Kirkkohallituksen täysistunto / Kyrkostyrelsens plenum / 02/24/2015

32 §
<2013-00648> Salon kirkon urkusuunnitelmat

Esittelijä: Yliarkkitehti Antti Pihkala

Salon kirkko on vihitty vuonna 1927 Salon seurakunnan kirkoksi. Rakennus on valmistunut jo vuonna 1894 rukoushuoneeksi (arkkit. G.E. Ekestubbe). Se on hallimainen, kulmatornillinen puukirkko. Muutossuunnitelmat rukoushuoneesta tornilliseksi kirkoksi laati arkkitehti Ilmari Launis. Kirkkosalin nykyasu on paljolti arkkitehti Lauri Hollménin v. 1985 laatimien suunnitelmien mukainen. Salin valaisimet on suunnitellut Lisa Johansson-Pape.

Kirkon nykyiset lehterille vuonna 1968 sijoitetut urut ovat huonokuntoiset. Arvioituaan näitä on kirkon urkuasiain neuvottelukunta v. 2013 esittänyt uusien urkujen hankkimista. Seurakunta on suunnitellut ostavansa käytetyt vuoden 1959 urut Tukholman Bromman kirkosta. Salon kanttorin mukaan ne soveltuisivat Salon kirkkoon hyvin. Niitä ei ole mahdollista sijoittaa lehterille liian pienen tilan vuoksi. Paikaksi ehdotetaan kirkkosalin permannolla sivuoven edustaa. Tämä ovi on pitkään ollut käyttämättömänä. Entisten penkkien sijoitusta ja kirkkosalin väritystä koskevat suunnitelmat sovitetaan kirkon muuhun asuun.

Ottaen huomioon kirkkorakennuksen rakennusajankohdan seurakunta on lähettänyt lausuntopyynnön Museovirastolle, joka on antanut lausunnon asiasta 13.10.2014. Museovirasto pitää muutosta perusteltuna eikä näe estettä suunnitelman toteuttamiselle.

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto on 16.12.2014 § 70 päättänyt hyväksyä kirkon muutossuunnitelmat sekä alistanut päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Salon kirkko on rakennettu vuonna 1894, mutta muutettu kirkoksi vasta 1927. Rakennus olisi ikänsä perusteella suojeltu, mikäli se olisi ollut alusta alkaen kirkko. Urkujen uusiminen ja niiden sijoituksen muuttuminen lehteriltä permannolle on olennainen muutos, joten seurakunnan päätös on kirkkolain mukaan alistettava vahvistettavaksi.

Salon seurakunnan kirkkovaltuuston päätös on syntynyt lain mukaisessa järjestyksessä, lain edellyttämällä määräenemmistöllä ja päätös on tarkoituksenmukainen eikä päätöksestä ole valitettu, joten päätös on vahvistettavissa.

Sovelletut lainkohdat: Kirkkolain 9 luvun 3 §, 14 luvun 2 §, 5 § ja 5a § sekä 24 luvun 1 § ja 8b §.

Lisätiedot: Antti Pihkala, (09) 1802 429, antti.pihkala@evl.fi

Päätösehdotus:
Kirkkohallitus vahvistaa Salon seurakunnan kirkkovaltuuston 16.12.2014 § 70 mukaisen Salon kirkon urkuhanketta koskevan päätöksen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
Ote Salon seurakunta, tiedoksi Museovirasto ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli.