Utlåtanden

Följande Föregående Visa alla Dölj


Rubrik
Hide details for 20162016
Hide details for Kyrkans laggranskningsnämndKyrkans laggranskningsnämnd
4Ändring av sättet att välja kontraktsprost (KK2016-00034)
5Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om rätt för medlemmar av andra kristna kyrkor att delta i nattvarden (KK2016-00035)
6Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om predikomöjlighet för präster från andra kristna kyrkor (KK2016-00036)
Hide details for 20152015
Hide details for Kyrkans laggranskningsnämndKyrkans laggranskningsnämnd
2Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet (2015-00012)
3Lag om finansieringen av pensionsskyddet för de anställda inom evangelisk-lutherska kyrkan (2015-00280)
6Ändring av stadgarna för kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter (2015-00610)
7Ändring av bestämmelserna om förande av matrikel och om ledighet som beviljas för kommunala förtroendeuppdrag samt komplettering av kyrkolagen med bestämmelser om utlämnande av uppgifter och sysselsättningsledighet (2014-00616)
Hide details for BiskopsmötetBiskopsmötet
1Godkännande av tillläggshäftet till psalmboken (2011-00414)
2Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet (2015-00012)
Hide details for Förstärkta talmanskonferensFörstärkta talmanskonferens
1Utlåtande om dokument The Church: Towards a Common Vision av kommissionen Faith and Order inom Kyrkornas världsråd (2014-00441)
Hide details for 20142014
Hide details for Kyrkans laggranskningsnämndKyrkans laggranskningsnämnd
2Fogandet av en bestämmelse om barnkonsekvensanalys till 23 kapitlet i kyrkoordningen (2010-00063)
3Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer (2012-00195)
4Ändring av 24 § i Kyrkostyrelsens reglemente (2014-00642)
6Ändringar i kyrkolagen och kyrkoordningen gällande statlig finansiering till Evangelisk-lutherska kyrkan för vissa samhälleliga uppgifter (2014-00651)
7Justering av kyrkolagens bestämmelser om kyrkobokföring, förvaltningsförfarande, ändringssökande och beredskapsplanering (2014-00652)
Hide details for BiskopsmötetBiskopsmötet
1Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer (2012-00195)
Hide details for 20132013
Hide details for Kyrkans laggranskningsnämndKyrkans laggranskningsnämnd
1Ändring av valbestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen och ny valordning för kyrkan (2013-00156)
5Revidering av bestämmelserna om kyrkans centralförvaltning (2010-00639)
Hide details for 20122012
Hide details for Kyrkans laggranskningsnämndKyrkans laggranskningsnämnd
1Ändring av bestämmelserna om skyddet av kyrkliga byggnader i kyrkolagen (2011-00326)
2Ändring av bestämmelsen om kvalificerad majoritet i kyrkomötet (2010-00285)
3Komplettering av 25 kap. i kyrkolagen med bestämmelser om barnkonsekvensanalys och hörande av barn (2010-00063)
Hide details for 20112011
Hide details for Kyrkans laggranskningsnämndKyrkans laggranskningsnämnd
2Rubriken saknar
3Rubriken saknar
4Rubriken saknar
5Införande av ny bestämmelse i 22 kap. 8 § i kyrkolagen om pensionsfondsavgift som utökar Kyrkans centralfond (2011-00299)
6Ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (2011-00281)
8Rubriken saknar
9Rubriken saknar
1Rubriken saknar
Hide details for 20102010
Hide details for Kyrkans laggranskningsnämndKyrkans laggranskningsnämnd
2Rubriken saknar
3Rubriken saknar
4Rubriken saknar
5Rubriken saknar
6Ändring av minimiantelat faddrar (KO 2:17,1) (2009-00187)
8Avgifter inom begravningsverksamheten; ändring av 17 kap. i kyrkolagen och upphävande av 17 kap. 5 § 3 mom. i kyrkoordningen (2009-00352)
9Initiativrätt till stiftsfullmäktige; ändring av 16 kap. 2 § och 17 b kap. i kyrkolagen (2008-00977)
10Kraven på språkkunskaper för kyrkoherdar på Åland; ändring av bestämmelserna i 6 kap. i kyrkoordningen (2009-00245)
Hide details for 20092009
Hide details for Kyrkans laggranskningsnämndKyrkans laggranskningsnämnd
1Revidering av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om kyrkans centralförvaltning (2005-00795)
2Rubriken saknar
3Kyrkomötets arbetsordning (2008-00442)
4Utveckling av församlingsvalen (2007-00854)
6Rubriken saknar
7Rubriken saknar
Hide details for 20082008
Hide details for Kyrkans laggranskningsnämndKyrkans laggranskningsnämnd
1Revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader (2007-00356)
2Behörighet för kantorstjänst (2003-00873)
3Rubriken saknar
4Rubriken saknar
6Ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (2008-00014)
Hide details for 20072007
Hide details for Kyrkans laggranskningsnämndKyrkans laggranskningsnämnd
2Ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (2004-00567)
3Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (2007-00032)
4Närvaro- och yttranderätt för stiftsfullmäktiges vice ordförande vid domkapitlets sammanträde (2006-00291)
5Rubriken saknar
6Rubriken saknar
7Rösträttsåldern i församlingsval (2006-00298)
Hide details for 20062006
Hide details for Kyrkans laggranskningsnämndKyrkans laggranskningsnämnd
2Behörighet för prästämbete (2003-00873)
5Ändring av kyrkolagen för införande av ett gemensamt medlemsdatasystem för kyrkan (2004-01157)
6Ändring av 15 kap. 9 § i kyrkoordningen (2006-00736)
Hide details for 20052005
Hide details for Kyrkans laggranskningsnämndKyrkans laggranskningsnämnd
2Komplettering av kyrkolagen med en bestämmelse om kyrkliga utmärkelsetecken (2003-00105)
3Ändring av kyrkolagen med anledning av den nya upphandlingslagen (2004-01179)
4Ändring av 25 kap. 8 § i kyrkolagen (2005-00345)
5Ändring av 1 kap. 3 § i kyrkolagen med anledning av möjligheten till dubbelt medlemskap i den nya religionsfrihetslagen (2003-00337)
6Ändring av grunderna för bestämmande av utjämningsgränsen vid komplettering av skatteintäkter (2004-01269)
10Faddrar (2004-00038)
11Ändring av arbetsordningen för kyrkomötet (KK2004-00007)
Följande Föregående Visa alla Dölj