser om kyrkobokföring, förvaltningsförfarande, ändringssökande och beredskapsplanering (Kyrkostyrelsens framställning 10/2014)
Utlåtande om dokument The Church: Towards a Common Vision av kommissionen Faith and Order inom Kyrkans världsråd (Biskopmötets framställning 1/2014)
Bordläggningar
Hide details for Tisdagen den 4 november 2014 kl. 12.30Tisdagen den 4 november 2014 kl. 12.30
Kyrkan i ett mångkulturellt samhälle - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (Kyrkostyrelsens framställning 7/2014)
Samarbetsdokument för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka (Kyrkostyrelsens framställning 8/2014)
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 5 november 2014 kl. 9.00Onsdagen den 5 november 2014 kl. 9.00
Dispens för tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland från att ansluta sig till Kyrkans servicecentral (Stiftsfullmäktigeframställning 1/2014)
Slopande av matrikelföring (Stiftsfullmäktigeframställning 2/2014)
Ny databas för predikningar (Stiftsfullmäktigeframställning 3/2014)
Möjligheten att inrätta personförsamlingar i den nya församlingsstrukturen, förvaltningsutskottets betänkande 1/2014 om ombudsinitiativ 4/2014
Uppskjutande av tidpunkten då kyrkomötets vårsession 2015 inleds (Talmanskonferensens förslag 1/2014)
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 5 november 2014 kl. 16.00Onsdagen den 5 november 2014 kl. 16.00
Frågetimme
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 5 november 2014 kl. 18.00Onsdagen den 5 november 2014 kl. 18.00
Revidering av kyrkans organisation och inskränkning av kyrkans centralförvaltning, framtidsutskottets betänkande 1/2014 om ombudsinitiativ 5/2014
Samarbetsdokument för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka, konstitutionsutskottets betänkade 2/2014 om Kyrkostyrelsens framställning 8/2014
Utredning av arrangemangen i samband med arbetet på främmande språk i kyrkan, allmänna utskottets betänkande 4/2014 om ombudsinitiativ 1/2014
Bordläggning
Hide details for Torsdagen den 6 november 2014 kl. 14.30Torsdagen den 6 november 2014 kl. 14.30
Kyrkans centralfonds budget för 2015 och verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017, ekonomiutskottets betänkande 4/2014 om Kyrkostyrelsens framställningar 6/2014
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 6 november 2014 kl. 18.00Torsdagen den 6 november 2014 kl. 18.00
Ändring av 24 § i kyrkostyrelsens reglemente, förvaltningsutskottets betänkande 2/2914 om Kyrkostyrelsens framställning 12/2014
Tillfogande av alternativ i formuläret för vigsel till äktenskap i de fall där den ena eller båda parterna har barn, handboksutskottets betänkande 1/2014 om ombudsinitiativ 2/2014
Bordläggningar
Hide details for Fredagen den 7 november 2014 kl. 9.15Fredagen den 7 november 2014 kl. 9.15
Utlåtande om utkast till regeringens förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen, lagen om skatteredovisning samt 30 och 31 § i lagen om Skatteförvaltningen, ekonomiutskottets betänkande 5/2014 om Kyrkostyrelsens framställning 11/2014
Dispens för tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland från att ansluta sig till Kyrkans servicecentral, ekonomiutskottets betänkande 6/2014 om stiftsfullmäktigeframställning 1/2014
Ändringar i kyrkolagen och kyrkoordningen gällande statlig finansiering till Evangelisk-lutherska kyrkan för vissa samhälleliga uppgifter, lagutskottets betänkande 3/2014 om Kyrkostyrelsens framställning 9/2014 - Andra behandlingen
Hide details for Vårsessionen 2014Vårsessionen 2014
Hide details for Måndagen den 5 maj 2014 kl. 10.45Måndagen den 5 maj 2014 kl. 10.45
Sessionen öppnas
Granskning av fullmakter
Meddelande om val av protokolljusterare
Bordläggning
Hide details for Måndagen den 5 maj 2014 kl. 13.00Måndagen den 5 maj 2014 kl. 13.00
Meddelande om placering i utskott
Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2013 (Verksamhetsberättelse 1/2014)
Ersättning av kostnader för skötseln av de religiösa samfundens samhälleliga uppgifter (Kyrkostyrelsens framställning 1/2014)
Utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den ersättning som ska betalas till den evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhälleliga uppgifter (Kyrkostyrelsens framställning 4/2014)
Fogandet av en bestämmelse om barnkonsekvensanalys till 23 kapitlet i kyrkoordningen (Kyrkostyrelsens framställning 2/2014)
Frågetimme
Hide details for Tisdagen den 6 maj 2014 kl. 12.30Tisdagen den 6 maj 2014 kl. 12.30
Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2013 (Kyrkostyrelsens framställning 5/2014)
Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse 2013 (Verksamhetsberättelse 2/2014)
Hide details for Onsdagen den 7 maj 2014 kl. 9.00Onsdagen den 7 maj 2014 kl. 9.00
Utredning av arrangemangen i samband med arbetet på främmande språk i kyrkan (Ombudsinitiativ 1/2014)
Kallande av ersättare för kyrkomötesombud till kyrkomötet (Ombudsinitiativ 3/2014)
Möjligheten att inrätta personförsamlingar i den nya församlingsstrukturen (Ombudsinitiativ 4/2014)
Revidering av kyrkans organisation och inskränkning av kyrkans centralförvaltning (Ombudsinitiativ 5/2014)
Hide details for Onsdagen den 7 maj 2014 kl. 14.30Onsdagen den 7 maj 2014 kl. 14.30
Omvärdering av Kyrkans servicecentrals nätverk av verksamhetsställen (Meddelande till kyrkomötet 1/2014)
Frågetimme
Bordläggning
Hide details for Onsdagen den 7 maj 2014 kl. 18.00Onsdagen den 7 maj 2014 kl. 18.00
Tillfogande av alternativ i formuläret för vigning till äktenskap i de fall där den ena eller båda parterna har barn (Ombudsinitiativ 2/2014)
Hide details for Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 9.00Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 9.00
Meddelande om utskottens val av medlemmar till förstärkta talmanskonferensen
Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2013, ekonomiutskottets betänkande 1/2014
Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse 2013, ekonomiutskottets betänkande 2/2014
Utökning av röstningssätten i kyrkliga val, allmänna utskottets betänkande 1/2014 om stiftsfullmäktigeframställning 1/2013
Arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2013, kansliutskottets betänkande 1/2014
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 14.30Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 14.30
Kyrkans centralfonds ekonomiska situation (Meddelande till kyrkomötet 2/2014)
Kyrkomötets uppdrag som gäller stärkandet av de ungas delaktighet (Meddelande till kyrkomötet 3/2014)
Förslag till diskussion om kyrkans strategi 2020 En mötande kyrka (Kyrkostyrelsens brev 1/2014)
Bordläggningar
Hide details for Fredagen den 9 maj 2014 kl. 13.00 Fredagen den 9 maj 2014 kl. 13.00
Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer (Kyrkostyrelsens framställning 3/2014) - Remissdebatten fortsätter
Ersättning av kostnader för skötseln av de religiösa samfundens samhälleliga uppgifter,
Utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den ersättning som ska betalas till den evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhälleliga uppgifter, ekonomiutskottets betänkande 3/2014 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2014 och 4/2014
Statligt ansvar för upprätthållandet av gamla kyrkliga byggnader, allmänna utskottets betänkande 2/2014 om stiftsfullmäktigeframställning 2/2012
Kallande av ersättare för kyrkomötesombud till kyrkomötet, allmänna utskottets betänkande 3/2014 om ombudsinitiativ 3/2014
Hide details for Fredagen den 9 maj 2014 kl. 9.15Fredagen den 9 maj 2014 kl. 9.15
Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2013, konstitutionsutskottets betänkande 1/2014
Hide details for Fredagen den 9 maj 2014 kl. 15.00Fredagen den 9 maj 2014 kl. 15.00
Revidering av bestämmelserna om kyrkans centralförvaltning, lagutskottets betänkande 1/2014 om kyrkostyrelsene framställning 4/2013 - Dels andra, dels enda behandlingen
Fogandet av en bestämmelse om barnkonsekvensanalys till 23 kapitlet i kyrkoordningen, lagutskottets betänkande 2/2014 - Toinen käsittely
Hide details for 20132013
Hide details for Höstsessionen 2013Höstsessionen 2013
Hide details for Måndagen den 4 november 2013 kl. 10.45Måndagen den 4 november 2013 kl. 10.45
Sessionen öppnas
Granskning av fullmakter
Meddelande om val av protokolljusterare
Bordläggningar
Hide details for Måndagen den 4 november 2013 kl. 13.00Måndagen den 4 november 2013 kl. 13.00
Meddelande om placering i utskott
Val av medlemmar och ersättare i kyrkans utrikesråd i stället för dem som är i tur att avgår (Val 1/2013)
Val av medlemmar och ersättare i Kyrkans arbetsmarknadsverks delegation för åren 2014-2017 (Val 2/2013)
Kyrkans centralfonds budget för 2014 och verksamhets- och ekonomiplan för 2014-2016 (Kyrkostyrelsens framställning 3/2013)
Revidering av bestämmelserna om kyrkans centralförvaltning (Kyrkostyrelsens framställning 4/2013)
Bordläggningar
Hide details for Tisdagen den 5 november 2013 kl. 12.30Tisdagen den 5 november 2013 kl. 12.30
Utökning av röstningssätten i kyrkliga val (Stiftsfullmäktigeframställning 1/2013)
Ändring av behörighetskraven för prästassessorer (Stiftsfullmäktigeframställning 2/2013)
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 6 november 2013 kl. 9.00Onsdagen den 6 november 2013 kl. 9.00
Ändring av bestämmelsen om kvalificerad majoritet i kyrkomötet, lagutskottets betänkande 2/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 7/2012
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 6 november 2013 kl. 15.30Onsdagen den 6 november 2013 kl. 15.30
Frågetimme
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 6 november 2013 kl. 18.00Onsdagen den 6 november 2013 kl. 18.00
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 7 november 2013 kl. 9.00Torsdagen den 7 november 2013 kl. 9.00
Val av medlemmar och ersättare i Kyrkans utrikesråd i stället för dem som står i tur att avgå, elektorernas förslag 2/2013
Hide details for Torsdagen den 7 november 2013 kl. 10.15Torsdagen den 7 november 2013 kl. 10.15
Val av medlemmar och ersättare i Kyrkans arbetsmarknadsverks delegation för åren 2014-2017, elektorernas förslag 3/2013
Hide details for Torsdagen den 7 november 2013 kl. 13.00Torsdagen den 7 november 2013 kl. 13.00
Kyrkans centralfonds budget för 2014 och verksamhets- och ekonomiplan för 2014-2016, ekonomiutskottets betänkande 4/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2013 och budgetinitiativ 1/2013
Nytt sätt att välja lekmannaombud till kyrkomötet, allmänna utskottets betänkande 3/2013 om ombudsinitiativ 3/2013
Bordläggningar
Hide details for Fredagen den 8 november 2013 kl. 9.15Fredagen den 8 november 2013 kl. 9.15
Ändring av valbestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen och ny valordning för kyrkan, lagutskottets betänkande 3 och 3a/2013 om kyrkostyrelsens framställning 1/2013 - Andra behandlingen
Ändring av behörighetskraven för prästasessorer, llmänna utskottets betänkande 4/2013 om stiftsfullmäktigeframställning 2/2013
Hide details for Vårsessionen 2013Vårsessionen 2013
Hide details for Måndagen den 13 maj 2013 kl. 10.45Måndagen den 13 maj 2013 kl. 10.45
Sessionen öppnas
Granskning av fullmakter
Meddelande om val av protokolljusterare
Bordläggningar
Hide details for Måndagen den 13 maj 2013 kl. 13.00Måndagen den 13 maj 2013 kl. 13.00
Meddelande om placering i utskott
Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2012 (Verksamhetsberättelse 1/2013)
Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2012 (Kyrkostyrelsens framställning 2/2013)
Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse 2012 (Verksamhetsberättelse 2/2013)
Ny kommunikationsstrategi (Ombudsinitiativ 1/2013)
Sänkning av församlingsavgiftsprocenten (Ombudsinitiativ 2/2013)
Nytt sätt att välja lekmannaombud till kyrkomötet (Ombudsinitiativ 3/2013)
Bordläggningar
Hide details for Tirsdagen den 16 maj 2013 kl. 9.00Tirsdagen den 16 maj 2013 kl. 9.00
Val av ecklesiastikråd som verkar som arbetsmarknadsdirektör, elektorernas förslag 1/2013
Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2012, konstitutionsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 2/2013
Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2012, ekonomiutskottets betänkande 1/2013
Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse 2012, ekonomiutskottets betänkande 2/2013
Sänkning av församlingsavgiftsprocenten, ekonomiutskottets betänkande 3/2013 om ombudsinitiativ 2/2013
Bordläggningar
Hide details for Tistagen den 14 maj 2013 kl. 12.30Tistagen den 14 maj 2013 kl. 12.30
Utökad dopundervisning och tidigareläggning av konfirmandundervisningen, allmänna utskottets betänkkande 1/2013 om ombudsinitiativ 3/2012
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 15 maj 2013 kl. 9.00Onsdagen den 15 maj 2013 kl. 9.00
Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 15 maj 2013 kl. 15.30Onsdagen den 15 maj 2013 kl. 15.30
Budgetförslag till Kyrkans centralfonds budget för 2014 (Meddelande till kyrkomötet 1/2013)
Frågetimme
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 15 maj kl. 18.00Onsdagen den 15 maj kl. 18.00
Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (behanlingen fortsätter)
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 16 maj 2013 kl. 14.30Torsdagen den 16 maj 2013 kl. 14.30
Komplettering av 25 kap. i kyrkolagen med bestämmelser om barnkonsekvensanalys och hörande av barn, lagsutskottets betänkande 1/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 12/2012
Kyrkans fyraårsberättelse 2008-2011. Utmanad kyrka. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2008-2011, framtidsutskottets betänkande 1/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 9/2012
Bordläggningar
Hide details for Fredagen den 17 maj 2013 kl. 9.15Fredagen den 17 maj 2013 kl. 9.15
Ny kommunikationsstrategi, allmänna utskottets betänkande 2/2013 om ombudsinitiativ 1/2013
Arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2013, kansliutskottets betänkande 1/2013
Hide details for 20122012
Hide details for Höstsessionen 2012Höstsessionen 2012
Hide details for Måndagen den 5 november 2012 kl. 10.45Måndagen den 5 november 2012 kl. 10.45
Sessionen öppnas
Granskning av fullmakter
Meddelande om val av protokolljusterare
Bordläggningar
Hide details for Måndagen den 5 november 2012 kl. 13.00Måndagen den 5 november 2012 kl. 13.00
Meddelande om placering i utskott
Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet 2012-2016 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2012)
Ecklesiastikrådet Risto Voipios avsked från tjänsten som ecklesiastikråd och val av ecklesiastikråd som verkar som arbetsmarknadsdirektör
Kyrkans centralfonds budget för 2013 och verksamhets- och ekonomiplan för 2013-2015 (Kyrkostyrelsens framställning 8/2012)
Bordläggningar
Hide details for Tisdagen den 6 november 2012 kl. 12.30Tisdagen den 6 november 2012 kl. 12.30
Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet 2012-2016, elektorernas förslag 3/2012
Ändring av bestämmelsen om kvalificerad majoritet i kyrkomötet (Kyrkostyrelsens framställning 7/2012)
Komplettering av 25 kap. i kyrkolagen med bestämmelser om barnkonsekvensanalys och hörande av barn (Kyrkostyrelsens framställning 12/2012)
Översättning av hemvälsignelse till finskt teckenspråk (Kyrkostyrelsens framställning 10/2012)
Statligt ansvar för upprätthållandet av gamla kyrkliga byggnader (Stiftsfullmäktigeframställning 2/2012)
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 7 november 2012 kl. 9.00Onsdagen den 7 november 2012 kl. 9.00
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 7 november 2012 kl. 15.30Onsdagen den 7 november 2012 kl. 15.30
Frågetimme
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 7 november 2012 kl. 18.00Onsdagen den 7 november 2012 kl. 18.00
Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna (Kyrkostyrelsens framställning 11/2012)
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 8 november 2012 kl. 9.00Torsdagen den 8 november 2012 kl. 9.00
Kyrkans centralfonds budget för 2013 och verksamhets- och ekonomiplan för 2013 – 2015, ekonomiutskottets betänkande 5/2012 om kyrkostyrelsens framställning 8/2012 och budgetinitiativ 1/2012
Val av ecklesiastikråd som verkar som arbetsmarknadsdirektör, elektorernas förslag 4/2012
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 8 november 2012 kl. 13.20Torsdagen den 8 november 2012 kl. 13.20
Revidering av arbetsordningen för kyrkomötet, lagutskottets betänkande 2/2012 om ombudsinitiativ 6/2012
Bedömning av språkkonsekvenserna i strukturreformen och upprättande av en språkstrategi för kyrkan, förvaltningsutskottets betänkande 1/2012 om ombudsinitiativ 1/2012
Utredning och anvisningar för församlingarna om användning av donations- och testamentsmedel, allmänna utskottets betänkande 1/2012 om ombudsinitiativ 5/2012
Riksomfattande hjälpledarbank, allamänna utskottets betänkande 2/2012 om ombudsinitiativ 4/2012
Bordläggningar
Hide details for Fredagen den 9 november 2012 kl. 9.15Fredagen den 9 november 2012 kl. 9.15
Kyrkans fyraårsberättelse 2008-2011. Utmanad kyrka. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2008-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 9/2012)
Hide details for Fredagen den 9 november 2012 kl. 11.15Fredagen den 9 november 2012 kl. 11.15
Översättning av hemvälsignelse till finskt teckenspråk, handboksutskottets betänkande 1/2012 om kyrkostyrelsens framställning 10/2012
Ändring av bestämmelserna om skyddet av kyrkliga byggnader i kyrkolagen, lagutskottets betänkande 1/2012 om kyrkostyrelsens framställning 4/2012
Forskningsprojekt för att utreda kyrkans mest gemenskapsfrämjande lågtröskelverksamhet, allmänna utskottets betänkande 3/2012 om ombudsinitiativ 2/2012
Avgiftsbelagda jordfästningar för icke-medlemmar, allmänna utskottets betänkande 4/2012 om stiftsfullmäktigeframställning 1/2012
Hide details for Vårsessionen 2012Vårsessionen 2012
Hide details for Måndagen den 7 maj 2012 kl. 11.45Måndagen den 7 maj 2012 kl. 11.45
Mandatperioden öppnas
Interimistiska protokolljusterare
Kyrkomötets sekretariat (Kyrkostyrelsens brev 3/2012)
Hälsning till republikens president
Hide details for Måndagen den 7 maj 2012 kl. 13.30Måndagen den 7 maj 2012 kl. 13.30
Valperioden öppnas
Hälsning till republikens president
Meddelande om granskningen av fullmakter
Sammanträdesplatsen för kyrkomötet (Kyrkostyrelsens brev 1/2012)
Arbetsordning för kyrkomötet
Kyrkomötets lagfarna sakkunniga åren 2012-2016 (Kyrkostyrelsens framställning 1/2012)
Fördelning av elektorsplatserna under mandatperioden 2012-2016 (Kyrkostyrelsens brev 2/2012)
Fördelning av elektorsplatserna under mandatperioden 2012-2016 (Kyrkostyrelsens brev 2/2012)
Val av första vice ordförande för perioden 1.5.2012 - 30.4.2016
Val av andra vice ordförande för perioden 1.5.2012 - 30.4.2016
Val av elektorer och ersättare för dem för perioden 1.5.2012 - 30.4.2016
Bordläggningar
Hide details for Måndagen den 7 maj 2012 kl. 18.00Måndagen den 7 maj 2012 kl. 18.00
Fastställande av antalet medlemmar i de permanenta utskotten (Presidiets förslag 1/2012)
Bordläggningar
Hide details for Tisdagen den 8 maj 2012 kl. 9.00Tisdagen den 8 maj 2012 kl. 9.00
Ordförande och vice ordförande för elektorerna, elektorernas meddelande 1/2012
Medlemmar och sammankallare i utskotten, elektorernas meddelande 2/2012
Bordläggningar
Hide details for Tisdagen den 8 maj 2012 kl. 9.45Tisdagen den 8 maj 2012 kl. 9.45
Meddelanden om ordförande och vice ordförande för utskotten
Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet 2012-2016 (Kyrkostyrelsens framställning 1/2012)
Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse 2011, Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt Kyrkostyrelsens personalbokslut
Första ändringen av Kyrkans centralfonds budget 2012 (Kyrkostyrelsens framställning 5/2012)
Hide details for Onsdagen den 9 maj 2012 kl. 9.00Onsdagen den 9 maj 2012 kl. 9.00
Meddelande om ordförande och vice ordförande för utskott
Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet 2012-2016, elektorernas förslag 1/2012
Budgetförslag till Kyrkans centralfonds budget för 2013 (Kyrkostyrelsen) (Meddelande till kyrkomötet 1/2012)
Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse 2011
Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2011 (Kyrkostyrelsens framställning 3/2012)
Val av medlemmar i Kyrkostyrelsen
Val av revisionssammanslutning för Kyrkans centralfond under den period som motsvarar kyrkomötets mandatperiod 2012-2015 (Kyrkostyrelsens brev 4/2012)
Samarbetsdokument för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Evangelisk-lutherska kyrkan i södra Afrika (Kyrkostyrelsens framställning 2/2012)
Ändring av bestämmelserna om skyddet av kyrkliga byggnader i kyrkolagen (Kyrkostyrelsens framställning 4/2012)
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 9 maj 2012 kl. 15.30Onsdagen den 9 maj 2012 kl. 15.30
Frågetimme
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 10 maj 2012 kl. 15.30Torsdagen den 10 maj 2012 kl. 15.30
Meddelande om val av protokolljusterare
Val av medlemmar i Kyrkostyrelsen, elektorernas förslag 2/2012
Avgiftsbelagda jordfästningar för icke-medlemmar (Stiftsfullmäktigeframställning 1/2012)
Talmanskonferensens framställning 1/2012
Bedömning av språkkonsekvenserna i strukturreformen och upprättande av en språkstrategi för kyrkan (Ombudsinitiativ 1/2012)
Forskningsprojekt för att utreda kyrkans mest gemenskapsfrämjande lågtröskelverksamhet (Ombudsinitiativ 2/2012)
Utökad dopundervisning och tidigareläggning av konfirmandundervisningen (Ombudsinitiativ 3/2012)
Bordläggningar
Hide details for Fredagen den 11 maj 2012 kl. 9.15Fredagen den 11 maj 2012 kl. 9.15
Principerna för arvoden och ersättningar för inkomstbortfall under kyrkomötets mandatperiod 2012-2016, kansliutskottets betänkande 1/2012
Arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2012, kansliutskottets betänkande 2/2012
Samarbetsdokument för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Evangelisk-lutherska kyrkan i södra Afrika, konstitutionsutskottets betänkande 1/2012 om Kyrkostyrelsens framställning 2/2012
Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2011, konstitutionsutskottets betänkande 2/2012 om kyrkostyrelsens framställning 3/2012
Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2011, ekonomiutskottets betänkande 1/2012
Bordläggningar
Hide details for Fredagen den 11 maj 2012 kl. 10.35Fredagen den 11 maj 2012 kl. 10.35
Val av revisionssammanslutning för Kyrkans centralfond under den period som motsvarar kyrkomötets mandatperiod 2012-2015, ekonomiutskottets betänkande 2/2012 om Kyrkostyrelsens brev 4/2012
Första ändringen av Kyrkans centralfonds budget år 2012, ekonomiutskottets betänkande 3/2012 om Kyrkostyrelsens framställning 5/2012
Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2011, ekonomiutskottets betänkande 4/2012
Riksomfattande hjälpledarbank (Ombudsinitiativ 4/2012)
Utredning och anvisningar för församlingarna om användning av donations- och testamentsmedel (Ombudsinitiativ 5/2012)
Revidering av arbetsordningen för kyrkomötet (Ombudsinitiativ 6/2012)
Hide details for 20112011
Hide details for Höstessionen 2011Höstessionen 2011
Hide details for Måndagen den 7 november 2011 kl. 10.45Måndagen den 7 november 2011 kl. 10.45
Sessionen öppnas
Granskning av fullmakter
Meddelande om val av protokolljusterare
Bordläggningar
Hide details for Måndagen den 7 november 2011 kl. 13.00Måndagen den 7 november 2011 kl. 13.00
Meddelande om placering i utskott
Kyrkans centralfonds budget för 2012 och verksamhets- och ekonomiplan för 2012 - 2014 (Kyrkostyrelsens framställning 11/2011)
Veckomässa (med Kyrie och Gloria), Jordfästning och Dop (delar av dopet) på finlandssvenskt teckenspråk (Kyrkostyrelsens framställning 12/2011)
Översättning av Johannesevangeliet till finskt teckenspråk (Kyrkostyrelsens framställning 13/2011)
Ändring av kyrkolagen så att utlänningar utan hemkommun har möjlighet att bli medlemmar i kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 14/2011)
Ändring av 35 § i Kyrkostyrelsens reglemente (Kyrkostyrelsens framställning 15/2011)
Val av medlemmar och ersättare i kyrkans utrikesråd i stället för dem som står i tur att avgå
Hide details for Tisdagen den 8 november 2011 kl. 12.30Tisdagen den 8 november 2011 kl. 12.30
Utredning av kyrkans mediestrategi i elektroniska medier, allmänna utskottets betänkande 2/2011 om ombudsinitiativ 1/2011
Inrättande av arbetsgrupp för stärkande av kyrkans enhet trots mångstämmigheten, allmänna utskottets betänkande 3/2011 om ombudsinitiativ 2/2011
Hide details for Onsdagen den 9 november 2011 kl. 9.00Onsdagen den 9 november 2011 kl. 9.00
Hide details for Onsdagen den 9 november 2011 kl. 15.30Onsdagen den 9 november 2011 kl. 15.30
Frågetimme
Hide details for Onsdagen den 9 november 2011 kl. 18.00Onsdagen den 9 november 2011 kl. 18.00
Kyrkan 2020 - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, allmänna utskottets betänkande 4/2011 om kyrkostyrelsens framställning 11/2010 - Fortsatt behandling
Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 5/2011 om kyrkostyrelsens framställning 6/2011 - Andra behandlingen
Ändring av 35 § i Kyrkostyrelsens reglemente, förvaltningsutskottets betänkande 3/2011 om kyrkostyrelsens framställning 15/2011
Hide details for Torsdagen den 10 november 2011 kl. 9.00Torsdagen den 10 november 2011 kl. 9.00
Kyrkans centralfonds budget för 2012 och verksamhets- och ekonomiplan för 2012 - 2014, ekonomiutskottets betänkande 4/2011 om kyrkostyrelsens framställning 11/2011
Val av medlemmar och ersättare i kyrkans utrikesråd, elektorernas förslag 2/2011
Hide details for Torsdagen den 10 november 2011 kl. 13.00Torsdagen den 10 november 2011 kl. 13.00
Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om diakonatet, lagutskottets betänkande 6/2011 om kyrkostyrelsens framställning 2/2011
Hide details for Fredagen den 11 november 2011 kl. 9.15Fredagen den 11 november 2011 kl. 9.15
Översättning av veckomässa, jordfästning och dop till finlandssvenskt teckenspråk, handboksutskottets betänkande 1/2011 om kyrkostyrelsens framställning 12/2011 - Toinen käsittely
Översättning av Johannesevangeliet till finskt teckenspråk, handboksutskottets betänkande 2/2011 om kyrkostyrelsens framställning 13/2011 - Andra behandlingen
Införande av ny bestämmelse i 22 kap. 8 § i kyrkolagen om pensionsfondsavgift som utökar Kyrkans centralfond, ekonomiutskottets betänkande 5/2011 om kyrkostyrelsens framställning 10/2011 - Andra behandlingen
Ändring av kyrkolagen så att utlänningar utan hemkommun har möjlighet att bli medlemmar i kyrkan, lagutskottets betänkande 7/2011 om kyrkostyrelsens framställning 14/2011 - Andra behandlingen
Hide details for Vårsessionen 2011Vårsessionen 2011
Hide details for Måndagen den 2 maj 2011 kl. 10.45Måndagen den 2 maj 2011 kl. 10.45
Sessionen öppnas
Granskning av fullmakter
Meddelande om val av protokolljusterare
Bordläggningar
Hide details for Måndagen den 2 maj 2011 kl. 13.00Måndagen den 2 maj 2011 kl. 13.00
Beviljande av befrielse från medlemskap i kyrkans utrikesråd för överläkare Kati Myllymäki och val av ny medlem
Utveckling av parokialprincipen; Kyrkostyrelsens utredning för kyrkomötet (Kyrkostyrelsens framställning 1/2011)
Meddelande om placering i utskott
Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om diakonatet (Kyrkostyrelsens framställning 2/2011)
Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse för år 2010, Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt Kyrkostyrelsens personalbokslut
Första ändringen av Kyrkans centralfonds budget år 2011 (Kyrkostyrelsens framställning 3/2011)
Ändring av 24 kap. 11 och 14 § i kyrkolagen
Komplettering av Kyrkostyrelsens framställning 4/2011; ändring av 24 kap. 11 och 14 § i kyrkolagen (Kyrkostyrelsens framställning 4 och 4a/2011)
Ändring av 22 kap. 3 g § i kyrkoordningen (Kyrkostyrelsens framställning 5/2011)
Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 6/2011)
Bordläggningar
Hide details for Tisdagen den 3 maj 2011 kl. 12.30Tisdagen den 3 maj 2011 kl. 12.30
Ändring av 33 § 1 mom. i Kyrkostyrelsens reglemente (Kyrkostyrelsens framställning 7/2011)
Ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 9/2011)
Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2010
Införande av ny bestämmelse i 22 kap. 8 § i kyrkolagen om pensionsfondsavgift som utökar Kyrkans centralfond (Kyrkostyrelsens framställning 10/2011)
Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse för år 2010 (Kyrkostyrelsens framställning 8/2011)
Utredning av kyrkans mediestrategi i elektroniska medier (Ombudsinitiativ 1/2011)
Inrättande av arbetsgrupp för stärkande av kyrkans enhet trots mångstämmigheten (Ombudsinitiativ 2/2011)
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 4 maj 2011 kl. 9.00Onsdagen den 4 maj 2011 kl. 9.00
Avgifter inom begravningsverksamheten; ändring av 17 kap. i kyrkolagen och upphävande av 17 kap. 5 § 3 mom. i kyrkoordningen, lagutskottets betänkande 1/2011 om kyrkostyrelsens framställning 9/2010 - Första behandlingen
Ändring av 24 kap. 11 och 14 § i kyrkolagen, lagutskottets betänkande 2/2011 om kyrkostyrelsens framställningar 4/2011 och 4a/2011 - Första behandlingen
Ändring av 22 kap. 3 g § i kyrkoordningen, lagutskottets betänkande 3/2011 om kyrkostyrelsens framställning 5/2011 - Första behandlingen
Kyrkomötets sammanträdesort samt konkurrensutsättning av mötesarrangemang och mötestjänster (Talmanskonferensens förslag 1/2011)
Bordläggningar
Hide details for Onsdagen den 4 maj 2011 kl. 15.30Onsdagen den 4 maj 2011 kl. 15.30
Budgetförslag till Kyrkans centralfonds budget för 2012 (Kyrkostyrelsen) (Meddelande 1/2011)
Registrerade partnerskap - pastorala anvisningar; biskopsmötets beslut (Biskopsmötets brev 1/2011)
Justering av behörighetsvillkoren för kaplanstjänst (KO 6:18); Kyrkostyrelsens beslut (Kyrkostyrelsens brev 1/2011)
Frågetimme
Bordläggningar
Hide details for Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 9.00Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 9.00
Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser och kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2010, allmänna utskottets betänkande 1/2011
Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och balansboken för Kyrkans centralfond, revisionsberättelsen och beviljande av ansvarsfrihet för år 2010, ekonomiutskottets betänkande 1/2011
Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse för år 2010, konstitutionsutskottets betänkande 1/2011 om kyrkostyrelsens framställning 8/2011
Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2010, ekonomiutskottets betänkande 2/2011
Första ändringen av Kyrkans centralfonds budget år 2011, ekonomiutskottets betänkande 3/2011 om kyrkostyrelsens framställning 3/2011
Hide details for Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 14.30Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 14.30
Val av medlem i kyrkans utrikesråd, elektorernas förslag 1/2011
Arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2011, kansliutskottets betänkande 1/2011
Ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan, lagutskottets betänkande 4/2011 om kyrkostyrelsens framställning 9/2011
Ändring av 33 § 1 mom. i Kyrkostyrelsens reglemente, förvaltningsutskottets betänkande 1/2011 om kyrkostyrelsens framställning 7/2011
Bordläggningar
Hide details for Fredagen den 6 maj 2011 kl. 9.15Fredagen den 6 maj 2011 kl. 9.15
Utveckling av parokialprincipen, förvaltningsutskottets betänkande 2/2011 om kyrkostyrelsens framställning 1/2011
Avgifter inom begravningsverksamheten; ändring av 17 kap. i kyrkolagen och upphävande av 17 kap. 5 § 3 mom. i kyrkoordningen, lagutskottets betänkande 1/2011 om kyrkostyrelsens framställning 9/2010
Ändring av 24 kap. 11 och 14 § i kyrkolagen, lagutskottets betänkande 2/2011 om kyrkostyrelsens framställningar 4/2011 och 4a/2011
Ändring av 22 kap. 3 g § i kyrkoordningen, lagutskottets betänkande 3/2011 om kyrkostyrelsens framställning 5/2011
Hide details for 20102010
Hide details for Höstsessionen 2010Höstsessionen 2010
Hide details for Måndagen den 8 november 2010 kl. 10.45Måndagen den 8 november 2010 kl. 10.45
Sessionen öppnas
Beviljande av avsked från medlemskap i kyrkomötet för kanslichefen Jukka Keskitalo
Granskning av fullmakter
Meddelande om val av protokolljusterare
Bordläggningar
Hide details for Måndagen den 8 november 2010 kl. 13.00Måndagen den 8 november 2010 kl. 13.00
Val av ordförande för elektorerna och placering av ombud i utskottet, elektorernas meddelande 3/2010
Kyrkans centralfonds budget för 2011 och verksamhets- och ekonomiplan för 2011 - 2013 (Kyrkostyrelsens framställning 8/2010)
Avgifter inom begravningsverksamheten; ändring av 17 kap. i kyrkolagen och upphävande av 17 kap. 5 § 3 mom. i kyrkoordningen (Kyrkostyrelsens framställning 9/2010)
Initiativrätt till stiftsfullmäktige; ändring av 16 kap. 2 § och 17 b kap. i kyrkolagen (Kyrkostyrelsens framställning 10/2010)
Kraven på språkkunskaper för kyrkoherdar på Åland; ändring av bestämmelserna i 6 kap. i kyrkoordningen (Kyrkostyrelsens framställning 12/2010)
Beviljande av befrielse från medlemskap i kyrkans utrikesråd för biskop Eero Huovinen och val av ny medlem
Kyrkan 2020 - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (Kyrkostyrelsens framställning 11/2010)
Hide details for Tisdagen den 9 november 2010 kl. 12.30Tisdagen den 9 november 2010 kl. 12.30
Förenkling av församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas förvaltning (Stiftsfullmäktigeframställning 2/2010)
Fler alternativ för syndabekännelse och avlösning i Gudstjänstboken (Stiftsfullmäktigeframställning 3/2010)
Hide details for Onsdagen den 10 november 2010 kl. 9.15Onsdagen den 10 november 2010 kl. 9.15
Komplettering av 25 kap. i kyrkolagen och 23 kap. i kyrkoordningen med bestämmelser om kyrkliga vapen, sigill och stämplar, lagutskottets betänkande 4/2010 om kyrkostyrelsens framställning 1/2010 - Första behandlingen
Ändring av valet av ärkebiskop och revidering av ärkebiskopsämbetet och valet av ärkebiskop, lagutskottets betänkande 6/2010 om stiftsfullmäktigeframställning 9/2008 och ombudsinitiativ 4/2009
Återinförande av annandag pingst, allmänna utskottets betänkande 3/2010 om stiftsfullmäktigeframställningarna 6/2009 och 7/2009
Främjande av mångfald på kyrkliga arbetsplatser, allmänna utskottets betänkande 4/2010 om ombudsinitiativ 2/2010
Ändring av bestämmelserna om kvalificerad majoritet, allmänna utskottets betänkande 5/2010 om ombudsinitiativ 3/2010
Hide details for Onsdagen den 10 november 2010 kl. 16.00Onsdagen den 10 november 2010 kl. 16.00
Frågetimme
Hide details for Onsdagen den 10 november 2010 kl. 18.00Onsdagen den 10 november 2010 kl. 18.00
Kyrkans centralfonds budget för 2011 och verksamhets- och ekonomiplan för 2011 - 2013 samt budgetinitiativ 1/2010, ekonomiutskottets betänkande 5/2010 om kyrkostyrelsens framställning 8/2010
Komplettering av utskott, elektorernas meddelande 4/2010
Val av medlem i kyrkans utrikesråd, elektorernas förslag 4/2010
Tilläggshäfte till psalmboken, handboksutskottets betänkande 3/2010 om ombudsinitiativ 4/2010
Ändring av bestämmelserna om ekonomiförvaltning i kyrkolagen och kyrkoordningen samt lag om skyldighet för medlemmar i evangelisk-lutherska församlingar att betala skatt till församlingen, lagutskottets betänkande 5/2010 om kyrkostyrelsens framställning 3/2010 - Första behandlingen
Totalreform av strukturerna för församlingarnas distriktsarbete och de benämningar som används i distriktsarbetet, förvaltningsutskottets betänkande 4/2010 om ombudsinitiativ 1/2010
Hide details for Torsdagen den 11 november 2010 kl. 9.15Torsdagen den 11 november 2010 kl. 9.15
Hide details for Fredagen den 12 november 2010 kl. 9.15Fredagen den 12 november 2010 kl. 9.15
Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet, kontitutionsutskottets betänkande 4/2010 om biskopsmötets framställning 2/2010
Kraven på språkkunskaper för kyrkoherdar på Åland; ändring av bestämmelserna i 6 kap. i kyrkoordningen, lagutskottets betänkande 7/2010 om kyrkostyrelsens framställning 12/2010 - Första behandlingen
Initiativrätt till stiftsfullmäktige; ändring av 16 kap. 2 § och 17 b kap. i kyrkolagen, lagutskottets betänkande 8/2010 om kyrkostyrelsens framställning 10/2010 - Första behandlingen
Komplettering av 25 kap. i kyrkolagen och 23 kap. i kyrkoordningen med bestämmelser om kyrkliga vapen, sigill och stämplar, lagutskottets betänkande 4/2010 om kyrkostyrelsens framställning 1/2010 - Andra behandling
Ändring av bestämmelserna om ekonomiförvaltning i kyrkolagen och kyrkoordningen samt lag om skyldighet för medlemmar i evangelisk-lutherska församlingar att betala skatt till församlingen, lagutskottets betänkande 5/2010 om kyrkostyrelsens framställning 3/2010 - Andra behandlingen
Hide details for Fredagen den 12 november 2010 kl. 10.45Fredagen den 12 november 2010 kl. 10.45
Kraven på språkkunskaper för kyrkoherdar på Åland; ändring av bestämmelserna i 6 kap. i kyrkoordningen, lagutskottets betänkande 7/2010 om kyrkostyrelsens framställning 12/2010
Initiativrätt till stiftsfullmäktige; ändring av 16 kap. 2 § och 17 b kap. i kyrkolagen, lagutskottets betänkande 8/2010 om kyrkostyrelsens framställning 10/2010
Hide details for Vårsession 2010Vårsession 2010
Hide details for Måndagen den 3 maj 2010 kl. 10.45Måndagen den 3 maj 2010 kl. 10.45
Sessionen öppnas
Granskning av fullmakter
Meddelande om val av protokolljusterare
Bordläggningar
Hide details for Måndagen den 3 maj 2010 kl. 12.45Måndagen den 3 maj 2010 kl. 12.45
Meddelande om placering i utskott
Beviljande av avsked för ecklesiastikrådet Risto Junttila och val av ecklesiastikråd till tjänsten som Kyrkostyrelsens kanslichef
Beviljande av avsked för ecklesiastikrådet Risto Cantell och val av ecklesiastikråd till tjänsten som chef för Kyrkostyrelsens utrikesavdelning
Beviljande av avsked för församlingsrådet Leena Vallenius från uppdraget som revisor för Kyrkans centralfond och val av ny revisor
Översättning till finskt teckenspråk av Gamla testamentets skapelseberättelser (1 Mos. 1:1-4:16, 6:1-9:17) (Kyrkostyrelsens framställning 5/2010)
Ändring av 2 kap. 16 och 17 § i kyrkoordningen vad gäller antalet faddrar (Kyrkostyrelsens framställning 6/2010)
Komplettering av 25 kap. i kyrkolagen och 23 kap. i kyrkoordningen med bestämmelser om kyrkliga vapen, sigill och stämplar (Kyrkostyrelsens framställning 1/2010)
Ändring av bestämmelserna om ekonomiförvaltning i kyrkolagen och kyrkoordningen samt lag om skyldighet för medlemmar i evangelisk-lutherska församlingar att betala skatt till församlingen (Kyrkostyrelsens framställning 3/2010)
Första ändringen av Kyrkans centralfonds budget år 2010 (Kyrkostyrelsens framställning 4/2010)
Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse för år 2009, Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt Kyrkostyrelsens personalbokslut
Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning (Kyrkostyrelsens framställning 2/2010)
Ändring av 2 kap. 9 § 3 mom. och 12 § 2 mom. i kyrkoordningen (Biskopmötets framställning 1/2010)
Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet (Biskopmötets framställning 2/2010)
Hide details for Tisdagen den 4 maj 2010 kl. 12.30Tisdagen den 4 maj 2010 kl. 12.30
Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2009 (Kyrkostyrelsens framställning 7/2010)
Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2009
Komplettering av evangelieboken med perikoper ur apokryferna (Stiftsfullmäktigeframställning 1/2010)
Totalreform av strukturerna för församlingarnas distriktsarbete och de benämningar som används i distriktsarbetet (Ombudsinitiativ 1/2010)
Främjande av mångfald på kyrkliga arbetsplatser (Ombudsinitiativ 2/2010)
Ändring av bestämmelserna om kvalificerad majoritet (Ombudsinitiativ 3/2010)
Tilläggshäfte till psalmboken (Ombudsinitiativ 4/2010)
Hide details for Onsdagen den 5 maj 2010 kl. 9.15Onsdagen den 5 maj 2010 kl. 9.15
Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet (Biskopmötets framställning 2/2010)
Hide details for Onsdagen den 5 maj 2010 kl. 16.00Onsdagen den 5 maj 2010 kl. 16.00
Budgetförslag till Kyrkans centralfonds budget för 2011 (Meddelande 1/2010)
Frågetimme
Hide details for Onsdagen den 5 maj 2010 kl. 18.28Onsdagen den 5 maj 2010 kl. 18.28
Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet (Biskopmötets framställning 2/2010)
Hide details for Torsdagen den 6 maj 2010 kl. 9.15Torsdagen den 6 maj 2010 kl. 9.15
Val av ecklesiastikråd till tjänsten som Kyrkostyrelsens kanslichef, elektorernas förslag 1/2010
Val av ecklesiastikråd till tjänsten som chef för Kyrkostyrelsens utrikesavdelning, elektorernas förslag 2/2010
Val av revisorer för kyrkans centralfond, elektorernas förslag 3/2010
Hide details for Torsdagen den 6 maj 2010 kl. 15.00Torsdagen den 6 maj 2010 kl. 15.00
Komplettering av utskott, elektorernas meddelande 2/2010
Utveckling av parokialsystemet, förvaltningsutskottets betänkande 1/2010 om ombudsinitiativ 8/2008
Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 1/2010 om kyrkostyrelsens framställning 1/2009
Hide details for Fredagen den 7 maj 2010 kl. 9.15Fredagen den 7 maj 2010 kl. 9.15
Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning, lagutskottets betänkande 2/2010 om kyrkostyrelsens framställning 2/2010
Hide details for Fredagen den 7 maj 2010 kl. 13.05Fredagen den 7 maj 2010 kl. 13.05
Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning, lagutskottets betänkande 2/2010 om kyrkostyrelsens framställning 2/2010 - Andra behandlingen
Ändring av 2 kap. 16 och 17 § i kyrkoordningen vad gäller antalet faddrar, lagutskottets betänkande 3/2010 om kyrkostyrelsens framställning 6/2010 - Första behandlingen
Ändring av 15 kap. 10 § i kyrkoordningen, ekonomiutskottets betänkande 4/2010 om kyrkostyrelsens framställning 10/2009 - Första behandlingen
Ändring av 2 kap. 9 § 3 mom. och 12 § 2 mom. i kyrkoordningen, konstitutionsutskottets betänkande 2/2010 om biskopmötets framställning 1/2010 - Första behandlingen
Översättning till finskt teckenspråk av Gamla testamentets skapelseberättelser, handboksutskottets betänkande 2/2010 om kyrkostyrelsens framställning 5/2010 - Första behandlingen
Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser och kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2009, allmänna utskottets betänkande 2/2010
Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och balansboken för Kyrkans centralfond, revisionsberättelsen och beviljande av ansvarsfrihet för år 2009, ekonomiutskottets betänkande 1/2010
Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2009, ekonomiutskottets betänkande 2/2010
Revidering av prosteriindelningen och kontraktsprostens tjänst, förvaltningsutskottets betänkande 2/2010 om stiftsfullmäktigeframställning 2/2009
Genomförande av medieundersökning, allmänna utskottets betänkande 1/2010 om ombudsinitiativ 8/2009
Komplettering av evangelieboken med perikoper ur apokryferna, handboksutskottets betänkande 1/2010 om stiftsfullmäktigeframställning 1/2010
Avtal mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och kyrkan Suomen metodistikirkko samt Finlands svenska metodistkyrka, konstitutionsutskottets betänkande 1/2010 om kyrkostyrelsens framställning 8/2009
Organisationskommissionens ordförande och storlek (KO 13 kap. 7 §), förvaltningsutskottets betänkande 3/2010 om stiftsfullmäktigeframställning 6/2008
Arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2010, kansliutskottets betänkande 1/2010
Första ändringen av Kyrkans centralfonds budget år 2010, ekonomiutskottets betänkande 3/2010 om kyrkostyrelsens framställning 4/2010
Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse för år 2009, konstitutionsutskottets betänkande 3/2010 om kyrkostyrelsens framställning 7/2010
Hide details for Fredagen den 7 maj 2010 kl. 16.05Fredagen den 7 maj 2010 kl. 16.05
Ändring av 2 kap. 16 och 17 § i kyrkoordningen vad gäller antalet faddrar, lagutskottets betänkande 3/2010 om kyrkostyrelsens framställning 6/2010
Ändring av 15 kap. 10 § i kyrkoordningen, ekonomiutskottets betänkande 4/2010 om kyrkostyrelsens framställning 10/2009
Ändring av 2 kap. 9 § 3 mom. och 12 § 2 mom. i kyrkoordningen, konstitutionsutskottets betänkande 2/2010 om biskopmötets framställning 1/2010 - Andra behandling
Översättning till finskt teckenspråk av Gamla testamentets skapelseberättelser, handboksutskottets betänkande 2/2010 om kyrkostyrelsens framställning 5/2010
Hide details for 20092009
Hide details for Höstsession 2009Höstsession 2009
Hide details for Måndagen den 2 november 2009 kl. 10.45Måndagen den 2 november 2009 kl. 10.45
Sessionen öppnas
Beviljande av avsked från medlemskap i kyrkomötet för ecklesiastikrådet Pekka Huokuna
Granskning av fullmakter
Meddelande om val av protokolljusterare
Meddelande om en andra sekreterare till lagutskottet
Bordläggningar
Hide details for Måndagen den 2 november 2009 kl. 12.45Måndagen den 2 november 2009 kl. 12.45
Meddelande om placering i utskott
Kyrkans centralfonds budget för 2010 och verksamhets- och ekonomiplan för 2010 - 2012 (Kyrkostyrelsens framställning 7/2009)
Beviljande av befrielse från uppdraget som ersättare i Kyrkans utrikesråd för ambassadör Laura Kakko och val av ny ersättare
Val av medlemmar och ersättare i Kyrkans utrikesråd i stället för dem som står i tur att avgå
Val av medlemmar och ersättare i Kyrkans arbetsmarknadsverks delegation för åren 2010 - 2013
Avtal mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och kyrkan Suomen metodistikirkko samt Finlands svenska metodistkyrka (Kyrkostyrelsens framställning 8/2009)
Ändring av bestämmelserna om ändringssökande i 24 kap. i kyrkolagen (Kyrkostyrelsens framställning 9/2009)
Ändring av 15 kap. 10 § i kyrkoordningen (Kyrkostyrelsens framställning 10/2009)
Flyttning av Strömfors församling från S:t Michels stift till Helsingfors stift (Kyrkostyrelsens framställning 11/2009)
Återinförande av annandag pingst (Stiftsfullmäktigeframställning 6/2009)
Återinförande av annandag pingst (Stiftsfullmäktigeframställning 7/2009)
Bordläggningar
Hide details for Tisdagen den 3 november 2009 kl. 13.00Tisdagen den 3 november 2009 kl. 13.00
Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
Hide details for Onsdagen den 4 november 2009 kl. 9.15Onsdagen den 4 november 2009 kl. 9.15
Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
Lagutskottets betänkande 3/2009 om kyrkostyrelsens framställning 2/2009 som gäller revidering av arbetsordningen för kyrkomötet
Allmänna utskottets betänkande 6/2009 om ombudsinitiativ 6/2009 som gäller stärkande av ungas delaktighet i vår kyrka
Hide details for Onsdagen den 4 november 2009 kl. 16.00Onsdagen den 4 november 2009 kl. 16.00
Frågetimme
Hide details for Onsdagen den 4 november 2009 kl. 18.00Onsdagen den 4 november 2009 kl. 18.00
Lagutskottets betänkande 4/2009 om kyrkostyrelsens framställning 4/2009 som gäller ändring av de bestämmelser i valordningen för kyrkan som gäller färgen på röstsedeln och räkningen av förhandsröster i församlingsval
Konstitutionsutskottets betänkande 1/2009 om kyrkostyrelsen framställning 6/2009 som gäller Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse för år 2008
Konstitutionsutskottets betänkande 2/2009 om stiftsfullmäktigeframställning 3/2009 och ombudsinitiativ 7/2009 som gäller ändring av minimiantalet faddrar
Allmänna utskottets betänkande 7/2009 om ombudsinitiativ 3/2009 som gäller stödjande av kyrkans arbete bland utvecklingsstörda och främjande av tillgängligheten i församlingsarbetet
Allmänna utskottets betänkande 8/2009 om stiftsfullmäktigeframställning 1/2009 som gäller initiativrätt i stiftsfullmäktige
Allmänna utskottets betänkande 9/2009 om stiftsfullmäktigeframställning 4/2009 som gäller statistikföringen i församlingarna
Hide details for Torsdagen den 5 november 2009 kl. 9.15Torsdagen den 5 november 2009 kl. 9.15
Granskning av fullmakt
Ekonomiutskottets betänkande 4/2009 om kyrkostyrelsens framställning 7/2009 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2010 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2010-2012 samt om budgetinitiativ 1-2/2009
Elektorernas förslag 5/2009 som gäller val av ersättare i kyrkans utrikesråd
Elektorernas förslag 6/2009 som gäller val av medlemmar och ersättare i kyrkans utrikesråd
Elektorernas förslag 4/2009 om val av medlemmar och ersättare i delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk
Hide details for Torsdagen den 5 november 2009 kl. 15.00Torsdagen den 5 november 2009 kl. 15.00
Meddelande om placering i utskott
Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
Förvaltningsutskottets betänkande 2/2009 om kyrkostyrelsens framställning 9/2008 som gäller revidering av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om kyrkans centralförvaltning
Hide details for Fredagen den 6 november 2009 kl. 9.15Fredagen den 6 november 2009 kl. 9.15
Förvaltningsutskottets betänkande 3/2009 om stiftsfullmäktigeframställning 5/2009 som gäller kravet på kunskaper i finska för kyrkoherdar och andra anställda i församlingar på Åland
Allmänna utskottets betänkande 10/2009 om ombudsinitiativ 2/2009 som gäller tillsättande av en kommitté för att analysera kyrkans omvärld och förändringar i den samt skissera nödvändiga förnyelseåtgärder
Allmänna utskottets betänkande 11/2009 om ombudsinitiativ 5/2009 som gäller barns rättigheter och barnkonsekvensbedömning i vår kyrka
Lagutskottets betänkande 5/2009 om kyrkostyrelsens framställning 9/2009 som gäller ändring av bestämmelserna om ändringssökande i 24 kap. i kyrkolagen
Förvaltningsutskottets betänkande 4/2009 om kyrkostyrelsens framställning 11/2009 som gäller flyttning av Strömfors församling från S:t Michels stift till Helsingfors stift
Allmänna utskottets betänkande 12/2009 om ombudsinitiativ 1/2009 som gäller utvärdering av kyrkans verksamhet utomlands
Hide details for Fredagen den 6 november 2009 kl. 10.30Fredagen den 6 november 2009 kl. 10.30
[Replication or Save Conflict]
Hide details for Fredagen den 6 november 2009 kl. 11.15Fredagen den 6 november 2009 kl. 11.15
Lagutskottets betänkande 5/2009 om kyrkostyrelsens framställning 9/2009 som gäller ändring av bestämmelserna om ändringssökande i 24 kap. i kyrkolagen
Hide details for Vårsession 2009Vårsession 2009
Hide details for Måndagen den 4 maj 2009 kl. 10.45Måndagen den 4 maj 2009 kl. 10.45
Sessionen öppnas
Granskning av fullmakter
Meddelande om val av protokolljusterare
Bordläggningar
Hide details for Måndagen den 4 maj 2009 kl. 13.00Måndagen den 4 maj 2009 kl. 13.00
Meddelande om placering i utskottet
Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 1/2009)
Revidering av arbetsordningen för kyrkomötet (Kyrkostyrelsens framställning 2/2009)
Översättning av evangelieboken till finskt teckenspråk (Kyrkostyrelsens framställning 3/2009)
Ändring av de bestämmelser i valordningen för kyrkan som gäller färgen på röstsedeln och räkningen av förhandsröster i församlingsval (Kyrkostyrelsens framställning 4/2009)
Regeringens proposition till riksdagen om en ändring av lagstiftningen gällande principen om sista pensionsanstalt (Kyrkostyrelsens framställning 5/2009)
Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse för år 2008 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2009)
Val av ecklesiastikråd till den ledande tjänsten för Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning (Val 1/2009)
Avskedsansökan av ersättare i Kyrkans utrikesråd och val av ny ersättare ( 2/2009)
Hide details for Tisdagen den 5 maj 2009 kl. 9.15Tisdagen den 5 maj 2009 kl. 9.15
Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse för år 2008 samt Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
- Kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2008 (Verksamhetsberättelse 1/2009)
Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2008 (Verksamhetsberättelse 2/2009)
Hide details for Tisdagen den 5 maj 2009 kl. 10.35Tisdagen den 5 maj 2009 kl. 10.35
Initiativrätt i stiftsfullmäktige (KL 17 b:1) (Stiftsfullmäktiges framställning 1/2009)
Revidering av prosteriindelningen och kontraktsprostens tjänst (Stiftsfullmäktiges framställning 2/2009)
Ändring av minimiantelat faddrar (KO 2:17,1) (Stiftsfullmäktiges framställning 3/2009)
Statistikföringen i församlingarna (Stiftsfullmäktiges framställning 4/2009)
Kravet på kunskaper i finska för kyrkoherdar och andra anställda i församlingar på Åland (Stiftsfullmäktiges framställning 5/2009)
Hide details for Onsdagen den 6 maj 2009 kl. 9.15Onsdagen den 6 maj 2009 kl. 9.15
Utvärdering av kyrkans verksamhet utomlands (Ombudsinitiativ 1/2009)
Tillsättande av en kommitté för att analysera kyrkans omvärld och förändringar i den samt skissera nödvändiga förnyelseåtgärder (Ombudsinitiativ 2/2009)
Stödjande av kyrkans arbete bland utvecklingsstörda och främjande av tillgängligheten i församlingsarbetet (Ombudsinitiativ 3/2009)
Revidering av ärkebiskopsämbetet och valet av ärkebiskop (Ombudsinitiativ 4/2009)
Barns rättigheter och barnkonsekvensbedömning i vår kyrka (Ombudsinitiativ 5/2009)
Stärkande av ungas delaktighet i vår kyrka (Ombudsinitiativ 6/2009)
Hide details for Onsdagen den 6 maj 2009 kl. 15.30Onsdagen den 6 maj 2009 kl. 15.30
Budgetförslag till Kyrkans centralfonds budget för 2010 (Meddelande till kyrkomötet 1/2009)
Hide details for Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 9.15Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 9.15
Elektorernas förslag 1/2009 som gäller val av ecklesiastikråd som chef för verksamhetsavdelningen
Elektorernas förslag 2/2009 som gäller val av ersättare i Kyrkans utrikesråd
Dop och antalet faddrar (KO 2:17) (Ombudsinitiativ 7/2009)
Genomförande av medieundersökning (Ombudsinitiativ 8/2009)
Hide details for Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 18.00Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 18.00
Kansliutskottets betänkande 1/2009 om arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2009
Handboksutskottets betänkande 1/2009 om ombudsinitiativ 9/2008 som gäller utveckling av församlingarnas gudstjänstliv
Allmänna utskottets betänkande 1/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 7/2008 som gäller justering av behörighetsbestämmelserna för kaplanstjänster
Allmänna utskottets betänkande 2/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 5/2008 som gäller ändringar i tidpunkten för kyrkliga val och rösträkningen
Allmänna utskottets betänkande 3/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 8/2008 som gäller utökande av möjligheten till förhandsröstning i vissa kyrkliga val
Allmänna utskottets betänkande 4/2009 om kyrkostyrelsens framställning 6/2008 som gäller kyrkans fyraårsberättelse för åren 2004-2007
Förvaltningsutskottets betänkande 1/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 3/2008 som gäller skillnad mellan användning av orden församling och områdesförsamling i namn
Lagutskottets begäran om tillstånd att kalla en andra sekreterare (Övriga ärenden)
Hide details for Fredagen den 8 maj 2009 kl. 9.15Fredagen den 8 maj 2009 kl. 9.15
Allmänna utskottets betänkande 5/2009 om kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser och kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2008
Ekonomiutskottets betänkande 1/2009 om Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse och Kyrkans centralfonds bokslut inklusive balansbok och revisionsberättelse samt förslag om beviljande av ansvarsfrihet för år 2008
Ekonomiutskottets betänkande 2/2009 om Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2008
Ekonomiutskottes betänkande 3/2009 om kyrkostyrelsens framställning 5/2009 som gäller regeringens proposition till riksdagen om en ändring av lagstiftningen gällande principen om sista pensionsanstalt
Elektorernas förslag 3/2009 om val av medlem av kyrkostyrelsen för bestämd tid
Handboksutskottets betänkande 2/2009 om kyrkostyrelsens framställning 3/2009 som gäller översättning av evangelieboken till finskt teckenspråk - Andra behandlingen
Lagutskottets betänkande 1a/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader - Fortsatt första behandlingen
Hide details for Fredagen den 8 maj 2009 kl. 11.45Fredagen den 8 maj 2009 kl. 11.45
Lagutskottets betänkande 1/2009 och 1a/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader
Hide details for 20082008
Hide details for Höstsession 2008Höstsession 2008
Hide details for Måndagen den 3 november 2008 kl. 10.45Måndagen den 3 november 2008 kl. 10.45
Sessionen öppnas
Granskning av fullmakter
Meddelande om val av protokolljusterare
Bordläggningar
Hide details for Måndagen den 3 november 2008 kl. 13.00Måndagen den 3 november 2008 kl. 13.00
Val av medlemmar i utskotten
Kyrkans centralfonds budget för 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för 2009-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 4/2008)
Komplettering av kyrkostyrelsens framställning 1/2008, revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader (Kyrkostyrelsens framställning 1a/2008)
Bordläggningar
Hide details for Tisdagen den 4 november 2008 kl. 9.15Tisdagen den 4 november 2008 kl. 9.15
Kyrkans fyraårsberättelse 2004-2007
Monikasvoinen kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004-2007 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2008)
Översättning av mässa och kyrkliga förrättningar till finskt teckenspråk (Kyrkostyrelsens framställning 7/2008)
Ändring av stadgarna för kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter (Kyrkostyrelsens framställning 8/2008)
Skillnad mellan användning av "församling" och "områdesförsamling" i namn (Stiftsfullmäktiges framställning 3/2008)
Justering av bestämmelserna om delegering av kyrkorådets beslutanderätt (KL 10 kap. 4 §) (Stiftsfullmäktiges framställning 4/2008)
Ändringar i tidpunkten för kyrkliga val och rösträkningen (Stiftsfullmäktiges framställning 5/2008)
Hide details for Onsdagen den 5 november 2008 kl. 9:15Onsdagen den 5 november 2008 kl. 9:15
Organisationskommissionens ordförande och storlek (KO 13 kap. 7 §) (Stiftsfullmäktiges framställning 6/2008)
Justering av behörighetsvillkoren för kaplanstjänst (KO 6 kap. 18 §) (Stiftsfullmäktiges framställning 7/2008)
Utökande av möjligheten till förhandsröstning i vissa kyrkliga val (Stiftsfullmäktiges framställning 8/2008)
Ändring av valet av ärkebiskop (Stiftsfullmäktiges framställning 9/2008)
Ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 5/2008)
Hide details for Onsdagen den 5 november 2008 kl. 15.30Onsdagen den 5 november 2008 kl. 15.30
Kyrkostyrelsens frågetimme
Hide details for Torsdagen den 6 november 2008 kl. 9.15Torsdagen den 6 november 2008 kl. 9.15
Ekonomiutskottets betänkande 3/2008 om kyrkostyrelsens framställning 4/2008 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2009 - 2011 samt om budgetinitiativ 1, 2 och 3/2008
Hide details for Torsdagen den 6 november 2008 kl. 15.00Torsdagen den 6 november 2008 kl. 15.00
Revidering av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om kyrkans centralförvaltning (Kyrkostyrelsens framställning 9/2008)
Allmänna utskottets betänkande 4/2008 om ombudsinitiativ 10/2008 som gäller korrigering av inkonsekvens i stiftsfullmäktiges verksamhetstid
Hide details for Fredagen den 7 november 2008 kl. 9:15Fredagen den 7 november 2008 kl. 9:15
Handboksutskottets betänkande 2/2008 om ombudsinitiativ 1/2008 som gäller utgivning av finska psalmboken utan bilagorna om innehållet i gudstjänster och kyrkliga förrättningar
Allmänna utskottets betänkande 3/2008 om ombudsinitiativ 5/2008 som gäller utökning och breddande av undervisningen om parrelationer och familj i konfirmandarbetet
Hide details for Fredagen den 7 november 2008 kl. 10.35Fredagen den 7 november 2008 kl. 10.35
Förvaltningsutskottets betänkande 1/2008 om ombudsinitiativ 7/2008 som gäller grundande av ett framtidsutskott för kyrkomötet och ändring av ekonomiutskottets uppgifter
Ekonomiutskottets betänkande 4/2008 om kyrkostyrelsens framställning 8/2008 som gäller ändring av stadgarna för Kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter
Allmänna utskottets betänkande 5/2008 om stiftsfullmäktiges framställning 2/2008 som gäller utveckling av församlingsvalen
Allmänna utskottets betänkande 6/2008 om ombudsinitiativ 6/2008 som gäller jämlikhet för handikappade vid anställning i kyrklig tjänst
Lagutskottets betänkande 1/2008 om kyrkostyrelsens framställning 3/2008 som gäller ändringar som kyrkans gemensamma medlemsdatasystem förutsätter i kyrkolagen och kyrkoordningen
Handboksutskottets betänkande 3/2008 om kyrkostyrelsens framställning 7/2008 som gäller översättning av mässa och kyrkliga förrättningar till finskt teckenspråk
Hide details for Vårsession 2008Vårsession 2008
Hide details for Måndagen den 5 maj 2008 kl. 11.45Måndagen den 5 maj 2008 kl. 11.45
Valperioden öppnas
Hälsning till republikens president
Interimistiska protokolljusterare
Kyrkomötets sekretarare samt interimistisk notarie och tolk för mötet
Hide details for Måndagen den 5 maj 2008 kl. 13.30Måndagen den 5 maj 2008 kl. 13.30
Granskning av fullmakter
Sammanträdesplatsen för kyrkomötet
Arbetsordning för kyrkomötet
Fördelningen av elektorsplatserna för valperioden 2008-2012 (Kyrkostyrelsens brev 2/2008)
Val av första vice ordförande för perioden 1.5.2008 - 30.4.2012
Val av andra vice ordförande för perioden 1.5.2008 - 30.4.2012
Val av elektorer och ersättare för dem för perioden 1.5.2008 - 30.4.2012
Hide details for Måndagen den 5 maj 2008 kl. 18.00Måndagen den 5 maj 2008 kl. 18.00
Fastställande av antalet medlemmar i de permanenta utskotten (Presidiets förslag 1/2008)
Bordläggningar
Hide details for Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 9.00Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 9.00
Meddelande om val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för elektorerna (Elektorsmeddelande 1/2008)
Meddelande om valet av medlemmar och sammankallare i utskotten (Elektorsmeddelande 2/2008)
Bordläggningar
Hide details for Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 9.45Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 9.45
Meddelande om ordförandena, vice ordförandena och sekreterarna för utskotten
Behörighet för kantorstjänst (Biskopmötets framställning 1/2008)
Revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader (Kyrkostyrelsens framställning 1/2008)
Kyrkomötets lagfarna sakkunniga åren 2008-2012 (Kyrkostyrelsens framställning 2/2008)
Ändringar som kyrkans gemensamma medlemsdatasystem förutsätter i kyrkolagen och kyrkoordningen (Kyrkostyrelsens framställning 3/2008)
Val av revisorer för kyrkans centralfond 2008-2011 (Kyrkostyrelsens brev 1/2008)
Budgetförslag till Kyrkans centralfonds budget för 2009 (Meddelande till kyrkomötet 1/2008)
Övergång till ett enda val i kyrkliga samfälligheter (Stiftsfullmäktiges framställning 1/2008)
Utveckling av församlingsvalen (Stiftsfullmäktiges framställning 2/2008)
Hide details for Onsdagen den 7 maj 2008 kl. 9.00Onsdagen den 7 maj 2008 kl. 9.00
Elektorernas förslag 1/2008 om kyrkomötets lagfarna sakkunniga åren 2008-2012
Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse och kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2007 samt Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet (Verksamhetsberättelse 1/2008)
Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2007 (Verksamhetsberättelse 2/2008)
Hide details for Onsdagen den 7 maj 2008 kl. 14.35Onsdagen den 7 maj 2008 kl. 14.35
Val av medlemmar i kyrkostyrelsen (Stiftsfullmäktiges förslag 1/2008)
Utgivning av finska psalmboken utan bilagorna om innehållet i gudstjänster och kyrkliga förrättningar (Ombudsinitiativ 1/2008)
Utvecklandet av kyrkomötet som en aktiv aktör i värdedebatten (Ombudsinitiativ 2/2008)
Museiverkets ställning i fråga om skydd av kyrkliga byggnader på Åland (Ombudsinitiativ 3/2008)
Återgång till den ursprunliga formuleringen av Herrens välsignelse i gudstjänstsammanhang (Ombudsinitiativ 4/2008)
Utökning och breddande av undervisningen om parrelationer och familj i konfirmandarbetet (Ombudsinitiativ 5/2008)
Hide details for Torsdagen den 8 maj 2008 kl. 9.00Torsdagen den 8 maj 2008 kl. 9.00
Jämlikhet för handikappade vid anställning i kyrklig tjänst (Ombudsinitiativ 6/2008)
Framtidsutskott till kyrkomötet och ändring av ekonomiutskottets uppgifter (Ombudsinitiativ 7/2008)
Utveckling av parokialsystemet (Ombudsinitiativ 8/2008)
Utveckling av församlingarnas gudstjänstliv (Ombudsinitiativ 9/2008)
Korrigering av inkonsekvens i stiftsfullmäktiges verksamhetstid (Ombudsinitiativ 10/2008)
Elektorernas förslag 3/2008 om val av medlemmar av kyrkostyrelsen för bestämd tid
Hide details for Torsdagen den 8 maj 2008 kl. 16.42Torsdagen den 8 maj 2008 kl. 16.42
Kansliutskottets betänkande 1/2008 om principerna för arvoden och ersättningar för inkomstbortfall under kyrkomötets mandatperiod 2008-2012
Kansliutskottets betänkande 2/2008 om arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2008
Kyrkomötets arbetsordning (Talmanskonferensens framställning 1/2008)
Hide details for Fredagen den 9 maj 2008 kl. 9.00Fredagen den 9 maj 2008 kl. 9.00
Kyrkostyrelsens frågetimme
Hide details for Fredagen den 9 maj 2008 kl. 10.55Fredagen den 9 maj 2008 kl. 10.55
Elektorernas förslag 2/2008 om val av revisorer till Kyrkans centralfond
Ekonomiutskottets betänkande 1/2008 om kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet för Kyrkans centralfond och balansboken samt revisionsberättelsen (inkl. förslag om beviljande av ansvarsfrihet) för år 2007
Allmänna utskottets betänkande 2/2008 om kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser och kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2007
Ekonomiutskottets betänkande 2/2008 om Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2007
Handboksutskottets betänkande 1/2008 om ombudsinitiativ 4/2008 som gäller återgång till den ursprunliga formuleringen av Herrens välsignelse i gudstjänstsammanhang
Konstitutionsutskottets betänkande 1/2008 om ombudsinitiativ 2/2008 som gäller utvecklandet av kyrkomötet som en aktiv aktör i värdedebatten
Allmänna utskottets betänkande 1/2008 om stiftsfullmäktiges framställning 1/2008 som gäller övergång till ett enda val i kyrkliga samfälligheter
Show details for 20072007
Följande Föregående Visa alla Dölj