Betänkanden

Följande Föregående Visa alla Dölj


RubrikStatus
Hide details for 20172017
Hide details for LagutskottetLagutskottet
1Ändring av 6 kapitlet i kyrkolagen (KK2017-00041)
Hide details for KonstitutionsutskottetKonstitutionsutskottet
1Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om predikomöjlighet för präster från andra kristna kyrkor, konstitutionsutskottets betänkande 1/2017 om biskopsmötets framställning 3/2016 (KK2016-00036)
2Samarbetsdokument med Evangelisk-lutherska kyrkan i Estland (KK2017-00039)
Hide details for FörvaltningsutskottetFörvaltningsutskottet
1Församlingar som hör till ärkebiskopens och biskopens primära ansvarsområde (KK2017-00040)
2Ändring av reglementet för Kyrkostyrelsen (KK2017-00042)
Hide details for EkonomiutskottetEkonomiutskottet
1Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, kyrkans centralfonds bokslut och revisorernas berättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2016 (KK2017-00049)
2Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2016 samt revisorernas berättelse (KK2017-00050)
3Tryggande av Utsjoki församlings självständighet (KK2017-00046)
Hide details for Allmänna utskottetAllmänna utskottet
1Möjlighet för konfirmander att tillsammans med sin konfirmandgrupp delta i nattvarden även vid annan nattvardsgång än i församlingens gemensamma gudstjänst (KK2016-00037)
Hide details for ElektorernaElektorerna
1Placering i utskott (KK2016-00023)
Hide details for FramtidsutskottetFramtidsutskottet
1Kyrkans framtidskommittés betänkande (2014-00276)
Hide details for 20162016
Hide details for LagutskottetLagutskottet
1Ändring av kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal, lagutskottets betänkande 1/2016 om Kyrkostyrelsens framställning 4/2016 (KK2016-00017)
2Ändring av bestämmelserna om sättet att välja ärkebiskop i kyrkolagen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 2/2016 om kyrkostyrelsens framställning 1/2016 (2015-00095)
3Ändring av sättet att välja kontraktsprost, lagutskottets betänkande 3/2016 om biskopsmötets framställning 1/2016 (KK2016-00034)
Hide details for KonstitutionsutskottetKonstitutionsutskottet
1Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om rätt för medlemmar av andra kristna kyrkor att delta i nattvarden, konstitutionsutskottets betänkande 1/2016 om biskopsmötets framställning 2/2016 (KK2016-00035)
Hide details for FörvaltningsutskottetFörvaltningsutskottet
1Ändring av reglementet för Kyrkostyrelsen, förvaltningsutskottets betänkande 1/2016 om Kyrkostyrelsens framställning 2/2016 (KK2016-00016)
2Slopande av besvärsförbud vid tillsättande av församlingspastorstjänster, förvaltningsutskottets betänkande 2/2016 om stiftsfullmäktigeframställning 5/2016 (KK2016-00038)
Hide details for EkonomiutskottetEkonomiutskottet
1Val av revisionssammanslutning för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond under den period som motsvarar kyrkomötets mandatperiod 2016-2019, ekonomiutskottets betänkande 1/2016 om Kyrkostyrelsens brev 3/2016 (KK2016-00008)
2Kyrkans arbetsmarknadsverks verksamhetsberättelse 2015, ekonomiutskottets betänkande 2/2016 (KK2016-00011)
3Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2015, ekonomiutskottets betänkande 3/2016 (KK2016-00010)
4Kyrkans centralfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019, ekonomiutskottets betänkande 4/2016 om kyrkostyrelsens framställning 5/2016 och budgetinitiativ 1/2016 och 2/2016 (KK2016-00028)
4Kyrkostyrelsen, stiftens verksamhet och understöden, ekonomiutskottets betänkande 4/2016 om kyrkostyrelsens framställning 5/2016 och budgetinitiativ 1/2016 och 2/2016 (KK2016-00031)
4Stöd till missionsflygning, ekonomiutskottets betänkande 4/2016 om kyrkostyrelsens framställning 5/2016 och budgetinitiativ 1/2016 och 2/2016 (KK2016-00032)
5Kyrkans pensionsfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019, ekonomiutskottets betänkande 5/2016 om kyrkostyrelsens framställning 6/2016 (KK2016-00029)
6Remissyttrande om utkast till proposition om lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan, ekonomiutskottets betänkande 6/2016 om kyrkostyrelsens framställning 8/2016 (KK2016-00033)
Hide details for Allmänna utskottetAllmänna utskottet
1Uppskjutande av tidpunkten för församlingsvalet, allmänna utskottets betänkande 1/2016 om stiftsfullmäktigeframställningar 2/2016 och 3/2016 (KK2016-00005)
1Ändring av tidpunkten för församlingsval och elektronisk förteckning över röstberättigade, allmänna utskottets betänkande 1/2016 om stiftsfullmäktigeframställningar 2/2016 och 3/2016 (KK2016-00013)
2Medlemskapets bevarande till valperiodens utgång för en person som innehar förtroendeuppdrag i församlingen, allmänna utskottets betänkande 2/2016 om stiftsfullmäktigeframställning 1/2016 (KK2016-00004)
3Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap, allmänna utskottets betänkande 3/2016 om ombudsinitiativ 3/2016 (KK2016-00027)
4Utveckling av förfaringssätten vid församlingsval och Ändring av tidpunkten för församlingsval och elektronisk förteckning över röstberättigade, allmänna utskottets betänkande 4/2016 om ombudsinitiativ 1/2016 och stiftsfullmäktigeframställning 3/2016 (KK2016-00012)
4Utveckling av förfaringssätten vid församlingsval och Ändring av tidpunkten för församlingsval och elektronisk förteckning över röstberättigade, allmänna utskottets betänkande 4/2016 om ombudsinitiativ 1/2016 och stiftsfullmäktigeframställning 3/2016 (KK2016-00013)
5Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan, allmänna utskottets betänkande 5/2016 om ombudsinitiativ 2/2016 (KK2016-00026)
Hide details for KansliutskottetKansliutskottet
1Principerna för arvoden och ersättningar för inkomstbortfall under kyrkomötets mandatperiod 2016-2020, kansliutskottets betänkande 1/2016 (KK2016-00024)
2Arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2016, kansliutskottets betänkande 2/2016 (KK2016-00024)
Hide details for ElektorernaElektorerna
1Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet 2016-2020, elektorernas förslag 1/2016 (KK2016-00015)
1Ordförande och vice ordförande för elektorerna, elektorernas meddelande 1/2016 (KK2016-00022)
2Utskottens medlemmar och sammankallare (KK2016-00023)
2Val av medlemmar i Kyrkostyrelsen, elektorernas förslag 2/2016 (KK2016-00009)
3Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet 2016-2020, elektorernas förslag 3/2016 (KK2016-00015)
3Placering i utskott (KK2016-00023)
Hide details for FramtidskommittéFramtidskommitté
1Kyrkans framtidskommittés betänkande (2014-00276)
Hide details for 20152015
Hide details for LagutskottetLagutskottet
1Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 (2012-00195)
2Justering av kyrkolagens bestämmelser om kyrkobokföring, förvaltningsförfarande, ändringssökande och beredskapsplanering, lagutskottets betänkande 2/2015 om kyrkostyrelsens framställning 10/2014 (2014-00652)
3Lag om finansieringen av pensionsskyddet för de anställda inom evangelisk-lutherska kyrkan, lagutskottets betänkande 3/2015 om kyrkostyrelsens framställning 4/2015 (2015-00280)
4Ändring av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om revision, lagutskottets betänkande 4/2015 om kyrkostyrelsens framställning 2/2015 (2015-00005)
5Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet, lagutskottets betänkande 5/2015 om kyrkostyrelsens framställning 1/2015 (2015-00012)
6Ändring av stadgarna för kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter, lagutskottets betänkande 6/2015 om kyrkostyrelsens framställning 7/2015 (2015-00610)
7Revidering av arbetsordningen för kyrkomötet, lagutskottets betänkande 7/2015 om kyrkostyrelsens framställning 8/2015 (2015-00511)
8Ändring av bestämmelserna om förande av matrikel och om ledighet som beviljas för kommunala förtroendeuppdrag samt komplettering av kyrkolagen med bestämmelser om utlämnande av uppgifter och sysselsättningsledighet, lagutskottets betänkande 8/2015 om kyrkostyrelsens framställning 9/2015 (2014-00616)
Hide details for KonstitutionsutskottetKonstitutionsutskottet
1Utlåtande om dokument The Church: Towards a Common Vision av kommissionen Faith and Order inom Kyrkornas världsråd, konstitutionsutskottets betänkande 1/2015 om biskopsmötets framställning 1/2014 (2014-00441)
2Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2014, konstitutionsutskottets betänkande 2/2015 om kyrkostyrelsens framställning 5/2015 (2015-00225)
Hide details for HandboksutskottetHandboksutskottet
1Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken (2011-00414)
Hide details for FörvaltningsutskottetFörvaltningsutskottet
1Ändring av behörighetskraven för prästasessorer förvaltningsutskottets betänkande 1/2015 om biskopsmötets framställning 2/2014 (2013-00449)
2Domkapitlets initiativrätt vid grundandet av kyrkliga samfälligheter samt ekonomiska kriterier för att förplikta församlingar till församlingssammanslagning eller att ansluta sig till en kyrklig samfällighet, förvaltningsutskottets betänkande 2/2015 om ombudsinitiativ 4/2015 (2012-00195)
3Lättare beslutssystem i kyrkliga samfälligheter, förvaltningsutskottets betänkande 3/2015 om ombudsinitiativ 5/2015 (2012-00195)
4Att bereda framställningen om kyrkans strukturer på lokal nivå utifrån de obligatoriska kantors- och diakontjänsterna, förvaltningsutskottets betänkande 4/2015 om ombudsinitiativ 6/2015 (2012-00195)
Hide details for EkonomiutskottetEkonomiutskottet
1Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2014, ekonomiutskottets betänkande 1/2015 (2015-00150)
2Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse 2014, ekonomiutskottets betänkande 2/2015 (2015-00272)
3Fördelningen av statens ersättning till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna samt avgifter till kyrkans centralfond från och med 2016, ekonomiutskottets betänkande 3/2015 om kyrkostyrelsens framställning 3/2015 (2015-00278)
4Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2018, ekonomiutskottets betänkande 4/2015 om kyrkostyrelsens framställning 6/2015 och om budgetinitiativ 1/2015 (2015-00510)
4Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2018, ekonomiutskottets betänkande 4/2015 om kyrkostyrelsens framställning 6/2015 och om budgetinitiativ 1/2015 (2015-00632)
5Frivillig anslutning till KIPA för kostnadseffektiva församlingar och samfälligheter och Revidering av tidtabellen för anslutningen till Kyrkans servicecentral, ekonomiutskottets betänkande 5/2015 om ombudsinitiativ 1/2015 och om stiftsfullmäktigeframställning 3/2015 (2015-00244)
5Frivillig anslutning till KIPA för kostnadseffektiva församlingar och samfälligheter och Revidering av tidtabellen för anslutningen till Kyrkans servicecentral, ekonomiutskottets betänkande 5/2015 om ombudsinitiativ 1/2015 och om stiftsfullmäktigeframställning 3/2015 (2015-00411)
6Ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen, ekonomiutskottets betänkande 6/2015 om stiftsfullmäktigeframställning 2/2015 (2015-00410)
7Nytt understödssystem för församlingarna, ekonomiutskottets betänkande 7/2015 om ombudsinitiativ 7/2015 (2012-00195)
Hide details for Allmänna utskottetAllmänna utskottet
1Slopande av matrikelföring, allmänna utskottets betänkande 1/2015 om stiftsfullmäktigeframställning 2/2014 (2014-00616)
2Ny databas för predikningar, allmänna utskottets betänkande 2/2015 om stiftsfullmäktigeframställning 3/2014 (2014-00615)
3Den nya äktenskapslagen, allmänna utskottets betänkande 3/2015 om ombudsinitiativ 2/2015 (2015-00245)
4Ändring av självrättelse av röstlängden för församlingsval, allmänna utskottets betänkande 4/2015 om stiftsfullmäktigeframställning 4/2015 (2015-00469)
Hide details for KansliutskottetKansliutskottet
1Arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2015, kansliutskottets betänkande 1/2015 (2012-00348)
Hide details for ElektorernaElektorerna
1Meddelande om placering i utskott, elektorernas meddelande 1/2015 (2012-00337)
2Meddelande om placering i utskott, elektorernas meddelande 2/2015 (2012-00337)
Hide details for FramtidsutskottetFramtidsutskottet
1Kyrkan i ett mångkulturellt samhälle - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, framtidsutskottets betänkande 1/2015 om kyrkostyrelsens framställning 7/2014 (2012-00799)
2Revidering av kyrkans organisation och inskränkning av kyrkans centralförvaltning, framtidsutskottets betänkande 2/2015 om ombudsinitiativ 5/2014 (2014-00276)
Hide details for 20142014
Hide details for LagutskottetLagutskottet
1Revidering av bestämmelserna om kyrkans centralförvaltning, lagutskottets betänkande 1/2014 om kyrkostyrelsene framställning 4/2013 (2010-00639)
2Fogandet av en bestämmelse om barnkonsekvensanalys till 23 kapitlet i kyrkoordningen, lagutskottets betänkande 2/2014 om kyrkostyrelsens framställning 2/2014 (2010-00063)
3Ändringar i kyrkolagen och kyrkoordningen gällande statlig finansiering till Evangelisk-lutherska kyrkan för vissa samhälleliga uppgifter, lagutskottets betänkande 3/2014 om Kyrkostyrelsens framställning 9/2014 (2014-00651)
Hide details for KonstitutionsutskottetKonstitutionsutskottet
1Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2013, konstitutionsutskottets betänkande 1/2014 (2014-00284)
2Samarbetsdokument för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka, konstitutionsutskottets betänkade 2/2014 om Kyrkostyrelsens framställning 8/2014 (2014-00546)
Hide details for HandboksutskottetHandboksutskottet
1Tillfogande av alternativ i formuläret för vigsel till äktenskap i de fall där den ena eller båda parterna har barn, handboksutskottets betänkande 1/2014 om ombudsinitiativ 2/2014 (2014-00264)
Hide details for FörvaltningsutskottetFörvaltningsutskottet
1Möjligheten att inrätta personförsamlingar i den nya församlingsstrukturen, förvaltningsutskottets betänkande 1/2014 om ombudsinitiativ 4/2014 (2014-00272)
2Ändring av 24 § i kyrkostyrelsens reglemente, förvaltningsutskottets betänkande 2/2914 om Kyrkostyrelsens framställning 12/2014 (2014-00642)
Hide details for EkonomiutskottetEkonomiutskottet
1Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2013, ekonomiutskottets betänkande 1/2014 (2014-00059)
2Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse 2013, ekonomiutskottets betänkande 2/2014 (2014-00268)
3Ersättning av kostnader för skötseln av de religiösa samfundens samhälleliga uppgifter,
Utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den ersättning som ska betalas till den evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhälleliga uppgifter, ekonomiutskottets betänkande 3/2014 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2014 och 4/2014 (2013-00688)
[Replication or Save Conflict]
4Kyrkans centralfonds budget för 2015 och verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017, ekonomiutskottets betänkande 4/2014 om kyrkostyrelsens framställning 6/2014 (2014-00543)
5Utlåtande om utkast till regeringens förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen, lagen om skatteredovisning samt 30 och 31 § i lagen om Skatteförvaltningen, ekonomiutskottets betänkande 5/2014 om Kyrkostyrelsens framställning 11/2014 (2014-00656)
6Dispens för tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland från att ansluta sig till Kyrkans servicecentral, ekonomiutskottets betänkande 6/2014 om stiftsfullmäktiges framställning 1/2014 (2014-00039)
Hide details for Allmänna utskottetAllmänna utskottet
1Utökning av röstningssätten i kyrkliga val, allmänna utskottets betänkande 1/2014 om stiftsfullmäktigeframställning 1/2013 (2013-00454)
2Statligt ansvar för upprätthållandet av gamla kyrkliga byggnader, allmänna utskottets betänkande 2/2014 om stiftsfullmäktigerframställning 2/2012 (2012-00423)
3Kallande av ersättare för kyrkomötesombud till kyrkomötet, allmänna utskottets betänkande 3/2014 om ombudsinitiativ 3/2013 (2014-00270)
4Utredning av arrangemangen i samband med arbetet på främmande språk i kyrkan, allmänna utskottets betänkande 4/2014 om ombudsinitiativ 1/2014 (2014-00201)
Hide details for KansliutskottetKansliutskottet
1Arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2013, kansliutskottets betänkande 1/2014 (2012-00348)
Hide details for ElektorernaElektorerna
1Meddelande om placering i utskott, elektorernas meddelande 1/2014 (2012-00337)
2Meddelande om placering i utskott, elektorernas meddelande 2/2014 (2012-00337)
Hide details for FramtidsutskottetFramtidsutskottet
1Revidering av kyrkans organisation och inskränkning av kyrkans centralförvaltning, framtidsutskottets betänkande 1/2014 om ombudsinitiativ 5/2014 (2014-00276)
Hide details for 20132013
Hide details for LagutskottetLagutskottet
1Komplettering av 25 kap. i kyrkolagen med bestämmelser om barnkonsekvensanalys och hörande av barn, lagsutskottets betänkande 1/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 12/2012 (2010-00063)
2Ändring av bestämmelsen om kvalificerad majoritet i kyrkomötet, lagutskottets betänkande 2/2013 om kyrkostyrelsens framställning 7/2012 (2010-00285)
3Ändring av valbestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen och ny valordning för kyrkan, lagutskottets betäkande 3/2013 om kyrkostyrelsens framställning 1/2013 (2013-00156)
3aÄndring av valbestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen och ny valordning för kyrkan, lagutskottets betänkande 3a/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 1/2013 (2013-00156)
Hide details for KonstitutionsutskottetKonstitutionsutskottet
1Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2012, konstitutionsutskottets betänkande 1/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 2/2013 (2013-00255)
Hide details for FörvaltningsutskottetFörvaltningsutskottet
1Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (2012-00195)
Hide details for EkonomiutskottetEkonomiutskottet
1Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2012, ekonomiutskottets betänkande 1/2013 (2013-00038)
2Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse 2012, ekonomiutskottets betänkande 2/2013 (2013-00299)
3Sänkning av församlingsavgiftsprocenten, ekonomiutskottets betänkande 3/2013 om ombudsinitiativ 2/2013 (2013-00237)
4Kyrkans centralfonds budget för 2014 och verksamhets- och ekonomiplan för 2014-2016, ekonomiutskottets betänkande 4/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2013 och budgetinitiativ 1/2013 (2013-00494)
Hide details for Allmänna utskottetAllmänna utskottet
1Utökad dopundervisning och tidigareläggning av konfirmandundervisningen, allmänna utskottets betänkande 1/2013 om ombudsinitiativ 3/2012 (2012-00395)
2Ny kommunikationsstrategi, allmänna utskottets betänkande 2/2013 om ombudsinitiativ 1/2013 (2013-00231)
3Nytt sätt att välja lekmannaombud till kyrkomötet, allmänna utskottets betänkande 3/2013 om ombudsinitiativ 3/2013 (2013-00240)
4Ändring av behörighetskraven för prästasessorer, llmänna utskottets betänkande 4/2013 om stiftsfullmäktigeframställning 2/2013 (2013-00449)
Hide details for KansliutskottetKansliutskottet
1Arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2013, kansliutskottets betänkande 1/2013 (2012-00348)
Hide details for ElektorernaElektorerna
1Meddelande om placering i utskott, elektorernas meddelande 1/2013 (2012-00337)
1Val av ecklesiastikråd som verkar som arbetsmarknadsdirektör, elektorernas förslag 1/2013 (2012-00573)
2Meddelande om placering i utskott, elektorernas meddelande 2/2013 (2012-00337)
2Val av medlemmar och ersättare i Kyrkans utrikesråd i stället för dem som står i tur att avgå, elektorernas förslag 2/2013 (2013-00646)
3Val av medlemmar och ersättare i Kyrkans arbetsmarknadsverks delegation för åren 2014-2017, elektorernas förslag 3/2013 (2013-00657)
Hide details for FramtidsutskottetFramtidsutskottet
1Kyrkans fyraårsberättelse 2008-2011. Utmanad kyrka. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2008-2011, framtidsutskottets betänkande 1/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 9/2012 (2011-00679)
Hide details for 20122012
Hide details for LagutskottetLagutskottet
1Ändring av bestämmelserna om skyddet av kyrkliga byggnader i kyrkolagen, lagutskottets betänkande 1/2012 om kyrkostyrelsens framställning 4/2012 (2011-00326)
2Revidering av arbetsordningen för kyrkomötet, lagutskottets betänkande 2/2012 om ombudsinitiativ 6/2012 (2012-00401)
Hide details for KonstitutionsutskottetKonstitutionsutskottet
1Samarbetsdokument för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Evangelisk-lutherska kyrkan i södra Afrika, konstitutionsutskottets betänkande 1/2012 om Kyrkostyrelsens framställning 2/2012 (2012-00241)
2Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2011, konstitutionsutskottets betänkande 2/2012 om kyrkostyrelsens framställning 3/2012 (2012-00305)
Hide details for HandboksutskottetHandboksutskottet
1Översättning av hemvälsignelse till finskt teckenspråk, handboksutskottets betänkande 1/2012 om kyrkostyrelsens framställning 10/2012 (2012-00676)
Hide details for FörvaltningsutskottetFörvaltningsutskottet
1Bedömning av språkkonsekvenserna i strukturreformen och upprättande av en språkstrategi för kyrkan, förvaltningsutskottets betänkande 1/2012 om ombudsinitiativ 1/2012 (2012-00393)
Hide details for EkonomiutskottetEkonomiutskottet
1Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2011, ekonomiutskottets betänkande 1/2012 (2012-00013)
2Val av revisionssammanslutning för Kyrkans centralfond under den period som motsvarar kyrkomötets mandatperiod 2012-2015, ekonomiutskottets betänkande 2/2012 om Kyrkostyrelsens brev 4/2012 (2012-00182)
3Första ändringen av Kyrkans centralfonds budget år 2012, ekonomiutskottets betänkande 3/2012 om Kyrkostyrelsens framställning 5/2012 (2011-00615)
4Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhetsberättelse år 2011, ekonomiutskottets betänkande 4/2012 (2012-00214)
5Kyrkans centralfonds budget för 2013 och verksamhets- och ekonomiplan för 2013 – 2015, ekonomiutskottets betänkande 5/2012 om kyrkostyrelsens framställning 8/2012 och budgetinitiativ 1/2012 (2012-00678)
Hide details for Allmänna utskottetAllmänna utskottet
1Utredning och anvisningar för församlingarna om användning av donations- och testamentsmedel, allmänna utskottets betänkande 1/2012 om ombudsinitiativ 5/2012 (2012-00398)
2Riksomfattande hjälpledarbank, allamänna utskottets betänkande 2/2012 om ombudsinitiativ 4/2012 (2012-00397)
3Forskningsprojekt för att utreda kyrkans mest gemenskapsfrämjande lågtröskelverksamhet, allmänna utskottets betänkande 3/2012 om ombudsinitiativ 2/2012 (2012-00394)
4Avgiftsbelagda jordfästningar för icke-medlemmar, allmänna utskottets betänkande 4/2012 om stiftsfullmäktigeframställning 1/2012 (2012-00198)
Hide details for KansliutskottetKansliutskottet
1Principerna för arvoden och ersättningar för inkomstbortfall under kyrkomötets mandatperiod 2012-2016, kansliutskottets betänkande 1/2012 (2012-00348)
2Arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2012, kansliutskottets betänkande 2/2012 (2012-00348)
Hide details for ElektorernaElektorerna
1Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet 2012-2016, elektorernas förslag 1/2012 (2012-00196)
1Ordförande och vice ordförande för elektorerna, elektorernas meddelande 1/2012 (2012-00336)
2Medlemmar och sammankallare i utskotten, elektorernas meddelande 2/2012 (2012-00337)
2Val av medlemmar i Kyrkostyrelsen, elektorernas förslag 2/2012 (2012-00180)
3Lagfaren sakkunnig för kyrkomötet 2012-2016, elektorernas förslag 3/2012 (2012-00196)
3Meddelande om placering i utskott, elektorernas meddelande 3/2012 (2012-00337)
4Val av ecklesiastikråd som verkar som arbetsmarknadsdirektör, elektorernas förslag 4/2012 (2012-00573)
Hide details for 20112011
Hide details for LagutskottetLagutskottet
1Avgifter inom begravningsverksamheten; ändring av 17 kap. i kyrkolagen och upphävande av 17 kap. 5 § 3 mom. i kyrkoordningen, lagutskottets betänkande 1/2011 om kyrkostyrelsens framställning 9/2010 (2009-00352)
2Ändring av 24 kap. 11 och 14 § i kyrkolagen, lagutskottets betänkande 2/2011 om kyrkostyrelsens framställningar 4/2011 och 4a/2011 (2008-00014)
3Ändring av 22 kap. 3 g § i kyrkoordningen, lagutskottets betänkande 3/2011 om kyrkostyrelsens framställning 5/2011 (2010-00244)
4Ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan, lagutskottets betänkande 4/2011 om kyrkostyrelsens framställning 9/2011 (2011-00281)
5Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 5/2011 om kyrkostyrelsens framställning 6/2011 (2010-00527)
6Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om diakonatet, lagutskottets betänkande 6/2011 om kyrkostyrelsens framställning 2/2011 (2011-00125)
7Ändring av kyrkolagen så att utlänningar utan hemkommun har möjlighet att bli medlemmar i kyrkan, lagutskottets betänkande 7/2011 om kyrkostyrelsens framställning 14/2011 (2010-00064)
Hide details for KonstitutionsutskottetKonstitutionsutskottet
1Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse för år 2010, konstitutionsutskottets betänkande 1/2011 om kyrkostyrelsens framställning 8/2011 (2011-00292)
Hide details for HandboksutskottetHandboksutskottet
1Översättning av veckomässa, jordfästning och dop till finlandssvenskt teckenspråk, handboksutskottets betänkande 1/2011 om kyrkostyrelsens framställning 12/2011 (2011-00605)
2Översättning av Johannesevangeliet till finskt teckenspråk, handboksutskottets betänkande 2/2011 om kyrkostyrelsens framställning 13/2011 (2008-00830)
Hide details for FörvaltningsutskottetFörvaltningsutskottet
1Ändring av 33 § 1 mom. i Kyrkostyrelsens reglemente, förvaltningsutskottets betänkande 1/2011 om kyrkostyrelsens framställning 7/2011 (2011-00015)
2Utveckling av parokialprincipen, förvaltningsutskottets betänkande 2/2011 om kyrkostyrelsens framställning 1/2011 (2008-00438)
3Ändring av 35 § i Kyrkostyrelsens reglemente, förvaltningsutskottets betänkande 3/2011 om kyrkostyrelsens framställning 15/2011 (2011-00649)
Hide details for EkonomiutskottetEkonomiutskottet
1Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och balansboken för Kyrkans centralfond, revisionsberättelsen och beviljande av ansvarsfrihet för år 2010, ekonomiutskottets betänkande 1/2011 (2011-00046)
2Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2010, ekonomiutskottets betänkande 2/2011 (2011-00235)
3Första ändringen av Kyrkans centralfonds budget år 2011, ekonomiutskottets betänkande 3/2011 om kyrkostyrelsens framställning 3/2011 (2010-00610)
4Kyrkans centralfonds budget för 2012 och verksamhets- och ekonomiplan för 2012 - 2014, ekonomiutskottets betänkande 4/2011 om kyrkostyrelsens framställning 11/2011 (2011-00615)
5Införande av ny bestämmelse i 22 kap. 8 § i kyrkolagen om pensionsfondsavgift som utökar Kyrkans centralfond, ekonomiutskottets betänkande 5/2011 om kyrkostyrelsens framställning 10/2011 (2011-00299)
Hide details for Allmänna utskottetAllmänna utskottet
1Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser och Kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2010, allmänna utskottets betänkande 1/2011 (2011-00046)
2Utredning av kyrkans mediestrategi i elektroniska medier, allmänna utskottets betänkande 2/2011 om ombudsinitiativ 1/2011 (2011-00269)
3Inrättande av arbetsgrupp för stärkande av kyrkans enhet trots mångstämmigheten, allmänna utskottets betänkande 3/2011 om ombudsinitiativ 2/2011 (2011-00280)
4Kyrkan 2020 - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, allmänna utskottets betänkande 4/2011 om kyrkostyrelsens framställning 11/2010 (2008-00189)
Hide details for KansliutskottetKansliutskottet
1Arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2011, kansliutskottets betänkande 1/2011 (2008-00424)
Hide details for ElektorernaElektorerna
1Elektorernas meddelande 1/2011 om placering i utskott (2008-00422)
1Val av medlem i kyrkans utrikesråd, elektorernas förslag 1/2011 (2009-00653)
2Elektorernas meddelande 2/2011 om placering i utskott (2008-00422)
2Val av medlemmar och ersättare i kyrkans utrikesråd, elektorernas förslag 2/2011 (2009-00653)
Hide details for 20102010
Hide details for LagutskottetLagutskottet
1Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 1/2010 om kyrkostyrelsens framställning 1/2009 (2006-00231)
2Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning, lagutskottets betänkande 2/2010 om kyrkostyrelsens framställning 2/2010 (2006-00842)
3Ändring av 2 kap. 16 och 17 § i kyrkoordningen vad gäller antalet faddrar, lagutskottets betänkande 3/2010 om kyrkostyrelsens framställning 6/2010 (2009-00187)
4Komplettering av 25 kap. i kyrkolagen och 23 kap. i kyrkoordningen med bestämmelser om kyrkliga vapen, sigill och stämplar, lagutskottets betänkande 4/2010 om kyrkostyrelsens framställning 1/2010 (2008-00814)
5Ändring av bestämmelserna om ekonomiförvaltning i kyrkolagen och kyrkoordningen samt lag om skyldighet för medlemmar i evangelisk-lutherska församlingar att betala skatt till församlingen, lagutskottets betänkande 5/2010 om kyrkostyrelsens framställning 3/2010 (2010-00244)
6Ändring av valet av ärkebiskop och revidering av ärkebiskopsämbetet och valet av ärkebiskop, lagutskottets betänkande 6/2010 om stiftsfullmäktigeframställning 9/2008 och ombudsinitiativ 4/2009 (2008-00647)
7Kraven på språkkunskaper för kyrkoherdar på Åland; ändring av bestämmelserna i 6 kap. i kyrkoordningen, lagutskottets betänkande 7/2010 om kyrkostyrelsens framställning 12/2010 (2009-00245)
8Initiativrätt till stiftsfullmäktige; ändring av 16 kap. 2 § och 17 b kap. i kyrkolagen, lagutskottets betänkande 8/2010 om kyrkostyrelsens framställning 10/2010 (2008-00977)
Hide details for KonstitutionsutskottetKonstitutionsutskottet
1Avtal mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och kyrkan Suomen metodistikirkko samt Finlands svenska metodistkyrka, konstitutionsutskottets betänkande 1/2010 om kyrkostyrelsens framställning 8/2009 (2009-00381)
2Ändring av 2 kap. 9 § 3 mom. och 12 § 2 mom. i kyrkoordningen, konstitutionsutskottets betänkande 2/2010 om biskopmötets framställning 1/2010 (2009-00731)
3Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse för år 2009, konstitutionsutskottets betänkande 3/2010 om kyrkostyrelsens framställning 7/2010 (2010-00305)
4Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet, kontitutionsutskottets betänkande 4/2010 om biskopsmötets framställning 2/2010 (2003-01128)
Hide details for HandboksutskottetHandboksutskottet
1Komplettering av evangelieboken med perikoper ur apokryferna, handboksutskottets betänkande 1/2010 om stiftsfullmäktigeframställning 1/2010 (2009-00758)
2Översättning till finskt teckenspråk av Gamla testamentets skapelseberättelser, handboksutskottets betänkande 2/2010 om kyrkostyrelsens framställning 5/2010 (2008-00830)
3Tilläggshäfte till psalmboken, handboksutskottets betänkande 3/2010 om ombudsinitiativ 4/2010 (2010-00286)
Hide details for FörvaltningsutskottetFörvaltningsutskottet
1Utveckling av parokialsystemet, förvaltningsutskottets betänkande 1/2010 om ombudsinitiativ 8/2008 (2008-00438)
2Revidering av prosteriindelningen och kontraktsprostens tjänst, förvaltningsutskottets betänkande 2/2010 om stiftsfullmäktigeframställning 2/2009 (2009-00022)
3Organisationskommissionens ordförande och storlek (KO 13 kap. 7 §), förvaltningsutskottets betänkande 3/2010 om stiftsfullmäktigeframställning 6/2008 (2008-00606)
4Totalreform av strukturerna för församlingarnas områdesarbete och de benämningar som används i områdesarbetet, förvaltningsutskottets betänkande 4/2010 om ombudsinitiativ 1/2010 (2010-00282)
Hide details for EkonomiutskottetEkonomiutskottet
1Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och balansboken för Kyrkans centralfond, revisionsberättelsen och beviljande av ansvarsfrihet för år 2009, ekonomiutskottets betänkande 1/2010 (2010-00037)
2Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2009, ekonomiutskottets betänkande 2/2010 (2010-00307)
3Första ändringen av Kyrkans centralfonds budget år 2010, ekonomiutskottets betänkande 3/2010 om kyrkostyrelsens framställning 4/2010 (2009-00592)
4Ändring av 15 kap. 10 § i kyrkoordningen, ekonomiutskottets betänkande 4/2010 om kyrkostyrelsens framställning 10/2009 (2009-00554)
5Kyrkans centralfonds budget för 2011 och verksamhets- och ekonomiplan för 2011 - 2013 samt budgetinitiativ 1/2010, ekonomiutskottets betänkande 5/2010 om kyrkostyrelsens framställning 8/2010 (2010-00610)
Hide details for Allmänna utskottetAllmänna utskottet
1Genomförande av medieundersökning, allmänna utskottets betänkande 1/2010 om ombudsinitiativ 8/2009 (2009-00275)
2Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser och kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2009, allmänna utskottets betänkande 2/2010 (2010-00037)
3Återinförande av annandag pingst, allmänna utskottets betänkande 3/2010 om stiftsfullmäktigeframställningarna 6/2009 och 7/2009 (2009-00436)
4Främjande av mångfald på kyrkliga arbetsplatser, allmänna utskottets betänkande 4/2010 om ombudsinitiativ 2/2010 (2010-00284)
5Ändring av bestämmelserna om kvalificerad majoritet, allmänna utskottets betänkande 5/2010 om ombudsinitiativ 3/2010 (2010-00285)
Hide details for KansliutskottetKansliutskottet
1Arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2010, kansliutskottets betänkande 1/2010 (2008-00424)
Hide details for ElektorernaElektorerna
1Elektorernas meddelande 1/2010 om placering i utskott (2008-00422)
1Val av ecklesiastikråd till tjänsten som Kyrkostyrelsens kanslichef, elektorernas förslag 1/2010 (2009-00691)
2Komplettering av utskott, elektorernas meddelande 2/2010 (2008-00422)
2Val av ecklesiastikråd till tjänsten som chef för Kyrkostyrelsens utrikesavdelning, elektorernas förslag 2/2010 (2009-00692)
3Val av ordförande för elektorerna och placering av ombud i utskottet, elektorernas meddelande 3/2010 (2008-00422)
3Val av revisorer för kyrkans centralfond, elektorernas förslag 3/2010 (2008-00056)
4Komplettering av utskott, elektorernas meddelande 4/2010 (2008-00422)
4Val av medlem i kyrkans utrikesråd, elektorernas förslag 4/2010 (2009-00653)
Hide details for 20092009
Hide details for LagutskottetLagutskottet
1Lagutskottets betänkande 1/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader (2007-00356)
2Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (2008-00014)
3Lagutskottets betänkande 3/2009 om kyrkostyrelsens framställning 2/2009 som gäller revidering av arbetsordningen för kyrkomötet (2008-00442)
4Lagutskottets betänkande 4/2009 om kyrkostyrelsens framställning 4/2009 som gäller ändring av de bestämmelser i valordningen för kyrkan som gäller färgen på röstsedeln och räkningen av förhandsröster i församlingsval (2007-00854)
5Lagutskottets betänkande 5/2009 om kyrkostyrelsens framställning 9/2009 som gäller ändring av bestämmelserna om ändringssökande i 24 kap. i kyrkolagen (2009-00288)
1aLagutskottets betänkande 1a/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader (2007-00356)
Hide details for KonstitutionsutskottetKonstitutionsutskottet
1Konstitutionsutskottets betänkande 1/2009 om kyrkostyrelsens framställning 6/2009 som gäller Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse för år 2008 (2009-00286)
2Konstitutionsutskottets betänkande 2/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 3/2009 och ombudsinitiativ 7/2009 som gäller ändring av minimiantalet faddrar (2009-00187)
Hide details for HandboksutskottetHandboksutskottet
1Handboksutskottets betänkande 1/2009 om ombudsinitiativ 9/2008 som gäller utveckling av församlingarnas gudstjänstliv (2008-00440)
2Handboksutskottets betänkande 2/2009 om kyrkostyrelsens framställning 3/2009 som gäller översättning av evangelieboken till finskt teckenspråk (2008-00830)
Hide details for FörvaltningsutskottetFörvaltningsutskottet
1Förvaltningsutskottets betänkande 1/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 3/2008 som gäller skillnad mellan användning av orden församling och områdesförsamling i namn (2008-00603)
2Förvaltningsutskottets betänkande 2/2009 om kyrkostyrelsens framställning 9/2008 som gäller revidering av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om kyrkans centralförvaltning (2005-00795)
3Förvaltningsutskottets betänkande 3/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 5/2009 som gäller kravet på kunskaper i finska för kyrkoherdar och andra anställda i församlingar på Åland (2009-00245)
4Förvaltningsutskottets betänkande 4/2009 om kyrkostyrelsens framställning 11/2009 som gäller flyttning av Strömfors församling från S:t Michels stift till Helsingfors stift (2009-00628)
Hide details for EkonomiutskottetEkonomiutskottet
1Ekonomiutskottets betänkande 1/2009 om Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse och Kyrkans centralfonds bokslut inklusive balansbok och revisionsberättelse samt förslag om beviljande av ansvarsfrihet för år 2008 (2009-00241)
2Ekonomiutskottets betänkande 2/2009 om Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2008 (2009-00278)
3Ekonomiutskottes betänkande 3/2009 om kyrkostyrelsens framställning 5/2009 som gäller regeringens proposition till riksdagen om en ändring av lagstiftningen gällande principen om sista pensionsanstalt (2009-00250)
4Ekonomiutskottets betänkande 4/2009 om kyrkostyrelsens framställning 7/2009 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2010 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2010-2012 samt om budgetinitiativ 1-2/2009 (2009-00592)
Hide details for Allmänna utskottetAllmänna utskottet
1Allmänna utskottets betänkande 1/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 7/2008 som gäller justering av behörighetsbestämmelserna för kaplanstjänster (2008-00607)
2Allmänna utskottets betänkande 2/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 5/2008 som gäller ändringar i tidpunkten för kyrkliga val och rösträkningen (2008-00605)
3Allmänna utskottets betänkande 3/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 8/2008 som gäller utökande av möjligheten till förhandsröstning i vissa kyrkliga val (2008-00646)
4Allmänna utskottets betänkande 4/2009 om kyrkostyrelsens framställning 6/2008 som gäller kyrkans fyraårsberättelse för åren 2004-2007 (2006-00971)
5Allmänna utskottets betänkande 5/2009 om kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser och kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2008 (2009-00241)
6Allmänna utskottets betänkande 6/2009 om ombudsinitiativ 6/2009 som gäller stärkande av ungas delaktighet i vår kyrka (2009-00270)
7Allmänna utskottets betänkande 7/2009 om ombudsinitiativ 3/2009 som gäller stödjande av kyrkans arbete bland utvecklingsstörda och främjande av tillgängligheten i församlingsarbetet (2009-00254)
8Allmänna utskottets betänkande 8/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 1/2009 som gäller initiativrätt i stiftsfullmäktige (2008-00977)
9Allmänna utskottets betänkande 9/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 4/2009 som gäller statistikföringen i församlingarna (2009-00244)
10Allmänna utskottets betänkande 10/2009 om ombudsinitiativ 2/2009 som gäller tillsättande av en kommitté för att analysera kyrkans omvärld och förändringar i den samt skissera nödvändiga förnyelseåtgärder (2009-00238)
11Allmänna utskottets betänkande 11/2009 om ombudsinitiativ 5/2009 som gäller barns rättigheter och barnkonsekvensbedömning i vår kyrka (2009-00269)
12Allmänna utskottets betänkande 12/2009 om ombudsinitiativ 1/2009 som gäller utvärdering av kyrkans verksamhet utomlands (2009-00207)
Hide details for KansliutskottetKansliutskottet
1Kansliutskottets betänkande 1/2009 om arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2009 (2008-00424)
Hide details for ElektorernaElektorerna
1Elektorernas förslag 1/2009 som gäller val av ecklesiastikråd som chef för verksamhetsavdelningen (2008-01035)
1Elektorernas meddelande 1/2009 om placering i utskott (2008-00422)
2Elektorernas förslag 2/2009 som gäller val av ersättare i Kyrkans utrikesråd (2005-00813)
2Elektorernas meddelande 2/2009 om placering i utskott (2008-00422)
3Elektorernas förslag 3/2009 om val av medlem av kyrkostyrelsen för bestämd tid (2008-00201)
3Elektorernas meddelande 3/2009 om placering i utskott (2008-00422)
4Elektorernas förslag 4/2009 om val av medlemmar och ersättare i delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk (2009-00339)
5Elektorernas förslag 5/2009 som gäller val av ersättare i Kyrkans utrikesråd (2005-00813)
6Elektorernas förslag 6/2009 som gäller val av medlemmar och ersättare i Kyrkans utrikesråd (2009-00653)
Hide details for 20082008
Hide details for LagutskottetLagutskottet
1Lagutskottets betänkande 1/2008 om kyrkostyrelsens framställning 3/2008 som gäller ändringar som kyrkans gemensamma medlemsdatasystem förutsätter i kyrkolagen och kyrkoordningen (2008-00181)
Hide details for KonstitutionsutskottetKonstitutionsutskottet
1Konstitutionsutskottets betänkande 1/2008 om ombudsinitiativ 2/2008 som gäller utvecklandet av kyrkomötet som en aktiv aktör i värdedebatten (2008-00375)
Hide details for HandboksutskottetHandboksutskottet
1Handboksutskottets betänkande 1/2008 om ombudsinitiativ 4/2008 som gäller återgång till den ursprunliga formuleringen av Herrens välsignelse i gudstjänstsammanhang (2008-00428)
2Handboksutskottets betänkande 2/2008 om ombudsinitiativ 1/2008 som gäller utgivning av finska psalmboken utan bilagorna om innehållet i gudstjänster och kyrkliga förrättningar (2008-00343)
3Handboksutskottets betänkande 3/2008 om kyrkostyrelsens framställning 7/2008 som gäller översättning av mässa och kyrkliga förrättningar till finskt teckenspråk (2008-00830)
Hide details for FörvaltningsutskottetFörvaltningsutskottet
1Förvaltningsutskottets betänkande 1/2008 om ombudsinitiativ 7/2008 som gäller grundande av ett framtidsutskott för kyrkomötet och ändring av ekonomiutskottets uppgifter (2008-00437)
Hide details for EkonomiutskottetEkonomiutskottet
1Ekonomiutskottets betänkande 1/2008 om kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet för Kyrkans centralfond och balansboken samt revisionsberättelsen (inkl. förslag om beviljande av ansvarsfrihet) för år 2007 (2008-00219)
2Ekonomiutskottets betänkande 2/2008 om Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2007 (2008-00329)
3Ekonomiutskottets betänkande 3/2008 om kyrkostyrelsens framställning 4/2008 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2009 - 2011 samt om budgetinitiativ 1, 2 och 3/2008 (2008-00761)
4Ekonomiutskottets betänkande 4/2008 om kyrkostyrelsens framställning 8/2008 som gäller ändring av stadgarna för Kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter (2008-00835)
Hide details for Allmänna utskottetAllmänna utskottet
1Allmänna utskottets betänkande 1/2008 om stiftsfullmäktiges framställning 1/2008 som gäller övergång till ett enda val i kyrkliga samfälligheter (2007-00791)
2Allmänna utskottets betänkande 2/2008 om kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser och kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2007 (2008-00219)
3Allmänna utskottets betänkande 3/2008 om ombudsinitiativ 5/2008 som gäller utökning och breddande av undervisningen om parrelationer och familj i konfirmandarbetet (2008-00429)
4Allmänna utskottets betänkande 4/2008 om ombudsinitiativ 10/2008 som gäller korrigering av inkonsekvens i stiftsfullmäktiges verksamhetstid (2008-00441)
5Allmänna utskottets betänkande 5/2008 om stiftsfullmäktiges framställning 2/2008 som gäller utveckling av församlingsvalen (2007-00854)
6Allmänna utskottets betänkande 6/2008 om ombudsinitiativ 6/2008 som gäller jämlikhet för handikappade vid anställning i kyrklig tjänst (2008-00436)
Hide details for KansliutskottetKansliutskottet
1Kansliutskottets betänkande 1/2008 om principerna för arvoden och ersättningar för inkomstbortfall under kyrkomötets mandatperiod 2008-2012 (2008-00424)
2Kansliutskottets betänkande 2/2008 om arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2008 (2008-00424)
Hide details for ElektorernaElektorerna
1Elektorernas förslag 1/2008 om kyrkomötets lagfarna sakkunniga åren 2008-2012 (2008-00252)
1Meddelande om val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för elektorerna (Elektorsmeddelande 1/2008) (2008-00421)
2Elektorernas förslag 2/2008 om val av revisorer till Kyrkans centralfond (2008-00056)
2Meddelande om valet av medlemmar och sammankallare i utskotten (Elektorsmeddelande 2/2008) (2008-00422)
3Elektorernas förslag 3/2008 om val av medlemmar av kyrkostyrelsen för bestämd tid (2008-00201)
3Elektorsmeddelande 3/2008 om val av medlemmar till utskotten (2008-00422)
4Elektorernas meddelande 4/2008 om val av arbetsordningskommitté för kyrkomötet (2008-00442)
5Elektorernas meddelande 5/2008 om val av medlemmar till utskotten (2008-00422)
6Elektorsmeddelande 6/2008 om val av medlemmar till utskotten (2008-00422)
Hide details for 20072007
Hide details for LagutskottetLagutskottet
1Lagutskottets betänkande 1/2007 om kyrkostyrelsens framställning 3/2006 som gäller ändring av kyrkolagen för införande av ett gemensamt medlemsdatasystem för kyrkan (2004-01157)
2Lagutskottets betänkande 2/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2007 som gäller närvaro- och yttranderätt för stiftsfullmäktiges vice ordförande vid domkapitlets sammanträde (2006-00291)
3Lagutskottets betänkande 3/2007 om kyrkostyrelsens framställning 1/2007 som gäller pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (2007-00032)
4Lagutskottets betänkande 4/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (2004-00567)
5Lagutskottets betänkande 5/2007 om kyrkostyrelsens framställning 9/2007 som gäller rösträttsåldern i församlingsval (2006-00298)
4aLagutskottets betänkande 4a/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (2004-00567)
Hide details for KonstitutionsutskottetKonstitutionsutskottet
1Konstitutionsutskottets betänkande 1/2007 om ombudsinitiativ 1/2007 som gäller klimatprogram för kyrkan (2007-00301)
Hide details for HandboksutskottetHandboksutskottet
1Handboksutskottets betänkande 1/2007 om kyrkostyrelsens framställning som gäller översättning av Lukasevangeliet till teckenspråk (2007-00272)
2Handboksutskottets betänkande 2/2007 om översättningen av Gamla testamentets apokryfer framlagd av den kommitté för översättning av apokryferna som tillsattes 12.11.1999 (2005-00959)
Hide details for FörvaltningsutskottetFörvaltningsutskottet
1Förvaltningsutskottets betänkande 1/2007 om kyrkostyrelsens framställning 5/2007 som gäller ändring av kyrkostyrelsens reglemente (2005-00797)
2Förvaltningsutskottets betänkande 2/2007 om kyrkostyrelsens framställning 6/2007 som gäller ändring av kyrkostyrelsens reglemente till arbetsordning (2005-00797)
Hide details for EkonomiutskottetEkonomiutskottet
1Ekonomiutskottets betänkande 1/2007 om kyrkostyrelsens framställning 3/2007 som gäller första ändringen av Kyrkans centralfonds budget år 2007 (2006-00677)
2Ekonomiutskottets betänkande 2/2007 om kyrkostyrelsens framställning 4/2007 som gäller upplösning av Kyrkans centralfonds reservfond och överföring av fondens kapital till utjämningsfonden för församlingarnas avgifter (2007-00031)
3Ekonomiutskottets betänkande 3/2007 om kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser (s. 16-19, 27-30, 85-96 och 97-101), bokslutet för Kyrkans centralfond (137-143 och balansboken s.1-35 fr.o.m. s. 144) samt revisionsberättelsen (inkl. förslag om beviljande av ansvarsfrihet) för år 2006 (2007-00211)
4Ekonomiutskottets betänkande 4/2007 om Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2006 (2007-00298)
5Ekonomiutskottets betänkande 5/2007 om kyrkostyrelsens framställning 8/2007 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2008 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2008 - 2010 samt om budgetinitiativ 1/2007 (2007-00609)
Hide details for Allmänna utskottetAllmänna utskottet
1Allmänna utskottets betänkande 1/2007 om ombudsinitiativ 2/2006 som gäller ändring av kyrkoherdeval till indirekt val (2006-00231)
2Allmänna utskottets betänkande 2/2007 om kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser (s. 1-16, 19-27, 30-84, 96 och 102-136) och personalbokslut för år 2006 (2007-00211)
3Allmänna utskottets betänkande 3/2007 om stiftsfullmäktiges framställning 1/2007 som gäller förenkling av församlingsval i kyrkliga samfälligheter (2007-00254)
4Allmänna utskottets betänkande 4/2007 om ombudsinitiativ 6/2006 som gäller påskyndande av prästval vid val av kyrkoherde (2006-00305)
Hide details for KansliutskottetKansliutskottet
1Kansliutskottets betänkande 1/2007 om arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2007 (KK2004-00004)
Hide details for ElektorernaElektorerna
1Elektorernas förslag 1/2007 som gäller val av ecklesiastikråd som chef för förvaltningsavdelningen (2007-00519)
1Valet av medlemmar i utskotten (KK2004-00003)
2Elektorernas förslag 2/2007 som gäller val av medlemmar i Kyrkans utrikesråd (2005-00813)
2Elektorernas meddelande 2/2007 om val av medlemmar till utskotten (KK2004-00003)
Hide details for 20062006
Hide details for LagutskottetLagutskottet
1Lagutskottets betänkande 1/2006 om biskopsmötets framställning 2/2006 som gäller behörighet för prästämbete (2003-00873)
Hide details for KonstitutionsutskottetKonstitutionsutskottet
1Konstitutionsutskottets betänkande 1/2006 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 9/2005 som gäller ett avtal som ingås med Svenska kyrkan (2005-00789)
Hide details for HandboksutskottetHandboksutskottet
1Handboksutskottets betänkande 1/2006 med anledning av biskopsmötets framställning 1/2006 som gäller böndagar (2004-00073)
Hide details for FörvaltningsutskottetFörvaltningsutskottet
1Förvaltningsutskottets betänkande 1/2006 om stiftsfullmäktiges framställning 2/2006 som gäller byråkratin i kyrkan (2005-01009)
2Förvaltningsutskottets betänkande 2/2006 om ombudsinitiativ 7/2006 som gäller sänkning av rösträttsåldern i församlingsval till 16 år (2006-00298)
3Förvaltningsutskottets betänkande 3/2006 om ombudsinitiativ 4/2006 som gäller närvaro- och yttranderätt för stiftsfullmäktiges vice ordförande vid domkapitlets sammanträde (2006-00291)
4Förvaltningsutskottets betänkande 4/2006 om stiftsfullmäktiges framställning 1/2006 som gäller utredning av det parokiala systemets för- och nackdelar (2005-00973)
Hide details for EkonomiutskottetEkonomiutskottet
1Ekonomiutskottets betänkande 1/2006 om kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser (s. 16-19, 28-31 och 106-121), bokslutet för Kyrkans centralfond (balansräkning s. 1-35 fr.o.m. s. 159) samt revisionsberättelsen (inkl. förslag om beviljande av ansvarsfrihet) för år 2005 (2005-00975)
2Ekonomiutskottets betänkande 2/2006 om verksamheten inom Kyrkans avtalsdelegation och dess byrå år 2005 (2006-00290)
3Ekonomiutskottets betänkande 3/2006 om kyrkostyrelsens framställning 1/2006 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2007 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2007-2009, om budgetinitiativ 1-2/2006 och om Åbo ärkestifts stiftsfullmäktiges framställning 5/2006 (2006-00677)
4Ekonomiutskottets betänkande 4/2006 om kyrkostyrelsens framställning 4/2006 som gäller ändring av 15 kap. 9 § i kyrkoordningen (2006-00736)
Hide details for Allmänna utskottetAllmänna utskottet
1Allmänna utskottets betänkande 1/2006 om kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser (s. 1-15, 20-27, 32-105 och 122-158) och personalbokslut för år 2005 (2005-00975)
2Allmänna utskottets betänkande 2/2006 om stiftsfullmäktiges framställning 3/2006 som gäller förnyandet av val av kontraktsprost (2006-00225)
3Allmänna utskottets betänkande 3/2006 om stiftsfullmäktiges framställning 4/2006 som gäller ändring av 4 kap. 2 § i valordningen för kyrkan (2006-00226)
4Allmänna utskottets betänkande 4/2006 om ombudsinitiativ 9/2006 som gäller vår kyrka som en aktiv påverkare i samhället (2006-00306)
5Allmänna utskottets betänkande 5/2006 om ombudsinitiativ 3/2006 som gäller överförandet av biskopsval till stiftsfullmäktige (2006-00275)
6Allmänna utskottets betänkande 6/2006 om ombudsinitiativ 1/2006 som gäller ändring av bestämmelserna om underställelse och fastställelse gällande överlåtelse av fastighet i 14:4,1 § i kyrkolagen (2006-00078)
7Allmänna utskottets betänkande 7/2006 om ombudsinitiativ 8/2006 som gäller frihet för församlingarna att själva bestämma tidpunkten för inledandet av huvudgudstjänsterna (2006-00297)
Hide details for KansliutskottetKansliutskottet
1Kansliutskottets betänkande 1/2006 om arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2006 (KK2004-00004)
Hide details for ElektorernaElektorerna
1Elektorernas meddelande 1/2006 om val av medlemmar till utskotten (KK2004-00003)
2Elektorernas meddelande 1/2006 om val av medlemmar till utskotten (KK2004-00003)
Hide details for 20052005
Hide details for LagutskottetLagutskottet
1Lagutskottets betänkande 1/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 12/2004 som gäller ändring av valbestämmelser och vissa förvaltningsbestämmelser i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (2003-00508)
2Lagutskottets betänkande 2/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 14/2004 som gäller möjligheten för en person utan hemkommun och personbeteckning att bli medlem i kyrkan (2003-00874)
3Lagutskottets betänkande 3/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 4/2005 som gäller ändring av 25 kap. 8 § i kyrkolagen (2005-00345)
4Lagutskottets betänkande 4 /2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 2/2005 som gäller komplettering av kyrkolagen med en bestämmelse om kyrkliga utmärkelsetecken (2003-00105)
5Lagutskottets betänkande 5/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 3/2005 som gäller ändring av kyrkolagen med anledning av den nya upphandlingslagen (2004-01179)
6Lagutskottets betänkande 6/2005 om kyrkostyrelsens framställning 5/2005 som gäller en ändring av 1 kap. 3 § i kyrkolagen med anledning av möjligheten till dubbelt medlemskap i den nya religionsfrihetslagen (2003-00337)
7Lagutskottets betänkande 7/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 8/2005 som gäller ändring av arbetsordningen för kyrkomötet (KK2004-00007)
Hide details for KonstitutionsutskottetKonstitutionsutskottet
1Konstitutionsutskottets betänkande 1/2005 med anledning av ombudsinitiativ 3/2005 som gäller anslutande av barnarbetsledare och heltidsanställda missionssekreterare till ämbetsstrukturreformen samt bestämmande av förfarandet för vigning av anställda inom kyrkliga organisationer (2005-00299)
2Konstitutionsutskottets betänkande 2/2005 med anledning av biskopsmötets framställning 1/2005 som gäller faddrar (2004-00038)
Hide details for FörvaltningsutskottetFörvaltningsutskottet
1Förvaltningsutskottets betänkande 1/2005 med anledning av stiftsfullmäktiges framställning 1/2005 som gäller ändring av 10 kap. 2 § i kyrkolagen (2004-01133)
2Förvaltningsutskottets betänkande 2/2005 med anledning av stiftsfullmäktiges framställning 2/2005 som gäller offentligheten vid stiftsfullmäktiges sammanträden (2004-01264)
Hide details for EkonomiutskottetEkonomiutskottet
1Ekonomiutskottets betänkande 1/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 7/2004 som gäller ändring av avgiftsgrunden för Kyrkans centralfonds grundavgift och justering av grunderna för fördelningen av samfundsskatteandelen (2004-00420)
2Ekonomiutskottets betänkande 2/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 1/2005 som gäller första ändringen av Kyrkans centralfonds budget år 2005 (2004-00939)
3Ekonomiutskottets betänkande 3/2005 om kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 (s. 18 - 21, 30 - 33 och 103 - 115) samt bokslutet för Kyrkans centralfond (balansräkning 34 från s. 163); betänkandet innehåller kyrkostyrelsens framställning om användningen av det resultat som framgår av det för år 2004 uppgjorda bokslutet samt revisorernas förslag om beviljande av ansvarsfrihet (2005-00266)
4Ekonomiutskottets betänkande 4/2005 om verksamheten inom Kyrkans avtalsdelegation och dess byrå år 2004 (2005-00318)
5Ekonomiutskottets betänkande 5/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 6/2005 som gäller ändring av grunderna för bestämmande av utjämningsgränsen vid komplettering av skatteintäkter (2004-01269)
6Ekonomiutskottets betänkande 6/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 7/2005, som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2006 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2006-2008, samt med anledning av budgetinitiativ 1/2005 (2005-00700)
Hide details for Allmänna utskottetAllmänna utskottet
1Allmänna utskottets betänkande 1/2005 om kyrkans fyraårsberättelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2000 - 2003 (2002-00321)
2Allmänna utskottets betänkande 2/2005 med anledning av stiftsfullmäktiges framställning 3/2005 som gäller ändring av 6:32 b § i kyrkoordningen (2005-00233)
3Allmänna utskottets betänkande 3/2005 med anledning av stiftsfullmäktiges framställning 4/2005 som gäller ändring av 17 b kap. 4 § i kyrkolagen (2005-00295)
4Allmänna utskottets betänkande 4/2005 med anledning av ombudsinitiativ 2/2005 som gäller genomförande av äktenskapsskola inom vår kyrka (2005-00214)
5Allmänna utskottets betänkande 5/2005 med anledning av stiftsfullmäktiges framställning 5/2005 som gäller ändring av 10 kap. 4 § i kyrkolagen (2005-00308)
6Allmänna utskottets betänkande 6/2005 med anledning av ombudsinitiativ 6/2005 som gäller inrättande av en stiftskonstnärsbefattning i varje stift (2005-00319)
7Allmänna utskottets betänkande 7/2005 med anledning av ombudsinitiativ 5/2005 som gäller frågan hur beslut om projekt för utvecklande av församlingsarbetet skall fattas (2005-00316)
8Allmänna utskottets betänkande 8/2005 med anledning av ombudsinitiativ 1/2005 som gäller hänförande av kostnader för kyrkliga förrättningar till den församling vars medlem de gäller (2005-00211)
9Allmänna utskottets betänkande 9/2005 om kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser (s. 1 - 17, 22 - 29, 34 - 102 och 116 - 162) och personalbokslut för år 2004 (2005-00266)
Hide details for KansliutskottetKansliutskottet
1Kansliutskottets betänkande 1/2005 om arvoden och ersättningar för inkomstbortfall som betalas för arbetet på kyrkomötet år 2005 (KK2004-00004)
Hide details for ElektorernaElektorerna
1Elektorernas förslag 1/2005 till val av medlemmar och suppleanter i kyrkans utrikesråd i stället för dem som är i tur att avgå (2005-00813)
1Elektorsmeddelande 1/2005 om val av medlemmar till utskotten (KK2004-00003)
2Elektorernas förslag 2/2005 till val av medlemmar och suppleanter i delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk (2005-00814)
2Elektorernas meddelande 2/2005 om val av utskottsmedlemmar (KK2004-00003)
Följande Föregående Visa alla Dölj