KIRKKOLAINSÄÄDÄNTÖ
KIRKON SÄÄDÖSKOKOELMA NROT 63-

Nro 101 Piispainkokouksen päätös diakonian viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta
 
Annettu Espoossa 13 päivänä syyskuuta 2005
_______

Piispainkokous on kirkkolain 2 luvun 3 §:n 2 momentin ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 49 §:n 1 momentin nojalla antanut diakonian viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta seuraavan päätöksen:

1 §
Tässä päätöksessä käytetään opintojen mitoituksen yksikkönä Euroopan yliopistojen
ja korkeakoulujen niin sanotun Bolognan sopimuksen mukaisia ECTS-opintopisteitä (European Credit Transfer and Accumulation System).

2 §
Diakonian virkaan antaa kelpoisuuden 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja
terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK) ja 240 opintopisteen
laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja AMK).
Mainittujen tutkintojen tulee täyttää seuraavat ehdot:
1. Tutkintoon kuuluvien opintojen tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyviä opintoja;
2. Edellä tarkoitetut opinnot jakautuvat seuraavasti:
2.1. teologisia (Raamatun, kristinuskon ja kirkon hengellisen elämän tuntemukseen
johdattavia) opintoja vähintään 20 opintopistettä;
2.2. diakonian ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
2.3. seurakunnan ja kirkon työelämään ja työyhteisöön liittyviä opintoja vähintään 15 opintopistettä, johon sisältyy päätoimista harjoittelua Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa vähintään 12 opintopistettä;
2.4. seurakunnan tai kirkon työhön liittyvä opinnäytetyö 15 opintopistettä.
Opiskelijalle annettavasta todistuksesta tulee ilmetä, että hänen suorittamansa tutkinto antaa piispain- kokouksen hyväksymän kelpoisuuden diakonian virkaan.
Mikäli opiskelija haluaa diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittamisen jälkeen saada kelpoisuuden kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan, hänen tulee suorittaa kohdissa 2.2.-2.4. tarkoitetut asianomaiseen virkaan kelpoistavat opinnot.

3 §
Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojen osalta noudatetaan kirkkolain 6 luvun 2 a §:n ja 22 luvun 2 §:n 1 momentin 6a kohdan sekä kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 a §:n säännöksiä siten, että ulkomaisten tutkintojen tunnustamisessa, rinnastamisessa ja hyväksymisessä näitä tutkintoja verrataan edellä tämän päätöksen 2 §:ssä määriteltyihin opintoihin.

4 §
Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut on kelpoinen myös tässä päätöksessä tarkoitettuun diakonian
virkaan.
________

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.
Tällä päätöksellä kumotaan aiemmat piispainkokouksen päätökset diakonian viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä tutkinnosta.
Opiskelijaan, joka on aloittanut opinnot ennen tämän päätöksen voimaantuloa, voidaan soveltaa myös tämän päätöksen voimaantullessa voimassaolleita määräyksiä.


Takaisin