Lausunnot aikajärjestyksessä

11/26/2015Opetus- ja kulttuuriministeriöNuorisolain uudistaminen -työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi
11/19/2015OikeusministeriöVapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti
11/12/2015OikeusministeriöNimiasetuksen (254/1991) 6 §:n muuttaminen
10/15/2015OpetushallitusOhjauksen ja kasvatuksen tutkintorakenteen muutosehdotukset
09/24/2015Opetus- ja kulttuuriministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain (36/1976) 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1976) 6 §:n 1 momentin muuttamisesta (varhaiskasvatusoikeuden ja henkilöstömitoituksen muuttaminen)
09/24/2015Sosiaali- ja terveysministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta
09/21/2015Työ- ja elinkeinoministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
09/15/2015ValtiovarainministeriöHallituksen esitys verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
09/10/2015Opetus- ja kulttuuriministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
09/10/2015Opetus- ja kulttuuriministeriöOpetus- ja kulttuuriministeriön asettaman arkistolain jatkotyöryhmän muistio
09/10/2015Pääesikunta, koulutusosastoKaatuneiden huollon oppaan luonnos
08/28/2015Opetus- ja kulttuuriministeriöHallituksen esitys perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta; aamu- ja iltapäivähoidon maksut
08/27/2015UlkoasiainministeriöEuroopan neuvoston luonnos suuntaviivoiksi ihmisoikeuksien suojelusta ja edistämisestä kulttuurisesti monimuotoisessa yhteiskunnassa
08/06/2015Työ- ja elinkeinoministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä Tukesiin
06/18/2015ValtiovarainministeriöHallituksen esitysluonnos laiksi Kevasta
06/04/2015Sosiaali- ja terveysministeriöVammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportti
06/04/2015Työ- ja elinkeinoministeriöHankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietintö
05/21/2015Opetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan komission tiedonanto "Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle"
04/30/2015OpetushallitusLukion opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen
04/09/2015UlkoasiainministeriöLuonnos 23. määräaikaisraportiksi kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevasta kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta
04/01/2015Opetus- ja kulttuuriministeriöVarhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esitykset sekä hallituksen esitys varhaiskasvatuslaiksi
03/26/2015Opetus- ja kulttuuriministeriöEsitys kansallisen maailmanperintöstrategian päälinjauksiksi 2012-2022
03/26/2015OpetushallitusKultaajakisällin ammattitutkinnon ja kultaajamestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnokset
03/20/2015UlkoasianministeriöLuonnos tasavallan presidentin asetukseksi Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalvelujen järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa
03/20/2015YmpäristöministeriöRakennusvalvontatoimen kehittäminen rakennusvalvonnan asiakkaille ja sidosryhmille
02/24/2015PuolustusministeriöTyöryhmäraportti puolustusvoimien eettisestä opetuksesta ja sotilasparaateista
01/22/2015Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostoLuonnos hallituksen esitykseksi laeiksi tuloverolain, verontilityslain sekä Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta; HE 302/2014 vp
01/22/2015SisäministeriöLuonnos turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansalliseksi ohjelmaksi 2014-2020
01/22/2015SisäministeriöLuonnos ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorin ehdotukseksi koordinaatiorakenteen luomiseksi
01/20/2015ValtiovarainministeriöHallituksen esitysluonnos metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi
12/04/2014RikosseuraamuslaitosRikosseuraamuslaitoksen vankeja ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaita koskeva yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
11/27/2014Opetus- ja kulttuuriministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
11/27/2014SisäasiainministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi
11/13/2014Opetus- ja kulttuuriministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta
11/13/2014Opetus- ja kulttuuriministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
11/07/2014ValtiovarainministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain, verontilityslain sekä Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta
11/04/2014Eduskunnan sivistysvaliokuntaHallituksen esitys eduskunnalle perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta
10/30/2014Eduskunnan valtionvarainvaliokuntaHallituksen esitys 180/2014 vp laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta
10/16/2014OikeusministeriöViittomakielilakityöryhmän mietintö ja siihen sisältyvä ehdotus hallituksen esitykseksi viittomakielilaiksi
10/16/2014Opetus- ja kulttuuriministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 i ja 47 §:n muuttamisesta
10/09/2014OpetushallitusPerusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet
09/11/2014UlkoasiainministeriöLuonnos Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseksi jäsenvaltioille ihmisoikeuksista ja yritystoiminnasta
09/04/2014SisäasiainministeriöRaportti "Päätöksiä turvallisuudesta. Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta"
08/20/2014ValtiovarainministeriöHallituksen esitysluonnos eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
08/14/2014SisäasiainministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c §:n muuttamisesta
06/18/2014Sosiaali- ja terveysministeriöHallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi
06/12/2014Opetus- ja kulttuuriministeriöEsiopetuksen velvoittavuutta koskeva hallituksen esitys
06/12/2014Opetus- ja kulttuuriministeriöHallituksen esitys muiden uskontojen kuin evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetusperusteiden tiukennuksesta perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
06/05/2014OpetushallitusAmmatillisten tutkintojen perusteiden yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa
06/05/2014OpetushallitusLuonnos lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiksi
06/05/2014UlkoasiainministeriöHallituksen esitys eduskunnalle konsulipalvelulain muuttamisesta
05/28/2014Eduskunnan lakivaliokuntaHE oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi
05/28/2014Opetus- ja kulttuuriministeriöTilintarkastusta koskevien säännösten päivittämistarve hallinnonalan substanssilainsäädännössä
05/28/2014UlkoasiainministeriöEN; Oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen; esimerkkejä suomalaisista hyvistä käytännöistä
05/22/2014Opetus- ja kulttuuriministeriöVarhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän raportti: Kohti varhaiskasvatuslakia
05/22/2014OpetushallitusEsiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
05/22/2014ValtiovarainministeriöMetropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportti
04/30/2014Eduskunnan lakivaliokuntaKansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp); tarkentava lausunto
04/30/2014Turvallisuus- ja kemikaalivirastoOhjeet kuluttajapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi
04/10/2014Eduskunnan lakivaliokuntaKansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)
03/27/2014ValtiovarainministeriöLuonnos kuntarakennelain muuttamisesta
03/13/2014OikeusministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi laiksi valtion korvauksesta eräille internoiduille henkilöille
03/06/2014UlkoasiainministeriöYK; yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen valinnainen pöytäkirja; ratifiointityöryhmän mietintö
01/30/2014Opetus- ja kulttuuriministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi
01/23/2014OikeusministeriöYksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain tarkistaminen
01/23/2014Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSeksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma 2014-2020
01/21/2014Opetus- ja kulttuuriministeriöLukiokoulutuksen valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa selvittäneen työryhmän muistio ”Tulevaisuuden lukio – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako”
01/16/2014Opetus- ja kulttuuriministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta
01/09/2014OikeusministeriöIsyyslain uudistamista koskeva työryhmämietintö
12/05/2013Työ- ja elinkeinoministeriöLausunto kuudennesta maaseutupoliittisesta kokonaisohjelmasta 2014-2020
11/21/2013SisäasiainministeriöLausunto hallituksen esitysluonnoksesta rahankeräyslain muuttamiseksi
11/14/2013ValtiovarainministeriöEvankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen
11/14/2013ValtiovarainministeriöLausunto perustietovarantojen viitearkkitehtuurin luonnoksesta
10/31/2013ValtiovarainministeriöLausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta
09/26/2013Opetus- ja kulttuuriministeriöAmmatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä koskeva luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
09/05/2013YmpäristöministeriöTyöryhmän esitys kulttuuriympäristöstrategiaksi
08/22/2013OikeusministeriöLasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan tarkistamista koskevan työryhmän mietintö
08/22/2013ValtiovarainministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
08/21/2013Opetus- ja kulttuuriministeriöKirkkohallituksen lausunto kirkollista rakennussuojelua koskevan kirkkolain muutoksesta
06/19/2013OikeusministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
06/13/2013Sosiaali- ja terveysministeriöKansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa laativan työryhmän (KOHO) väliraportti
05/29/2013OikeusministeriöYhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeva luonnos hallituksen esitykseksi
05/29/2013UlkoasiainministeriöIstanbulin sopimuksen ratifiointia käsitelleen työryhmän mietintö liittyen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan yleissopimukseen
04/23/2013ValtiovarainministeriöMetropolialueen esiselvitys
04/18/2013Maa- ja metsätalousministeriöAsetus mittausmenetelmäryhmien ja mittausmenetelmien tarkemmasta sisällöstä sekä mittauslaitteiden käytöstä
04/11/2013Työ- ja elinkeinoministeriöSelvitysmiehen raportti "Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan kehittäminen ja uudelleenorganisointi"
04/04/2013UlkoasiainministeriöAlueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja; Suomen viidennen määräaikaisraportin laatiminen
03/14/2013SisäasiainministeriöMaahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmän ehdotus
03/07/2013Valtioneuvoston kansliaTyöryhmän muistio Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
02/26/2013Oikeusministeriö"Arviomuistio viittomakielilain tarpeesta"
02/26/2013ValtiovarainministeriöKuntarakennelakiluonnos
02/21/2013Opetus- ja kulttuuriministeriöLukiokoulutuksen tavoitteet ja tuntijako
02/14/2013Opetus- ja kulttuuriministeriöLausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta sekä laiksi orpoteosten käyttämisestä
02/14/2013YmpäristöministeriöPohjavesien suojelun sääntelyn kehittämistä tarkastelleen työryhmän raportti
01/31/2013OpetushallitusLuonnos Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon perusteiksi
01/17/2013YmpäristöministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta sekä luonnoksista koskien maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettavia ympäristöministeriön asetuksia
12/11/2012OikeusministeriöArviomuistiosta, jossa selvitetään sijaissynnytysjärjestelyihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja sääntelyvaihtoehtoja
11/15/2012Sosiaali- ja terveysministeriöSosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportti
10/25/2012Opetus- ja kulttuuriministeriöAmmattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvä hallituksen esitys
10/11/2012Maa- ja metsätalousministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi laiksi puutavaran mittauksesta
10/04/2012Opetus- ja kulttuuriministeriöSelvitys valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän toimivuudesta ja kehittämistarpeista
09/18/2012Opetus- ja kulttuuriministeriöOikaisuvaatimus- ja valituslupajärjestelmän laajentaminen
08/30/2012Opetus- ja kulttuuriministeriöKeskustelumuistio Tekijänoikeuspolitiikka 2012
08/30/2012Opetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan komission ehdotus direktiiviksi tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja musiikkiteosten rajat ylittävien verkkokäytön lisensioinnista yhteismarkkinoilla
08/30/2012UlkoasiainministeriöYK; Lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja, jolla mahdollistetaan yksilö- ja valtiovalitukset sekä tutkintamenettely
08/16/2012ValtiovarainministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain 73 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n ja maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n muuttamisesta
08/02/2012OikeusministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi käsittelyn joutuisuutta hallinnossa ja oikeussuojaa käsittelyn viivästyessä koskevaksi lainsäädännöksi
08/02/2012OikeusministeriöTyöryhmämietintö "Kantelutyöryhmän loppuraportti"
06/07/2012Opetus- ja kulttuuriministeriöPerusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukortit
05/24/2012Sosiaali- ja terveysministeriöLuonnos laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
05/03/2012OikeusministeriöPikaluotto 2011 -työryhmän mietintö Pikaluottolainsäädännön muuttaminen
05/03/2012ValtiovarainministeriöHallituksen esitys valtion eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
04/26/2012ValtiovarainministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi laiksi verotusta koskevasta ennakkopäätösvalituksesta sekä eräistä muista verotusmenettelyä ja muutoksenhakua koskevista muutoksista
04/24/2012ValtiovarainministeriöKunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitys Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne
03/22/2012Opetus- ja kulttuuriministeriöTulevaisuuden perusopetus - valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako -mietintö
03/08/2012Opetus- ja kulttuuriministeriöTekijänoikeustoimikunnan mietintö Ratkaisuja digiajan haasteisiin
03/08/2012Työ- ja elinkeinoministeriöValtion kotouttamisohjelman luonnos 28.2.2012: Hallituksen painopisteet vuosille 2012-2015
03/01/2012ValtiovarainministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi laiksi yleisradioverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
02/23/2012Opetus- ja kulttuuriministeriöKomission ehdotus ammattipätevyysdirektiivin muuttamiseksi
02/16/2012Sosiaali- ja terveysministeriöTyöryhmämuistio Ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen
02/09/2012OikeusministeriöMaksuviivästystyöryhmän mietintö Maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpano ja perintälain uudistaminen
02/02/2012RikosseuraamusvirastoRikosseuraamuslaitoksen asettaman työryhmän esitys Päihdetyön linjaukset vuosille 2012-2016
12/01/2011Opetus- ja kulttuuriministeriöKorkeakoulujen opiskelijavalintoja koskeva hallituksen esitys
11/24/2011OpetushallitusAmmatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden määräysten muutosten luonnokset
11/03/2011OpetushallitusLasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon perusteiden luonnos
10/27/2011OpetushallitusRestaurointikisällin ammattitutkinnon ja restaurointimestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnokset
10/19/2011Opetus- ja kulttuuriministeriöLuonnos valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi vuosille 2012-2015
10/19/2011OpetushallitusSuntion ammattitutkinnon perusteiden luonnos
10/18/2011OikeusministeriöIsyyslainsäädännön uudistamistarpeita koskeva arviomuistio
10/18/2011Opetus- ja kulttuuriministeriöLuonnos koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi vuosille 2011-2016
09/22/2011ValtiovarainministeriöTilastolain uudistamista valmistelevan työryhmän muutosehdotus tilastolain 14 ja 15 §:stä
09/15/2011Työ- ja elinkeinoministeriöLuonnos valtioneuvoston asetukseksi eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta
08/25/2011Opetus- ja kulttuuriministeriöAmmattipätevyysdirektiivin uudistamista koskeva vihreä kirja
08/18/2011UlkoasiainministeriöRotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (CERD); yhdistetty 20.-22. määräaikaisraportti
08/02/2011UlkoasiainministeriöYhdistyneiden Kansakuntien kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö
06/23/2011OikeusministeriöTyöryhmämietintö "Vittomakielisten kielelliset oikeudet"
06/23/2011Sosiaali- ja terveysministeriöLuonnos laiksi iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta
06/16/2011OikeusministeriöVelkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö "Velkajärjestelyn uudistaminen"
06/16/2011UlkoasiainministeriöYK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW); Suomen seitsemäs määräaikaisraportti
05/26/2011UlkoasiainministeriöYhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimus lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelevan työryhmän mietintö
04/21/2011UlkoasiainministeriöRotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (CERD); yhdistetty 20.-22. määräaikaisraportti
03/22/2011OikeusministeriöTyöryhmän mietintö "Oikeudenkäynti hallintoasioissa. Prosessityöryhmän mietintö"
03/10/2011Opetus- ja kulttuuriministeriöTaideyliopistoselvitystyöryhmän muistio
02/24/2011Opetus- ja kulttuuriministeriöTekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin soveltamista koskeva Euroopan komission kertomus
02/22/2011OikeusministeriöAdoptiolainsäädännön uudistamista koskeva työryhmämietintö
02/03/2011Opetus- ja kulttuuriministeriöSelvitys Ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen - Selvityshenkilöiden raportti, OKM:n julkaisuja 2010:23
01/20/2011Opetus- ja kulttuuriministeriöOikeusministeriön työryhmämietintö "Tehtävien jako hallintotuomioistuinten kesken. Hallintolainkäytön tasotyöryhmän mietintö".
01/20/2011OpetushallitusMaaseudunkehittäjän erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos
12/17/2010SisäasiainministeriöHallituksen esitys järjestyslain muuttamiseksi
11/18/2010UlkoasiainministeriöIhmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelevan työryhmän mietintö
11/04/2010Maa- ja metsätalousministeriöLuonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta ja laiksi pienpuun energiatuesta
10/21/2010Opetus- ja kulttuuriministeriöLasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma, Lasten hyvinvoinnin ydinindikaattorit -työryhmän raporttiluonnos
10/19/2010OikeusministeriöÄänioikeusikärajatyöryhmän raportti "Nuorten ääni - aikuisten uurna?"
10/19/2010SisäasiainministeriöKannanotto sisäasiainministeriön 21.5.2010 asettaman kerjäämisen kieltämistä selvittävän työryhmän loppuraporttiin
10/07/2010YmpäristöministeriöHallituksen esitysluonnos laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
09/09/2010PoliisihallitusArpajais- ja keräystoiminta kirkkokuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien toiminnan yhteydessä
08/18/2010Opetus- ja kulttuuriministeriö
Perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelevan työryhmän ehdotukset
08/05/2010OikeusministeriöSuomen säädöskokoelmasta annetun lain uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö
08/05/2010OikeusministeriöIhmisoikeusinstituutiotyöryhmän mietintö kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamisesta
08/05/2010ValtiovarainministeriöHallituksen esitys julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta annettavaksi lainsäädännöksi
08/05/2010ValtiovarainministeriöTyöryhmän loppuraportti Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksen ja yhteentoimivuuden kehittäminen
04/29/2010Opetus- ja kulttuuriministeriöTekijänoikeustoimikunnan mietintö "Tekijänoikeuslain 3. luvun muutostarpeiden kartoittaminen"
04/29/2010Opetus- ja kulttuuriministeriöLuonnos tekijänoikeuslain tekniseksi uudistamiseksi
04/29/2010Valtioneuvoston EU-sihteeristö, sosiaali- ja terveysministeriöEurooppa 2020 -strategia
04/22/2010Opetus- ja kulttuuriministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle eräiden koulutusta koskevien lakien ja rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
04/15/2010OikeusministeriöYhdenvertaisuustoimikunnan välimietintö / yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeva toimikunnan mietintö
04/15/2010OikeusministeriöEhdotus maanvuokralain muuttamiseksi
04/01/2010YmpäristöministeriöJätelain uudistus
03/25/2010Opetus-ja kulttuuriministeriöSelontekoehdotus Kulttuuri - tulevaisuuden voima
03/18/2010Opetus- ja kulttuuriministeriöTekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaikaa koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin muutosehdotus (2006/116/EY)
03/11/2010Työ- ja elinkeinoministeriöJulkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän kehittämistä koskeva loppumietintö
02/23/2010Oikeusministeriö"Hallintolainkäytön kehittäminen. Prosessityöryhmän välimietintö."
01/28/2010OikeusministeriöVelkajärjestelytyöryhmän mietintö "Maksuohjelman kesto" (oikeusministeriön työryhmämietintö 2009:20)
01/21/2010Maa- ja metsätalousministeriöLuonnokset valtioneuvoston asetukseksi metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä sekä maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsänkäyttö- ja taimikon perustamisilmoituksesta
01/21/2010UlkoasiainministeriöLuonnos naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja niiden vastaista toimintaa koskevaksi yleissopimukseksi
01/14/2010Sosiaali- ja terveysministeriöSuomen romanipoliittinen ohjelma
12/30/2009Sosiaali- ja terveysministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi laiksi takuueläkkeestä
12/17/2009SisäasiainministeriöPelastuslakiluonnos
12/15/2009OpetusministeriöKirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän edellyttämät kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutokset
12/10/2009Opetusministeriö1) komission tiedonanto Tekijänoikeus osaamistaloudessa, 2) asiakirja "Creative Content in a European Digital Single Market; Challenges for the Future - A reflection Document of DG INFSO and DG MARKT"
12/10/2009ValtiovarainministeriöEsitysluonnos laiksi valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
12/03/2009OpetusministeriöVirkamiestyöryhmän laatima luonnos hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta
11/26/2009OikeusministeriöKansallisen ihmisoikeusinstituution perustaminen
11/12/2009Sosiaali- ja terveysministeriöEläketurvakeskusta koskevan sääntelyn uudistamistarpeiden selvittäminen
11/12/2009Sosiaali- ja terveysministeriöElinsiirtojen lisääminen
10/29/2009OpetusministeriöHallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien sekä ammattikorkeakoululain ja yliopistolain muuttamisesta
10/15/2009OpetusministeriöOpetusministeriön asettaman työryhmän esitys tutkintojen ja muun osaamisen kansalliseksi viitekehykseksi
10/08/2009Sosiaali- ja terveysministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi lastensuojelulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
10/08/2009UlkoasiainministeriöYK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) kysely ihmiskaupan suuntaviivoista
10/01/2009Sosiaali- ja terveysministeriöVaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittäneen työryhmän raportti
09/22/2009UlkoasiainministeriöEN:n seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän vastaisen suosituksen laatiminen; lopullinen suositusluonnos
09/17/2009UlkoasiainministeriöKansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus; Suomen kuudes määräaikaisraportti
09/03/2009OpetusministeriöMonialaisen viranomaisyhteistyön ja etsivän nuorisotyön lakisääteistäminen
08/27/2009SisäasiainministeriöHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
08/20/2009Sosiaali- ja terveysministeriöTyöryhmän opasluonnos Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut
08/06/2009Työ- ja elinkeinoministeriöJulkisten hankintojen kansallisten kynnysarvojen muuttaminen
06/18/2009Maa- ja metsätalousministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta
06/11/2009OikeusministeriöJulkisten hankintojen oikeussuojakeinojen muuttamista koskeva välimietintö
05/28/2009Sosiaali- ja terveysministeriöTerveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan esitys psykoterapeuttikoulutuksen uudistamiseksi
05/27/2009Työ- ja elinkeinoministeriöTuoteturvallisuuslainsäädännön kehittämistarpeet -mietintö
04/30/2009OpetusministeriöKoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädännön toimivuutta, toiminnan laatua ja muutostarpeita koskeva Esa Iivosen selvitys
04/30/2009Työ- ja elinkeinoministeriöTalous- ja velkaneuvonnan arviointiraportt (Työ - ja elinkeinoministeriön julkaisuja 8/2009)
03/26/2009SisäasiainministeriöTyöryhmän ehdotus kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiaksi 2009-2011
03/19/2009OikeusministeriöValtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta; oikeusministeriössä koottu luonnos
03/12/2009OikeusministeriöLuottotietolain muuttamista koskeva hallituksen esityksen luonnos (OM työryhmämietintö 2009:2)
02/24/2009OikeusministeriöAvoliittotyöryhmän ehdotus laeiksi yhteistalouden purkamisesta avoliiton päättyessä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
02/12/2009Sosiaali- ja terveysministeriöHE eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttaminen
01/29/2009OpetusministeriöSuomen lipusta annetun lain muuttaminen
01/27/2009OikeusministeriöOikaisuvaatimustoimikunnan mietintö "Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehittäminen oikeusturvakeinona"
12/16/2008OikeusministeriöEhdotus pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistamiseksi
12/16/2008OikeusministeriöTyöryhmän mietintö "Käsittelyn joutuisuus hallinnossa ja oikeussuojakeinot käsittelyn viivästyessä"
12/16/2008OikeusministeriöJulkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän uudistamista koskeva periaatemietintö
11/13/2008OpetusministeriöVapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2008-2012 väliraportti
10/30/2008OpetusministeriöEuroopan neuvoston asiakirja "On the Protection of Rights of Broadcasting Organisations"
10/21/2008OpetusministeriöLuonnos hallituksen esitykseksi uudeksi yliopistolainsäädännöksi
09/25/2008OpetushallitusLapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden luonnos
09/25/2008VerohallitusVeronhuojennusasioiden organisointi
09/11/2008SisäasiainministeriöSisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosuunnitelmaluonnos
09/04/2008OpetusministeriöSelvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin
08/21/2008SisäasiainministeriöMaahanmuuttohallinnon ja maahanmuuttoviraston toiminnan kehittäminen
08/13/2008OikeusministeriöPerheen sisäinen adoptio rekisteröidyn parin perheessä
08/06/2008Työ- ja elinkeinoministeriöLuonnos valtioneuvoston asetukseksi yhteiskuntavastuun neuvottelukunnasta
05/29/2008ValtiovarainministeriöHallituksen esitys verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta
05/22/2008LapsiasiavaltuutettuSosiaali- ja terveysministeriön lapsiasiavaltuutetun toimiston tiedustelu Kirkkohallituksen toimenpiteistä HNMKY:n avioliittokoulutuksesta
05/05/2008SisäasiainministeriöKerjäläisiin liittyvät viranomaistoimet
04/24/2008Työ- ja elinkeinoministeriöSähköistä huutokauppaa ja dynaamista hankintajärjestelmää koskeva työryhmän muistio
04/24/2008Valtioneuvoston kansliaHallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten sineteistä ja leimoista
04/17/2008OpetusministeriöOpetusministeriön kysely työ- ja virkasuhteessa tapahtuvasta suojattujen aineistojen valmistamisesta sekä tekijänoikeuden syntymiseen liittyvistä näkökohdista
04/10/2008Kirkkohallituksen kannanotto - EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka ja palautusdirektiivi
03/27/2008OikeusministeriöYhdenvertaisuustoimikunnan välimietintö Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistustarve ja -vaihtoehdot
03/27/2008ValtiovarainministeriöFinanssivalvontatyöryhmän muistio "Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistäminen Finanssivalvonnaksi"
03/06/2008Sosiaali- ja terveysministeriöAsiantuntijatyöryhmän muistio; Sosiaalitoimen valmiussuunnitteluopasluonnos
02/26/2008PuolustusministeriöJehovan todistajien vapauttaminen asevelvollisuuden suorittamisesta; arvio nykytilanteesta ja sääntelyvaihtoehdoista
02/21/2008OikeusministeriöTyöryhmämietintö Sähköinen valvonta
02/21/2008UlkoasiainministeriöYK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpano; Suomen neljännen määräaikaisraportin valmistelu
01/22/2008OikeusministeriöArviomuistio koskien lapseksiottamisesta annetun lain uudistamistarpeita
12/20/2007Sosiaali- ja terveysministeriöHIV/AIDS-määräaikaisraportointi
11/15/2007TyöministeriöEhdotus ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman tarkentamiseksi
10/18/2007Valtiovarainministeriö sosiaali- ja työjaostoHE 62/2007 vp valtion talousarvioksi vuodelle 2008 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan pääluokka
10/04/2007OpetusministeriöValtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma
09/27/2007SisäasiainministeriöAvioliiton esteiden tutkinta- ja vihkimiskäytäntöjä selvittäneen työryhmän loppuraportti
09/27/2007Valtioneuvoston kansliaTeollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen uuteen työ- ja elinkeinoministeriöön
09/13/2007OpetusministeriöLuonnos koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi vuosille 2007-2012
08/23/2007SisäasiainministeriöYhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kehittäminen
08/15/2007Sosiaali- ja terveysministeriöIkäihmisten hoitoa ja palvelua koskeva laatusuosituksen luonnos
06/07/2007ValtiovarainministeriöHallituksen esitys laiksi Verohallinnosta ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
05/31/2007OpetusministeriöTekijänoikeusjärjestelmän arviointi ja tekijänoikeuslainsäädännön kehittäminen
05/24/2007Euroopan neuvostoEuroopan neuvoston kulttuurien välistä vuoropuhelua koskevan valkoisen kirjan valmistelu
05/24/2007Sosiaali- ja terveysministeriöHallituksen esityksen luonnos eduskunnalle laiksi Eläketurvakeskuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
05/24/2007UlkoasiainministeriöRotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (CERD)
05/08/2007UlkoasiainministeriöYK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus; Suomen kuudes määräaikaisraportti
03/22/2007Valtioneuvoston kansliaLuonnos laiksi valtion viranomaisten sineteistä ja leimoista
03/15/2007Sosiaali- ja terveysministeriöSeksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma 2007-2010
02/22/2007OpetusministeriöHallituksen esitys laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta


EdellisetSeuraavatLaajennaSupistaHaku