Framställningar

Följande Föregående Visa alla Dölj


RubrikStatus
Hide details for 20172017
Hide details for Biskopsmötets framställningBiskopsmötets framställning
1Samarbetsdokument med Evangelisk-lutherska kyrkan i Estland (KK2017-00039) Utan behandling
Hide details for Kyrkostyrelsens framställningKyrkostyrelsens framställning
1Församlingar som hör till ärkebiskopens och biskopens primära ansvarsområde (KK2017-00040) Utan behandling
2Ändring av 6 kapitlet i kyrkolagen (KK2017-00041) Utan behandling
3Ändring av reglementet för Kyrkostyrelsen (KK2017-00042) Utan behandling
4Ändring av bestämmelserna om församlingsval (KK2017-00052) Utan behandling
5Revidering av kyrkolagen och kyrkoordningen (KK2017-00053) Utan behandling
Hide details for OmbudsinitiativOmbudsinitiativ
1Utvidgning av kyrkans äktenskapsbegrepp (KK2017-00043) Utan behandling
2Kyrkans deltagande i vården i livets slutskede (KK2017-00044) Utan behandling
3Församlingarnas fastighetskostnader under kontroll (KK2017-00045) Utan behandling
4Tryggande av Utsjoki församlings självständighet (KK2017-00046) Utan behandling
5Utveckling av ett kyrkligt medlemsinitiativ (KK2017-00047) Utan behandling
6Utredning och bedömning av kostnader, projekt och organisering av kyrkans informationsförvaltning (KK2017-00048) Utan behandling
Hide details for Meddelande till kyrkomötetMeddelande till kyrkomötet
1Kyrkans pensionsfonds och kyrkans centralfonds ekonomiska situation (KK2017-00054) Behandlad
Hide details for Talmanskonferensens förslagTalmanskonferensens förslag
1Uppskjutande av tidpunkten för kyrkomötets vårsession 2018 (KK2016-00020) Utan behandling
Hide details for VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse
1Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2016 samt revisorernas berättelse (KK2017-00049) Utan behandling
2Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2016 samt revisorernas berättelse (KK2017-00050) Utan behandling
Hide details for 20162016
Hide details for Biskopsmötets framställningBiskopsmötets framställning
1Ändring av sättet att välja kontraktsprost (KK2016-00034) Behandlad
2Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om rätt för medlemmar av andra kristna kyrkor att delta i nattvarden (KK2016-00035) Behandlad
3Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om predikomöjlighet för präster från andra kristna kyrkor (KK2016-00036) Behandlad
Hide details for Kyrkostyrelsens framställningKyrkostyrelsens framställning
1Ändring av bestämmelserna om sättet att välja ärkebiskop i kyrkolagen och valordningen för kyrkan (2015-00095) Behandlad
2Ändring av reglementet för Kyrkostyrelsen (KK2016-00016) Behandlad
3Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet under perioden 2016-2020 (KK2016-00015) Behandlad
4Ändring av kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (KK2016-00017) Behandlad
5Kyrkans centralfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019 (KK2016-00028) Behandlad
6Kyrkans pensionsfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019 (KK2016-00029) Behandlad
7Kyrkans fyraårsberättelse 2012-2015 (KK2016-00030) Behandlad
8Remissyttrande om utkast till proposition om lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan (KK2016-00033) Behandlad
9Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet under perioden 2016-2020 (KK2016-00015) Behandlad
Hide details for OmbudsinitiativOmbudsinitiativ
1Utveckling av förfaringssätten vid församlingsval (KK2016-00012) Behandlad
2Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan (KK2016-00026) Behandlad
3Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (KK2016-00027) Behandlad
Hide details for BudgetinitiativBudgetinitiativ
1Rubriken saknas Utan behandling
2Rubriken saknas Utan behandling
Hide details for Kyrkostyrelsens brevKyrkostyrelsens brev
1Kyrkomötets sekretariat under mandatperioden 2016-2020 (KK2016-00006) Behandlad
2Fördelning av elektorsplatserna under mandatperioden 2016-2020 (KK2016-00007) Behandlad
3Val av revisionssammanslutning för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond under den period som motsvarar kyrkomötets mandatperiod 2016-2019 (KK2016-00008) Behandlad
4Juridisk utredning av följderna av ändringen i äktenskapslagen (2015-00245) Utan behandling
5Diskussionsmodell med tillhörande material till stöd för samtal mellan personer med olika uppfattning om äktenskapet (2015-00245) Utan behandling
Hide details for Biskopsmötets brevBiskopsmötets brev
1Biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen (2015-00245) Behandlad
Hide details for Meddelande till kyrkomötetMeddelande till kyrkomötet
1Biskoparnas och domkapitlens initiativrätt i fråga om utredningar för grundande, ändring och upplösande av kyrkliga samfälligheter (KK2016-00003) Behandlad
2Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds ekonomiska situation (KK2016-00014) Behandlad
3Kyrkornas världsråds dokument Kyrkan: på väg mot en gemensam vision (2014-00441) Behandlad
Hide details for Presidiets förslagPresidiets förslag
1Antalet medlemmar i de permanenta utskotten (KK2016-00021) Behandlad
Hide details for StiftsfullmäktigeframställningStiftsfullmäktigeframställning
1Medlemskapets bevarande till valperiodens utgång för en person som innehar förtroendeuppdrag i församlingen (KK2016-00004) Behandlad
2Uppskjutande av tidpunkten för församlingsvalet (KK2016-00005) Behandlad
3Ändring av tidpunkten för församlingsval och elektronisk förteckning över röstberättigade (KK2016-00013) Behandlad
4Möjlighet för konfirmander att tillsammans med sin konfirmandgrupp delta i nattvarden även vid annan nattvardsgång än i församlingens gemensamma gudstjänst (KK2016-00037) Behandlad
5Slopande av besvärsförbud vid tillsättande av församlingspastorstjänster (KK2016-00038) Behandlad
Hide details for StiftsfullmäktigeförslagStiftsfullmäktigeförslag
1Val av medlemmar i Kyrkostyrelsen (KK2016-00009) Behandlad
Hide details for Talmanskonferensens förslagTalmanskonferensens förslag
1Rubriken saknas Behandlad
1Tidpunkterna för kyrkomötets höstsession 2016 och vårsession 2017 (KK2016-00025) Behandlad
Hide details for VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse
1Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2015 (KK2016-00010) Behandlad
2Kyrkans arbetsmarknadsverks verksamhetsberättelse 2015 (KK2016-00011) Behandlad
Hide details for 20152015
Hide details for Kyrkostyrelsens framställningKyrkostyrelsens framställning
1Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet (2015-00012) Behandlad
2Ändring av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om revision (2015-00005) Behandlad
3Fördelningen av statens ersättning till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna samt avgifter till kyrkans centralfond från och med 2016 (2015-00278) Behandlad
4Lag om finansieringen av pensionsskyddet för de anställda inom evangelisk-lutherska kyrkan (2015-00280) Behandlad
5Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2014 (2015-00225) Behandlad
6Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2018 (2015-00510) Behandlad
7Ändring av stadgarna för kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter (2015-00610) Behandlad
8Revidering av arbetsordningen för kyrkomötet (2015-00511) Behandlad
9Ändring av bestämmelserna om förande av matrikel och om ledighet som beviljas för kommunala förtroendeuppdrag samt komplettering av kyrkolagen med bestämmelser om utlämnande av uppgifter och sysselsättningsledighet (2014-00616) Behandlad
Hide details for OmbudsinitiativOmbudsinitiativ
1Frivillig anslutning till KIPA för kostnadseffektiva församlingar och samfälligheter (2015-00244) Behandlad
2Den nya äktenskapslagen (2015-00245) Behandlad
3Kyries plats i mässan (2015-00246) Behandlad
4Domkapitlets initiativrätt vid grundandet av kyrkliga samfälligheter samt ekonomiska kriterier för att förplikta församlingar till församlingssammanslagning eller att ansluta sig till en kyrklig samfällighet (2012-00195) Behandlad
5Lättare beslutssystem i kyrkliga samfälligheter (2012-00195) Behandlad
6Att bereda framställningen om kyrkans strukturer på lokal nivå utifrån de obligatoriska kantors- och diakontjänsterna (2012-00195) Behandlad
7Nytt understödssystem för församlingarna (2012-00195) Behandlad
Hide details for BudgetinitiativBudgetinitiativ
1Avlöningssystem för tjänster för det internationella arbetet inom stiften (2015-00632) Utan behandling
Hide details for Meddelande till kyrkomötetMeddelande till kyrkomötet
1Kyrkans centralfonds ekonomiska situation (2015-00277) Behandlad
Hide details for StiftsfullmäktigeframställningStiftsfullmäktigeframställning
1Förändring av kyrkolagen gällande den fysiska närvaron på församlingsrådets sammanträden (2015-00409) Behandlad
2Ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen (2015-00410) Behandlad
3Revidering av tidtabellen för anslutningen till Kyrkans servicecentral (2015-00411) Behandlad
4Ändring av självrättelse av röstlängden för församlingsval (2015-00469) Behandlad
Hide details for Talmanskonferensens förslagTalmanskonferensens förslag
2Uppskjutande av tidpunkten då kyrkomötets höstsession 2015 inleds (2014-00869) Behandlad
3Uppskjutande av tidpunkten då kyrkomötets vårsession 2016 inleds (2014-00869) Behandlad
Hide details for Talmanskonferensens förslag Talmanskonferensens förslag
1Sammanträdesort för kyrkomötet (2015-00320) Behandlad
Hide details for VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse
1Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2014 (2015-00150) Behandlad
2Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse 2014 (2015-00272) Behandlad
Hide details for 20142014
Hide details for Biskopsmötets framställningBiskopsmötets framställning
1Utlåtande om dokument The Church: Towards a Common Vision av kommissionen Faith and Order inom Kyrkornas världsråd (2014-00441) Behandlad
2Ändring av behörighetskraven för prästasessorer (2013-00449) Behandlad
Hide details for Kyrkostyrelsens framställningKyrkostyrelsens framställning
1Ersättning av kostnader för skötseln av de religiösa samfundens samhälleliga uppgifter (2013-00688) Behandlad
2Fogandet av en bestämmelse om barnkonsekvensanalys till 23 kapitlet i kyrkoordningen (2010-00063) Behandlad
3Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer (2012-00195) Behandlad
4Utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den ersättning som ska betalas till den evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhälleliga uppgifter (2014-00302) Behandlad
5Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2013 (2014-00284) Behandlad
6Kyrkans centralfonds budget för 2015 och verksamhets- och ekonomiplan för 2015-2017 (2014-00543) Behandlad
7Kyrkan i ett mångkulturellt samhälle - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (2012-00799) Behandlad
8Samarbetsdokument för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka (2014-00546) Behandlad
9Ändringar i kyrkolagen och kyrkoordningen gällande statlig finansiering till Evangelisk-lutherska kyrkan för vissa samhälleliga uppgifter (2014-00651) Behandlad
10Justering av kyrkolagens bestämmelser om kyrkobokföring, förvaltningsförfarande, ändringssökande och beredskapsplanering (2014-00652) Behandlad
11Utlåtande om utkast till regeringens förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen, lagen om skatteredovisning samt 30 och 31 § i lagen om Skatteförvaltningen (2014-00656) Behandlad
12Ändring av 24 § i kyrkostyrelsens reglemente (2014-00642) Behandlad
13Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken (2011-00414) Behandlad
Hide details for OmbudsinitiativOmbudsinitiativ
1Utredning av arrangemangen i samband med arbetet på främmande språk i kyrkan (2014-00201) Behandlad
2Tillfogande av alternativ i formuläret för vigsel till äktenskap i de fall där den ena eller båda parterna har barn (2014-00264) Behandlad
3Kallande av ersättare för kyrkomötesombud till kyrkomötet (2014-00270) Behandlad
4Möjligheten att inrätta personförsamlingar i den nya församlingsstrukturen (2014-00272) Behandlad
5Revidering av kyrkans organisation och inskränkning av kyrkans centralförvaltning (2014-00276) Behandlad
Hide details for Kyrkostyrelsens brevKyrkostyrelsens brev
1Förslag till diskussion om kyrkans strategi 2020 En mötande kyrka (2012-00800) Behandlad
Hide details for Meddelande till kyrkomötetMeddelande till kyrkomötet
1Omvärdering av Kyrkans servicecentrals nätverk av verksamhetsställen (2010-00633) Behandlad
2Kyrkans centralfonds ekonomiska situation (2014-00298) Behandlad
3Kyrkomötets uppdrag som gäller stärkandet av de ungas delaktighet (2009-00270) Behandlad
Hide details for StiftsfullmäktigeframställningStiftsfullmäktigeframställning
1Dispens för tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland från att ansluta sig till Kyrkans servicecentral (2014-00039) Behandlad
2Slopande av matrikelföring (2014-00616) Behandlad
3Ny databas för predikningar (2014-00615) Behandlad
Hide details for Talmanskonferensens förslag 1/2014Talmanskonferensens förslag 1/2014
1Uppskjutande av tidpunkten då kyrkomötets vårsession 2015 inleds (2014-00869) Behandlad
Hide details for VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse
1Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2013 (2014-00059) Behandlad
2Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse 2013 (2014-00268) Behandlad
Hide details for 20132013
Hide details for Kyrkostyrelsens framställningKyrkostyrelsens framställning
1Ändring av valbestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen och ny valordning för kyrkan (2013-00156) Behandlad
2Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2012 (2013-00255) Behandlad
3Kyrkans centralfonds budget för 2014 och verksamhets- och ekonomiplan för 2014-2016 (2013-00494) Behandlad
4Revidering av bestämmelserna om kyrkans centralförvaltning (2010-00639) Behandlad
Hide details for OmbudsinitiativOmbudsinitiativ
1Ny kommunikationsstrategi (2013-00231) Behandlad
2Sänkning av församlingsavgiftsprocenten (2013-00237) Behandlad
3Nytt sätt att välja lekmannaombud till kyrkomötet (2013-00240) Behandlad
Hide details for BudgetinitiativBudgetinitiativ
1Rubriken saknas Behandlad
Hide details for Meddelande till kyrkomötetMeddelande till kyrkomötet
1Budgetförslag till Kyrkans centralfonds budget för 2014 (2013-00261) Behandlad
Hide details for StiftsfullmäktigeframställningStiftsfullmäktigeframställning
1Utökning av röstningssätten i kyrkliga val (2013-00454) Behandlad
2Ändring av behörighetskraven för prästassessorer (2013-00449) Behandlad
Hide details for ValVal
1Val av medlemmar och ersättare i kyrkans utrikesråd i stället för dem som är i tur att avgå (2013-00646) Behandlad
2Val av medlemmar och ersättare i Kyrkans arbetsmarknadsverks delegation för åren 2014-2017 (2013-00657) Behandlad
Hide details for VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse
1Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2012 (2013-00038) Behandlad
1Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2012 (2013-00158) Behandlad
2Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse 2012 (2013-00299) Behandlad
Hide details for 20122012
Hide details for Kyrkostyrelsens framställningKyrkostyrelsens framställning
1Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet 2012-2016 (2012-00196) Behandlad
2Samarbetsdokument för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Evangelisk-lutherska kyrkan i södra Afrika (2012-00241) Behandlad
3Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2011 (2012-00305) Behandlad
4Ändring av bestämmelserna om skyddet av kyrkliga byggnader i kyrkolagen (2011-00326) Behandlad
5Första ändringen av Kyrkans centralfonds budget 2012 (2011-00615) Behandlad
6Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet 2012-2016 (2012-00196) Behandlad
7Ändring av bestämmelsen om kvalificerad majoritet i kyrkomötet (2010-00285) Behandlad
8Kyrkans centralfonds budget för 2013 och verksamhets- och ekonomiplan för 2013-2015 (2012-00678) Behandlad
9Kyrkans fyraårsberättelse 2008-2011. Utmanad kyrka. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2008-2011 (2011-00679) Behandlad
10Översättning av hemvälsignelse till finskt teckenspråk (2012-00676) Behandlad
11Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna (2012-00195) Behandlad
12Komplettering av 25 kap. i kyrkolagen med bestämmelser om barnkonsekvensanalys och hörande av barn (2010-00063) Behandlad
Hide details for OmbudsinitiativOmbudsinitiativ
1Bedömning av språkkonsekvenserna i strukturreformen och upprättande av en språkstrategi för kyrkan (2012-00393) Behandlad
2Forskningsprojekt för att utreda kyrkans mest gemenskapsfrämjande lågtröskelverksamhet (2012-00394) Behandlad
3Utökad dopundervisning och tidigareläggning av konfirmandundervisningen (2012-00395) Behandlad
4Riksomfattande hjälpledarbank (2012-00397) Behandlad
5Utredning och anvisningar för församlingarna om användning av donations- och testamentsmedel (2012-00398) Behandlad
6Revidering av arbetsordningen för kyrkomötet (2012-00401) Behandlad
Hide details for BudgetinitiativBudgetinitiativ
1Rubriken saknas Behandlad
Hide details for Kyrkostyrelsens brevKyrkostyrelsens brev
1Sammanträdesplatsen för kyrkomötet (2011-00333) Behandlad
2Fördelning av elektorsplatserna under mandatperioden 2012-2016 (2012-00194) Behandlad
3Kyrkomötets sekretariat (2012-00245) Behandlad
4Val av revisionssammanslutning för Kyrkans centralfond under den period som motsvarar kyrkomötets mandatperiod 2012-2015 (2012-00182) Behandlad
Hide details for Meddelande till kyrkomötetMeddelande till kyrkomötet
1Budgetförslag till Kyrkans centralfonds budget för 2013 (Kyrkostyrelsen) (2012-00315) Behandlad
Hide details for Presidiets förslagPresidiets förslag
1Fastställande av antalet medlemmar i de permanenta utskotten (2012-00335) Behandlad
Hide details for StiftsfullmäktigeframställningStiftsfullmäktigeframställning
1Avgiftsbelagda jordfästningar för icke-medlemmar (2012-00198) Behandlad
2Statligt ansvar för upprätthållandet av gamla kyrkliga byggnader (2012-00423) Behandlad
Hide details for ValVal
1Ecklesiastikrådet Risto Voipios avsked från tjänsten som ecklesiastikråd och val av ecklesiastikråd som verkar som arbetsmarknadsdirektör (2012-00573) Behandlad
1Val av medlemmar i Kyrkostyrelsen (2012-00180) Behandlad
Hide details for VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse
1Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse 2011, Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt Kyrkostyrelsens personalbokslut (2012-00013) Behandlad
2Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse 2011 (2012-00214) Behandlad
Hide details for 20112011
Hide details for Kyrkostyrelsens framställningKyrkostyrelsens framställning
1Utveckling av parokialprincipen; Kyrkostyrelsens utredning för kyrkomötet (2008-00438) Behandlad
2Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om diakonatet (2011-00125) Behandlad
3Första ändringen av Kyrkans centralfonds budget år 2011 (2010-00610) Behandlad
5Ändring av 22 kap. 3 g § i kyrkoordningen (2010-00244) Behandlad
6Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (2010-00527) Behandlad
7Ändring av 33 § 1 mom. i Kyrkostyrelsens reglemente (2011-00015) Behandlad
8Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse för år 2010 (2011-00292) Behandlad
9Ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (2011-00281) Behandlad
10Införande av ny bestämmelse i 22 kap. 8 § i kyrkolagen om pensionsfondsavgift som utökar Kyrkans centralfond (2011-00299) Behandlad
11Kyrkans centralfonds budget för 2012 och verksamhets- och ekonomiplan för 2012 - 2014 (2011-00615) Behandlad
12Veckomässa (med Kyrie och Gloria), Jordfästning och Dop (delar av dopet) på finlandssvenskt teckenspråk (2011-00605) Behandlad
13Översättning av Johannesevangeliet till finskt teckenspråk (2008-00830) Behandlad
14Ändring av kyrkolagen så att utlänningar utan hemkommun har möjlighet att bli medlemmar i kyrkan (2010-00064) Behandlad
15Ändring av 35 § i Kyrkostyrelsens reglemente (2011-00649) Behandlad
4 ja 4aÄndring av 24 kap. 11 och 14 § i kyrkolagen
Komplettering av Kyrkostyrelsens framställning 4/2011; ändring av 24 kap. 11 och 14 § i kyrkolagen (2008-00014)
Behandlad
Hide details for OmbudsinitiativOmbudsinitiativ
1Utredning av kyrkans mediestrategi i elektroniska medier (2011-00269) Behandlad
2Inrättande av arbetsgrupp för stärkande av kyrkans enhet trots mångstämmigheten (2011-00280) Behandlad
Hide details for Kyrkostyrelsens brevKyrkostyrelsens brev
1Justering av behörighetsvillkoren för kaplanstjänst (KO 6:18); Kyrkostyrelsens beslut (2008-00607) Behandlad
Hide details for Biskopsmötets brevBiskopsmötets brev
1Registrerade partnerskap - pastorala anvisningar; biskopsmötets beslut (2011-00023) Behandlad
Hide details for MeddelandeMeddelande
1Budgetförslag till Kyrkans centralfonds budget för 2012 (Kyrkostyrelsen) (2011-00296) Behandlad
Hide details for Talmanskonferensens förslagTalmanskonferensens förslag
1Kyrkomötets sammanträdesort samt konkurrensutsättning av mötesarrangemang och mötestjänster (2011-00333) Behandlad
Hide details for ValVal
1Beviljande av befrielse från medlemskap i kyrkans utrikesråd för överläkare Kati Myllymäki och val av ny medlem (2009-00653) Behandlad
Hide details for VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse
1Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse för år 2010, Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt Kyrkostyrelsens personalbokslut (2011-00046) Behandlad
2Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2010 (2011-00235) Behandlad
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
2Val av medlemmar och ersättare i kyrkans utrikesråd i stället för dem som står i tur att avgå (2009-00653) Behandlad
Hide details for 20102010
Hide details for Biskopmötets framställningBiskopmötets framställning
1Ändring av 2 kap. 9 § 3 mom. och 12 § 2 mom. i kyrkoordningen (2009-00731) Behandlad
2Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet (2003-01128) Behandlad
Hide details for Kyrkostyrelsens framställningKyrkostyrelsens framställning
1Komplettering av 25 kap. i kyrkolagen och 23 kap. i kyrkoordningen med bestämmelser om kyrkliga vapen, sigill och stämplar (2008-00814) Behandlad
2Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning (2006-00842) Behandlad
3Ändring av bestämmelserna om ekonomiförvaltning i kyrkolagen och kyrkoordningen samt lag om skyldighet för medlemmar i evangelisk-lutherska församlingar att betala skatt till församlingen (2010-00244) Behandlad
4Första ändringen av Kyrkans centralfonds budget år 2010 (2009-00592) Behandlad
5Översättning till finskt teckenspråk av Gamla testamentets skapelseberättelser (1 Mos. 1:1-4:16, 6:1-9:17) (2008-00830) Behandlad
6Ändring av 2 kap. 16 och 17 § i kyrkoordningen vad gäller antalet faddrar (2009-00187) Behandlad
7Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2009 (2010-00305) Behandlad
8Kyrkans centralfonds budget för 2011 och verksamhets- och ekonomiplan för 2011 - 2013 (2010-00610) Behandlad
9Avgifter inom begravningsverksamheten; ändring av 17 kap. i kyrkolagen och upphävande av 17 kap. 5 § 3 mom. i kyrkoordningen (2009-00352) Behandlad
10Initiativrätt till stiftsfullmäktige; ändring av 16 kap. 2 § och 17 b kap. i kyrkolagen (2008-00977) Behandlad
11Kyrkan 2020 - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (2008-00189) Behandlad
12Kraven på språkkunskaper för kyrkoherdar på Åland; ändring av bestämmelserna i 6 kap. i kyrkoordningen (2009-00245) Behandlad
Hide details for OmbudsinitiativOmbudsinitiativ
1Totalreform av strukturerna för församlingarnas distriktsarbete och de benämningar som används i distriktsarbetet (2010-00282) Behandlad
2Främjande av mångfald på kyrkliga arbetsplatser (2010-00284) Behandlad
3Ändring av bestämmelserna om kvalificerad majoritet (2010-00285) Behandlad
4Tilläggshäfte till psalmboken (2010-00286) Behandlad
Hide details for BudgetinitiativBudgetinitiativ
1Reservering av anslag för kapellprojekt i Vuotso (2010-00656) Behandlad
Hide details for MeddelandeMeddelande
1Budgetförslag till Kyrkans centralfonds budget för 2011 (2010-00292) Behandlad
Hide details for StiftsfullmäktigeframställningStiftsfullmäktigeframställning
1Komplettering av evangelieboken med perikoper ur apokryferna (2009-00758) Behandlad
2Förenkling av församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas förvaltning (2010-00488) Behandlad
3Fler alternativ för syndabekännelse och avlösning i Gudstjänstboken (2010-00650) Behandlad
Hide details for ValVal
1Beviljande av avsked för ecklesiastikrådet Risto Junttila och val av ecklesiastikråd till tjänsten som Kyrkostyrelsens kanslichef (2009-00691) Behandlad
2Beviljande av avsked för ecklesiastikrådet Risto Cantell och val av ecklesiastikråd till tjänsten som chef för Kyrkostyrelsens utrikesavdelning (2009-00692) Behandlad
3Beviljande av avsked för församlingsrådet Leena Vallenius från uppdraget som revisor för Kyrkans centralfond och val av ny revisor (2008-00056) Behandlad
4Beviljande av befrielse från medlemskap i kyrkans utrikesråd för biskop Eero Huovinen och val av ny medlem (2009-00653) Behandlad
Hide details for VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse
1Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse för år 2009, Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt Kyrkostyrelsens personalbokslut (2010-00037) Behandlad
2Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2009 (2010-00307) Behandlad
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
1Beviljande av avsked från medlemskap i kyrkomötet för kanslichefen Jukka Keskitalo (2008-00194) Behandlad
Hide details for 20092009
Hide details for Kyrkostyrelsens framställningKyrkostyrelsens framställning
1Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (2006-00231) Behandlad
2Revidering av arbetsordningen för kyrkomötet (2008-00442) Behandlad
3Översättning av evangelieboken till finskt teckenspråk (2008-00830) Behandlad
4Ändring av de bestämmelser i valordningen för kyrkan som gäller färgen på röstsedeln och räkningen av förhandsröster i församlingsval (2007-00854) Behandlad
5Ändring av lagstiftning som gäller principen om sista pensionsanstalt (2009-00250) Behandlad
6Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse för år 2008 (2009-00286) Behandlad
7Kyrkans centralfonds budget för 2010 och verksamhets- och ekonomiplan för 2010 - 2012 (2009-00592) Behandlad
8Avtal mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och kyrkan Suomen metodistikirkko samt Finlands svenska metodistkyrka (2009-00381) Behandlad
9Ändring av bestämmelserna om ändringssökande i 24 kap. i kyrkolagen (2009-00288) Behandlad
10Ändring av 15 kap. 10 § i kyrkoordningen (2009-00554) Behandlad
11Flyttning av Strömfors församling från S:t Michels stift till Helsingfors stift (2009-00628) Behandlad
Hide details for OmbudsinitiativOmbudsinitiativ
1Utvärdering av kyrkans verksamhet utomlands (2009-00207) Behandlad
2Tillsättande av en kommitté för att analysera kyrkans omvärld och förändringar i den samt skissera nödvändiga förnyelseåtgärder (2009-00238) Behandlad
3Stödjande av kyrkans arbete bland utvecklingsstörda och främjande av tillgängligheten i församlingsarbetet (2009-00254) Behandlad
4Revidering av ärkebiskopsämbetet och valet av ärkebiskop (2009-00265) Behandlad
5Barns rättigheter och barnkonsekvensbedömning i vår kyrka (2009-00269) Behandlad
6Stärkande av ungas delaktighet i vår kyrka (2009-00270) Behandlad
7Dop och antalet faddrar (KO 2:17) (2009-00273) Behandlad
8Genomförande av medieundersökning (2009-00275) Behandlad
Hide details for BudgetinitiativBudgetinitiativ
1Reservering av anslag för kyrkobygge i Petroskoj (2009-00646) Behandlad
2Reservering av anslag för radiering av finska Tomasmässan från Helsingfors år 2010 (2009-00648) Behandlad
Hide details for Meddelande till kyrkomötetMeddelande till kyrkomötet
1Budgetförslag till Kyrkans centralfonds budget för 2010 (2009-00289) Behandlad
Hide details for StiftsfullmäktigeframställningStiftsfullmäktigeframställning
1Initiativrätt i stiftsfullmäktige (KL 17 b:1) (2008-00977) Behandlad
2Revidering av prosteriindelningen och kontraktsprostens tjänst (2009-00022) Behandlad
3Ändring av minimiantlet faddrar (KO 2:17,1) (2009-00187) Behandlad
4Statistikföringen i församlingarna (2009-00244) Behandlad
5Kravet på kunskaper i finska för kyrkoherdar och andra anställda i församlingar på Åland (2009-00245) Behandlad
6Återinförande av annandag pingst (2009-00436) Behandlad
7Återinförande av annandag pingst (2009-00452) Behandlad
Hide details for ValVal
1Val av ecklesiastikråd till den ledande tjänsten för Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning (2008-01035) Behandlad
2Avskedsansökan av ersättare i Kyrkans utrikesråd och val av ny ersättare (2005-00813) Behandlad
3Rubriken saknas Behandlad
4Beviljande av befrielse från uppdraget som ersättare i Kyrkans utrikesråd för ambassadör Laura Kakko och val av ny ersättare (2005-00813) Behandlad
5Val av medlemmar och ersättare i Kyrkans utrikesråd i stället för dem som står i tur att avgå (2009-00653) Behandlad
6Val av medlemmar och ersättare i Kyrkans arbetsmarknadsverks delegation för åren 2010 - 2013 (2009-00339) Behandlad
Hide details for VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse
1Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse för år 2008 samt Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
- Kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2008 (2009-00241)
Behandlad
2Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2008 (2009-00278) Behandlad
Hide details for Övriga ärendenÖvriga ärenden
1Lagutskottets begäran om tillstånd att kalla en andra sekreterare (2009-00333) Behandlad
2Beviljande av avsked från medlemskap i kyrkomötet för ecklesiastikrådet Pekka Huokuna (2008-00194) Behandlad
3Meddelande om en andra sekreterare till lagutskottet (2009-00333) Behandlad
Hide details for 20082008
Hide details for Biskopmötets framställningBiskopmötets framställning
1Behörighet för kantorstjänst (2003-00873) Behandlad
Hide details for Kyrkostyrelsens framställningKyrkostyrelsens framställning
1Revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader (2007-00356) Behandlad
2Kyrkomötets lagfarna sakkunniga åren 2008-2012 (2008-00252) Behandlad
3Ändringar som kyrkans gemensamma medlemsdatasystem förutsätter i kyrkolagen och kyrkoordningen (2008-00181) Behandlad
4Kyrkans centralfonds budget för 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för 2009 - 2011 (2008-00761) Behandlad
5Ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (2008-00014) Behandlad
6Kyrkans fyraårsberättelse 2004-2007, Monikasvoinen kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004-2007 (2006-00971) Behandlad
7Översättning av mässa och kyrkliga förrättningar till finskt teckenspråk (2008-00830) Behandlad
8Ändring av stadgarna för kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter (2008-00835) Behandlad
9Revidering av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om kyrkans centralförvaltning (2005-00795) Behandlad
1aKomplettering av kyrkostyrelsens framställning 1/2008, revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader (2007-00356) Behandlad
Hide details for Stiftsfullmäktiges framställningStiftsfullmäktiges framställning
1Övergång till ett enda val i kyrkliga samfälligheter (2007-00791) Behandlad
2Utveckling av församlingsvalen (2007-00854) Behandlad
3Skillnad mellan användning av "församling" och "områdesförsamling" i namn (2008-00603) Behandlad
4Justering av bestämmelserna om delegering av kyrkorådets beslutanderätt (KL 10 kap. 4 §) (2008-00604) Behandlad
5Ändringar i tidpunkten för kyrkliga val och rösträkningen (2008-00605) Behandlad
6Organisationskommissionens ordförande och storlek (KO 13 kap. 7 §) (2008-00606) Behandlad
7Justering av behörighetsvillkoren för kaplanstjänst (KO 6 kap. 18 §) (2008-00607) Behandlad
8Utökande av möjligheten till förhandsröstning i vissa kyrkliga val (2008-00646) Behandlad
9Ändring av valet av ärkebiskop (2008-00647) Behandlad
Hide details for OmbudsinitiativOmbudsinitiativ
1Utgivning av finska psalmboken utan bilagorna om innehållet i gudstjänster och kyrkliga förrättningar (2008-00343) Behandlad
2Utvecklandet av kyrkomötet som en aktiv aktör i värdedebatten (2008-00375) Behandlad
3Museiverkets ställning i fråga om skydd av kyrkliga byggnader på Åland (2008-00376) Behandlad
4Återgång till den ursprunliga formuleringen av Herrens välsignelse i gudstjänstsammanhang (2008-00428) Behandlad
5Utökning och breddanne av undervisningen om parrelationer och familj i konfirmandarbetet (2008-00429) Behandlad
6Jämlikhet för handikappade vid anställning i kyrklig tjänst (2008-00436) Behandlad
7Framtidsutskott till kyrkomötet och ändring av ekonomiutskottets uppgifter (2008-00437) Behandlad
8Utveckling av parokialsystemet (2008-00438) Behandlad
9Utveckling av församlingarnas gudstjänstliv (2008-00440) Behandlad
10Korrigering av inkonsekvens i stiftsfullmäktiges verksamhetstid (2008-00441) Behandlad
Hide details for BudgetinitiativBudgetinitiativ
1Reservering av anslag för en mediepräst med placering vid Radio Dei (2008-00829) Behandlad
2Reservering av anslag för anställning av ungdomsarbetare vid kyrkostyrelsen som deltar i diskussionerna på Internet (2008-00840) Behandlad
3Reservering av anslag för utdelning av boken ”Kärlekens gåva – biskoparnas uttalande om familj, äktenskap och sexualitet” till alla hem (2008-00841) Behandlad
Hide details for Kyrkostyrelsens brevKyrkostyrelsens brev
1Val av revisorer för kyrkans centralfond 2008-2011 (2008-00056) Behandlad
2Fördelningen av elektorsplatserna för valperioden 2008-2012 (2008-00299) Behandlad
Hide details for Talmanskonferensens framställningTalmanskonferensens framställning
1Kyrkomötets arbetsordning (2008-00442) Behandlad
Hide details for Meddelande till kyrkomötetMeddelande till kyrkomötet
1Budgetförslag till Kyrkans centralfonds budget för 2009 (2008-00272) Behandlad
Hide details for Presidiets förslagPresidiets förslag
1Fastställande av antalet medlemmar i de permanenta utskotten (2008-00420) Behandlad
Hide details for Stiftsfullmäktiges förslagStiftsfullmäktiges förslag
1Val av medlemmar i kyrkostyrelsen (2008-00201) Behandlad
Hide details for VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse
1Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse för år 2007 samt Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
- Kyrkostyrelsens personalbokslut (2008-00219)
Behandlad
2Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2007 (2008-00329) Behandlad
Hide details for 20072007
Hide details for Kyrkostyrelsens framställningKyrkostyrelsens framställning
1Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (2007-00032) Behandlad
2Närvaro- och yttranderätt för stiftsfullmäktiges vice ordförande vid domkapitlets sammanträde (2006-00291) Behandlad
3Första ändringen av Kyrkans centralfonds budget år 2007 (2006-00677) Behandlad
4Upplösning av Kyrkans centralfonds reservfond och överföring av fondens kapital till utjämningsfonden för församlingarnas avgifter (2007-00031) Behandlad
5Ändring av kyrkostyrelsens reglemente (2005-00797) Behandlad
6Ändring av kyrkostyrelsens reglemente till arbetsordning (2005-00797) Behandlad
7Översättning av Lukasevangeliet till teckenspråk (2007-00272) Behandlad
8Kyrkans centralfonds budget för 2008 och verksamhets- och ekonomiplan för 2008-2010 (2007-00609) Behandlad
9Rösträttsåldern i församlingsval (2006-00298) Behandlad
Hide details for Stiftsfullmäktiges framställningStiftsfullmäktiges framställning
1Förenkling av församlingsval i kyrkliga samfälligheter (2007-00254) Behandlad
Hide details for OmbudsinitiativOmbudsinitiativ
1Klimatprogram för kyrkan (2007-00301) Behandlad
Hide details for BudgetinitiativBudgetinitiativ
1Reservering av anslag för rekonstruktion av Marjoniemi prästgård i Uurainens församling enligt gårdens utseende i början av 1900-talet (2006-00782) Behandlad
Hide details for Meddelande till kyrkomötetMeddelande till kyrkomötet
1Kodifiering av kyrkolagstiftningen (2007-00131) Behandlad
2Mellanrapport från arbetsgruppen för kyrkans strategi 2015 (2005-00884) Behandlad
3Aktuellt om kyrkans ekonomi (2007-00337) Behandlad
4Budgeten 2008 och verksamhets- och ekonomiplanen 2008-2010 (2007-00321) Behandlad
Hide details for VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse
Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse för år 2006 (2007-00298) Behandlad
Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse för år 2006 samt Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet (2007-00211) Behandlad
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Ecklesiastikrådet Matti Halttunens avskedsansökan och val av ecklesiastikråd till den ledande tjänsten för förvaltningsavdelningen (2007-00519) Behandlad
Val av medlemmar och suppleanter i Kyrkans utrikesråd i tur att avgå (2005-00813) Behandlad
Hide details for 20062006
Hide details for Biskopmötets framställningBiskopmötets framställning
1Böndagar (2004-00073) Behandlad
2Behörighet för prästämbete (2003-00873) Behandlad
Hide details for Kyrkostyrelsens framställiningKyrkostyrelsens framställining
3Ändring av kyrkolagen för införande av ett gemensamt medlemsdatasystem för kyrkan (2004-01157) Behandlad
Hide details for Kyrkostyrelsens framställningKyrkostyrelsens framställning
1Kyrkans centralfonds budget för 2007 och verksamhets- och ekonomiplan för 2007-2009 (2006-00677) Behandlad
2Ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (2004-00567) Behandlad
4Ändring av 15 kap. 9 § i kyrkoordningen (2006-00736) Behandlad
Hide details for Stiftsfullmäktiges framställningStiftsfullmäktiges framställning
1Utredning av det parokiala systemets för- och nackdelar (2005-00973) Behandlad
2Byrokratin i kyrkan (2005-01009) Behandlad
3Förnyandet av val av kontraktsprost (2006-00225) Behandlad
4Ändring av 4 kap 2 § valordningen för kyrkan (2006-00226) Behandlad
Hide details for OmbudsinitiativOmbudsinitiativ
1Ändring av bestämmelserna om underställelse och fastställelse gällande överlåtelse av fastighet i 14:4,1 § i kyrkolagen (2006-00078) Behandlad
2Ändring av kyrkoherdeval till indirekt val (2006-00231) Behandlad
3Överförandet av biskopsval till stiftsfullmäktige (2006-00275) Behandlad
4Närvaro- och yttranderätt för stiftsfullmäktiges vice ordförande vid domkapitlets sammanträde (2006-00291) Behandlad
5Förbud mot diskriminering på basis av kön och personlig övertygelse vid prästvigning (2006-00293) Behandlad
6Påskyndande av prästval i fråga om kyrkoherdeämbetet (2006-00305) Behandlad
7Sänkning av rösträttsåldern i församlingsval till 16 år (2006-00298) Behandlad
8Församlingarna ges frihet att själva bestämma tidpunkten för inledandet av huvudgudstjänsterna (2006-00297) Behandlad
9Vår kyrka som en aktiv påverkare i samhället (2006-00306) Behandlad
Hide details for BudgetinitiativBudgetinitiativ
1Reservering av anslag för återuppbyggnad av Borgå domkyrka (2006-00778) Behandlad
2Reservering av anslag för rekonstruktion av Marjoniemi prästgård i Uurainens församling enligt gårdens utseende i början av 1900-talet (2006-00782) Behandlad
Hide details for KommittébetänkandeKommittébetänkande
1Betänkande av kommittén för översättning av apokryferna (2005-00959) Behandlad
Hide details for Biskopsmötets tillkännagivandeBiskopsmötets tillkännagivande
1Biskopsmötets redogörelse för hanteringen av problem i arbetsgemenskapen förorsakade av olika ämbetssyn (2003-01121) Behandlad
Hide details for KommittébetänkandeKommittébetänkande
1Kommittén för översättning av apokryferna: förslag till översättning av grekiska Esras bok (2005-00959) Behandlad
Hide details for Kyrkostyrelsens meddelandeKyrkostyrelsens meddelande
1Om att avstå från ringa enskilda ändringar i kyrkolagen (2005-00751) Behandlad
2Meddelande om budgetförslag (2006-00336) Behandlad
Hide details for Meddelande till kyrkomötetMeddelande till kyrkomötet
3Revidering av kyrkans centralfonds understödssystem (2006-00808) Behandlad
Hide details for Stiftsfullmäktiges framställningStiftsfullmäktiges framställning
5Inrättande av en fängelsediakontjänst vid fängelset i sydvästra Finland (2006-00545) Behandlad
Hide details for VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse
Kyrkans avtalsdelegations och dess byrås verksamhet år 2005 (2006-00290) Behandlad
Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse för år 2005 samt Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet (2005-00975) Behandlad
Hide details for 20052005
Hide details for Biskopmötets framställningBiskopmötets framställning
1Faddrar (2004-00038) Behandlad
Hide details for Kyrkostyrelsens framställningKyrkostyrelsens framställning
1Första ändringen av Kyrkans centralfonds budget år 2005 (2004-00939) Behandlad
2Komplettering av kyrkolagen med en bestämmelse om kyrkliga utmärkelsetecken (2003-00105) Behandlad
3Ändring av kyrkolagen med anledning av den nya upphandlingslagen (2004-01179) Behandlad
4Ändring av 25 kap. 8 § i kyrkolagen (2005-00345) Behandlad
5Ändring av 1 kap. 3 § i kyrkolagen med anledning av möjligheten till dubbelt medlemskap i den nya religionsfrihetslagen (2003-00337) Behandlad
6Ändring av grunderna för bestämmande av utjämningsgränsen vid komplettering av skatteintäkter (2004-01269) Behandlad
7Kyrkans centralfonds budget för 2006 och verksamhets- och ekonomiplan för 2006-2008 (2005-00700) Behandlad
8Ändring av arbetsordningen för kyrkomötet (KK2004-00007) Behandlad
9Avtal mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Svenska kyrkan (2005-00789) Behandlad
Hide details for Stiftsfullmäktiges framställningStiftsfullmäktiges framställning
1Ändring av 10 kap. 2 § i kyrkolagen (2004-01133) Behandlad
2Framställning om offentiligheten vid stiftsfullmäktiges sammanträden (2004-01264) Behandlad
3Ändring av 6:32 b § i kyrkolagen vilken gäller tillsättning av tjänst (2005-00233) Behandlad
4Ändring av 17 b kap. 4 § i kyrkolagen (2005-00295) Behandlad
5Ändring av 10 kap. 4 § i kyrkolagen (2005-00308) Behandlad
Hide details for OmbudsinitiativOmbudsinitiativ
1Hänförande av kostnader för kyrkliga förrättningar till den församlings vars medlem de gäller (2005-00211) Behandlad
2Genomförande av äktenskapsskola inom vår kyrka (2005-00214) Behandlad
3Anslutande av barnarbetsledare och heltidsanställda missionssekreterare till ämbetsstrukturreformen samt bestämmande av förfarandet för vigning av anställda inom kyrkliga organisationer (2005-00299) Behandlad
4Förslag till deklaration om eutanasi (2005-00296) Behandlad
5Hur beslut om projekt för utvecklande av församlingsarbetet skall fattas (2005-00316) Behandlad
6Inrättande av en stiftskonstnärsbefattning i varje stift (2005-00319) Behandlad
Hide details for BudgetinitiativBudgetinitiativ
1Anslagsreservering för byggande av en kyrka i Petroskoi (2005-00708) Behandlad
Hide details for Kanslichefens meddelande Kanslichefens meddelande
1Kyrkostyrelsens åtgärder i framtida frågor som rör kyrkan (KK2005-00001) Behandlad
Hide details for VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelse
Kyrkans avtalsdelegations och dess byrås verksamhet år 2004 (2005-00318) Behandlad
Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse för år 2004 samt Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet (2005-00266) Behandlad
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Val av medlemmar och suppleanter i delegationen för kyrkans arbetsmarknadsverk för 2006-2009 (2005-00814) Behandlad
Val av medlemmar och suppleanter i kyrkans utrikesråd i stället för dem som är i tur att avgå (2005-00813) Behandlad
Följande Föregående Visa alla Dölj